Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0021-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-21-40
Наименование: "Подготовка и реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман"
Бенефициент: ОБЩИНА ИХТИМАН
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2011
Начална дата: 16.12.2011
Дата на приключване: 31.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта: Осигуряване пречистването на отпадъчните води на градска агломерация от ПСОВ, което е в изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕИО за заустване на отпадъчните води в „чувствителни„ водоприемници. Осигуряване на условия за свързване на канализационната мрежа с ГПСОВ и елиминиране на заустването на непричистени отпадни води във водоприемници. Увеличаване на дела на населението обхванато от канализация до 95 %, както и гарантиране способността на съществуващата канализация да поеме увеличаващите се водни количества и товари през проектния хоризонт. Намаляване на загубите на вода чрез намаляване на инфилтрацията индикативно с 5 % към канализационната система. Осигуряване на необходимите количества качествена питейна вода при поносими икономически параметри. Обосновка на необходимостта: Вътрешната водопроводна мрежа е изградена предимно от азбестоциментови тръби през периода 1930-1980 година. Загубите на вода, по сведение на ВиК оператора са около 50 %. Изгаденост
Дейности: Дейност 9: Управление Със заповед на Кмета ще се определи звено за изпълнение на проекта (ЗИП), който ще включва служители от общинската администрация, които имат преки ангажименти по различни аспекти от управлението на проекта и представител на ВиК дружеството. Работата на екипа на проекта ще се контролира от кмета на общината. Екипът на общината ще се подпомага и от Консултант за техническа помощ по управление на проекта. От страна на общината се предвижда управлението на поректа да участват експерти със следните функции: Ръководител проект, Координатор, Експерт юрист, Експерт информация и публичност, Експерт мониторинг и нередности, Счетоводител. Съгласно сключено споразумение за асоциирано партньорство при управление на проекта ще бъде включен и представител на ВиК ЕООД. Дейността на експертите от общината ще се подпомага от изпълнител на договор за услуга със следните експерти: строителен инженер, икономист, юрист.
Дейност 3: Изготвяне на план за управление на утайките и доклад за оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка, оценка на съвместимостта Изготвяне на план за управление на утайките и доклад за ОВОС (при необходимост), екологична оценка, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения / разрешителни и изискуемите по процедурата карти за ПСОВ и за ВиК мрежата.
Дейност 10: Одит Дейността обхваща осигуряване на текущ (междинен) и краен (при изпълнение на етап) одит по проекта. Дейността ще бъде организирана в съответствие с насоките за извършване на одит, публикувани на интернет страницата на ОПОС и изскванията, записани в ДБФП и Поканата за кандидатстване. Одитара ще изготвя и представя доклади с одиторско мнение за законосъобразността на проведените процедури за обществени поръчки и допълнителните споразумения, сключени към тях, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 "б". Одитора ще изготвя и представя одитно мнение относно осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система. При изпълненито на задачата по осъществяване на краен одит одитора ще изготви окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на първи етап от проекта.
Дейност 6: Проектиране Поддейност 6.1 - Изготвяне на идеен проект за ПСОВ, включително при необходимост довеждаща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектори; Поддейност 6.3 - Изготвяне на идеен проект за линейната инфраструктура, както следва: 6.3.1. канализационна мрежа - ново строителство - кв. Кръста, кв. Мътивир, кв. Изток - обща индикативна дължина 12 640 м. Канализационна мрежа рехабилитация - индикативна дължина 1750 м.; 6.3.2. колектори рехабилитация - гл. Кол. ІІ по ул. Софроний Врачански - индикативна дължина 1360 м.; 6.3.3. водоснабдителна мрежа - ново строителство и рехабилитация - само по трасетата на канализационната мрежа - индикативна дължина 15 750 м. (ще се полага когато е необходимо и само по трасето, по което се полага канализационната инфрастуктура). Изготвянето на идейни проекти следва да бъде извършено в обем и съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, ЗУТ чл. 142 и "Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на ОПОС”
Дейност 5: Изготвяне на анализ разходи-ползи Изготвяне на анализ разходи-ползи в съответствие с изискванията на насоките на ЕК за изготвяне на анализ разходи-ползи (Ръководство на ЕК за анализ на инвестиционни проекти по разходи - ползи за 2008 г.)
Дейност 7: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки Изпълнението на дейността е организирано в две поддейности, както следва: поддейност 7.1 - подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за услуга по НВМОП. Поддейността обхваща подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка с обхват "Подготовка на документация по реда на ЗОП за избор на изпълнител за организация и управление, за двата етапа, на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман"; Поддейност 7.2 - Подготовка за възлагане на обществени поръчки за услуги и строителство съгласно ЗОП и НВМОП. Поддейността обхваща подготовката на следните документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП / НВМОП: 1.ТП за изготвяне на ППП и идейни проекти за обекти от ВиК мрежата и ГПСОВ; 2.Работно проектиране и строителство съгласно договорните условия на ФИДИК Жълта книга; 3.Строителен надзор; 4.Одит-за двата етапа; 5.Публичност-за двата етапа.
Дейност 2: Изготвяне на геоложки и хидрогеоложки проучвания за ПСОВ и ВиК мрежата Изготвяне на геоложки и хидрогеоложки проучвания за ПСОВ и ВиК мрежата - поради характера на дейността са включени в обхвата на дейност 1.
Дейност 11: Публичност Дейността обхваща организирането и реализацията на мерки за публичност, включително подготовка, разпространение и публикуване на материали, популяризиращи приноса на ЕС и ще бъде осъществена съгласно Насоките за информация и публичност по ОПОС, публикувани на интернет страницата на ОПОС. За първия етап от изпълнението на проекта, като мерки са предвидени: провеждане на две публични събития - пресконференции във връзка със стартиране на проекта и при приключване на първия етап, както и публикуване на пресъобщения; поставяне на необходимите информационни табели; изготвяне и разпространение на печатни материали - брошури, диплянки и др.
Дейност 8: Изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на първия етап Изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на първия етап, включително комплектоване с приложенията към него и други съпътстващи документи (бюджет, анализи, карти и т.н.), който да бъде представен на УО на ОПОС, с цел получаване на финансиране за реализация на втория етап от проекта.
Дейност 1: Разработване на прединвестиционнно проучване на ВиК мрежите и съоръженията на цялата агломерация Разработване на прединвестиционно проучване на ВиК мрежите и съоръженията на цялата агломерация с обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с "Изискванията за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС", включително изготвяне на геоложки и хидрогеоложки проучвания за ПСОВ и ВиК мрежата.
Дейност 4: Изработване на парцеларен план и подробен устройствен план Изработване на парцеларен план и подробен устройствен план при установяване на необходимост от разширение на площадката на ГПСОВ и по трасетата на изграждащите се нови главни канализационни колектори и КПС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 645 461 BGN
Общ бюджет: 646 256 BGN
БФП: 646 256 BGN
Общо изплатени средства: 646 256 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 646 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 160 342 BGN
2013 395 241 BGN
2014 0 BGN
2015 90 672 BGN
646 256 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 517 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 128 274 BGN
2013 316 193 BGN
2014 0 BGN
2015 72 538 BGN
517 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 129 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 068 BGN
2013 79 048 BGN
2014 0 BGN
2015 18 134 BGN
129 251 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване'


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз