Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.05-0001-C0001
Номер на проект: РД09-1374/05.09.2014 г.
Наименование: Да направим училището привлекателно за младите хора Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ)
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2011
Начална дата: 12.12.2011
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.
Дейности: Дейност 5 Организация и управление на проекта
Дейност 3 Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка
Дейност 4 Разработване и прилагане на програми, за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личните и социални умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища.
Дейност 2 Организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот, както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка
Дейност 1 Подбор на училищата за включване в дейностите по проекта и подготовка за стартиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 731 170 BGN
Общ бюджет: 104 271 711 BGN
БФП: 104 271 711 BGN
Общо изплатени средства: 99 046 322 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 271 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 269 213 BGN
2013 41 125 419 BGN
2014 28 128 154 BGN
2015 523 536 BGN
99 046 322 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 630 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 878 831 BGN
2013 34 956 606 BGN
2014 23 908 931 BGN
2015 445 005 BGN
84 189 374 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 640 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 390 382 BGN
2013 6 168 813 BGN
2014 4 219 223 BGN
2015 78 530 BGN
14 856 948 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой училища, предлагащи извънкласни дейности
Индикатор 2 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз