Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.03-0007-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.03-D01-4
Наименование: Шанс за всички работещи в ТПКИ "Родина"
Бенефициент: ТПК на инвалиди "Родина"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.12.2011
Начална дата: 21.12.2011
Дата на приключване: 01.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към превенция на социалното изключване на хората с увреждания, работещи вТПКИ „Родина”. Предвижда се подобряване и повишаване на професионалната квалификация на работещите в кооперацията, посредством провеждане на професионално обучение по производство на облекла от текстил.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта След стартиране на проекта, ще бъде утвърден екипа за организация и управление на проекта в състав: ръководител проект, координатор проект и счетоводител проект. Ще се разпределят правата и отговорностите свързани с изпълнението на проекта. Членовете на екипа за управление ще имат ангажимент за цялостното изпълнение на проекта и отчитането му пред Договарящия орган (Агенция за социално подпомагане). Членовете на екипа за организация и управление, ще участват и при обявяване на процедурите за избор на изпълнители съгласно ПМС 55/2007 г., сключването на договори и приемане на извършените доставки на стоки и изпълнението на договорените услуги.
Дейност 2: Информационна кампания В процеса на изпълнение на дейността ще бъдат изработени и отпечатани: информационни дипляни, плакати. Информационните материали ще бъдат разпространявани сред жителите на град Варна и на територията на страната чрез НС на ТПК в България, в който ТПКИ „Родина” е член.
Дейност 3: Организиране на встъпителна и заключителна конференция. Спазвайки изискванията разписани в Ръководството за визуализация и публичност на ОП „Развитие на човешките ресурси” в началото и края на проекта ще бъдат организирани встъпителна и заключителна конференции. На събитията ще бъдат поканени всички заинтересовани страни, ще бъде представен проекта, постигнатите резултати от неговото изпълнение, добрите практики при управление на средства на ЕС, както и трудностите пред които се е изправила Кооперацията при реализирането му. Ще бъдат разработени презентации, в които особено внимание ще се обърне на политиката на Европейския съюз за равни възможности за хората с увреждания, премахване на пречките за тяхната пълна интеграция, в това число и чрез осигуряване на заетост.
Дейност 4: Обучение През периода на реализация на проекта ще бъде проведено професионално обучение по Производство на облекла от текстил, като общо часовете за обучение ще бъдат 690 часа. За целта ще бъде сключен договор с ЦПО лицензирано в НАПОО, което да проведе обучението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 139 BGN
Общ бюджет: 27 177 BGN
БФП: 27 177 BGN
Общо изплатени средства: 27 171 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 177 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 406 BGN
2013 10 765 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 171 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 945 BGN
2013 9 150 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 095 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 461 BGN
2013 1 615 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 076 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация или за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Лица, включени в обучението бр.
Индикатор 3 Лица, успешно преминали обучението бр.
Индикатор 4 Лица, успешно завършили обучение за придобиване/повишаване на професионална квалификация бр.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз