Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0027-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Равен шанс: създаване на социални предприятия в община Средец"
Бенефициент: Община Средец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Средец
Описание
Описание на проекта: астоящият проект отговаря на необходимостта от създаване на социални предприятия в община Средец за лицата от целевата група, с цел формиране на базови социални и трудови умения. Разкриването на социално предприятие – обществена пералня цели задоволяване нуждите на общинските социални заведения – специализирани институции и социални услуги в общността, болници, детски ясли и градини, ученическо общежитие. Дейността на социалното предприятие за озеленяване и благоустройство включва подобряване на околната среда на територията на общината, поддръжка на обществени паркове, хигиенизиране и извършване на ремонтни дейности.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта. Със заповед на кмета на Община Средец ще се формира екип, състоящ се от: ръководител, координатор и счетоводител, който ще осъществява административното и финансово управление и отчитане на проектните дейности. Дейността предвижда цялостно управление: планиране, координиране, организиране, контрол, отчитане на дейностите и постигнатите резултати по проекта, ежемесечен мониторинг, както и финансовото осигуряване и разходване на средствата. За постигане на ефективна координация и оперативност при изпълнение на дейностите, в рамките на организационните дейности на Проекта, ще се изгради мобилна връзка между екипа за управление и Управителя на социалните предприятия. Ще бъдат осигурени офис за екипа, материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
2.Извършване на ремонтни дейности, закупуване на обзавеждане и оборудване. Предвижда се текущ ремонт и обзавеждане на самостоятелна общинска сграда за социалното предприятие - „Обществена пералня” и създаване на условия за цялостно обслужване на социални и образователни институции. Ремонта включва обособяване и обзавеждане на производствен и спомагателен сектор. Производственият сектор включва: помещение за приемане, маркиране и сортиране на нечистото бельо; помещение за изпиране и центрофугиране; помещение за сушене и гладене; помещение за сортиране и складиране на чистото бельо; помещение за предаване на чистото бельо. Спомагателния сектор се състои от: складови помещения за перилните и дезинфекционните препарати и за инвентара за почистване; помещение (кът) за персонала с индивидуални гардеробчета за личните вещи и дрехи и тоалетна за персонала. Осигуряване на рампа за хора с увреждания. За ремонта на обществената пералня са спазени изискванията на „Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението” и Наредба № 37 за хигиенните изисквания за обществени перални. За социалното предприятие „Озеленяване и благоустройство” се предвижда ремонт на самостоятелна едноетажна общинска сграда състояща се от три помещения: стая за персонала на социалните предприятия, стая за работници и стая за инструменти. За функционирането на двете социални предприятия е предвидено оборудване, което ще бъде допълнено от налична професионална перална машина с капацитет 30 кг. и сушилня със същия капацитет – собствен принос на Община Средец. За по-добра организация и комуникация предвиждаме разкриване на нов телефонен пост за управителя на социалните предприятия и закупуване на мобилен апарат и включване към корпоративна група към Община Средец.
3. Подбор, оценка и наемане на преките бенефициенти, чрез идентифициране на специфичните им потребности и възможности, и наемане на специалисти. Изготвяне на процедура за подбор, включваща: приемане на заявления и придружаващи ги документи от кандидатите, желаещи да работят в социалните предприятия; входиране на подадените заявления в „Дневник на заявленията”; сформиране на Комисия за оценка и подбор съвместно с Екипа за управление, представител на Д”БТ” и социален експерт – служител на кандидата; определяне на дати за провеждане на интервю; оценяване на кандидатите с Формуляр за индивидуална оценка с цел установяване мотивацията и нагласите им за работа и определяне на резервни кандидати, които да заместват титулярите в случай на необходимост; изготвяне на списък на оценените кандидати и излагането му на специално определено място в сградата на Общината. На всички кандидати е предоставена възможност да подават жалби до доставчика на социалната услуга, който разполага с разработена и действаща процедура, без да се опасяват, че това ще предизвика неодобрение или дискриминационно отношение към тях. Сключване на договори с одобрените кандидати при спазване на схемата за постигане на целевите стойности на индикаторите за изпълнение и резултат по Оперативната програма. Изготвяне на лични досиета, индивидуални планове, длъжностни характеристики.
4. Старт на социалните предприятия и организиране на дейността. Заповед издадена от Кмета на Община Средец за разкриване на социалните предприятия. Изготвяне на: Правилник за дейността на социалните предприятия; Правилник за вътрешния трудов ред; Образци на необходимите документи за функционирането на дейността; Процедура за подаване и разглеждане на жалби от лицата работещи в социалните предприятия; Всички други разрешителни и лицензионни документи. В социалното предприятие – обществена пералня ще бъдат назначени четири лица за работа в пералнята от целевата група. За постигане на по-голям социален ефект обществената пералня ще обслужва съществуващите социални заведения на територията на Община Средец – Дом за стари хора, Дом за възрастни с увреждания с. Факия, ДДЛРГ „Щурче”, ЦНСТ 1, ЦНСТ 2, МБАЛ – Средец, ОДЗ „Й. Николова” – гр. Средец, ОДЗ „Снежанка” – гр. Средец, ЦДГ с. Дебелт, ЦДГ с. Орлинци, ЦДГ с. Факия, ЦДГ с. Загорци, ученическо общежитие, които понастоящем ползват услугите на обществените перални в областния град – Бургас /намиращ се на 30 км. от града и допълнително оскъпява услугата/. Дейността на обществената пералня ще се осъществява на две смени при шест часов работен ден, на трудов договор в рамките на работната седмица и ще предлага следните услуги: предпране; пране; сушене; гладене; пакетиране. Услугите ще се извършват индивидуално по институции, спазвайки изискванията на Държавен санитарен контрол. Предлаганите услуги в рамките на проекта ще бъдат безплатни, а след приключването му същите ще се заплащат по определен ценоразпис. Създаването на социално предприятие – обществена пералня, ще има много голямо социално значение за общината поради наличието на голям брой социални и образователни заведение, които ще се ползват от услугите и. В социалното предприятие за озеленяване и благоустройство ще бъдат назначени 23 лица от целевата група и 3 специалиста на шест часов работен ден, на трудов договор в рамките на работната седмица. За по-добра организация на дейността и постигане на максимален ефект работниците ще бъдат разделени на две групи: за озеленяване – 10 лица; за благоустройство – 13 лица, от които 8 лица пътна група и 5 лица група за поддръжка. Дейността на групата за озеленяване ще включва – хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на общината, поддържане на зелени площи, косене на трева и тревни площи, резитба на живи плетове, храсти, дървета, овошки, затревяване с тревни смески, засаждане на декоративни цветя, храсти, дървета и живи плетове в обществените паркове, улици, градини, почистване и опесъчаване през зимния сезон. Дейността на групата за благоустройство, ще включва: Група за поддръжка – поддръжка на тротоарни и улични настилки на територията на общината, извършване на дребни текущи ремонти в наличните социалните заведения със закупените по проекта инструменти. Пътна група – изрязване с машина на кръпки по четвъртокласните пътища и по градските и селски улици, издухване с компресор, обработка с лепило, полагане на асфалтови кръпки и уплътняване с 1 тонен валяк. Просветляване на захрастени банкети и сервитути. Почистване на пътни окопи и пътни съоръжения, поддържане на вертикалната сигнализация и пътната и улична маркировка. Община Средец има най-голямата ІV-то класна пътна мрежа в България /над 200 км./ и извършвайки всички тези дейности и използвайки включените и закупени по проекта инструменти и материали самостоятелното социално предприятие – Озеленяване и благоустройство ще обозначи своята визия пред обществеността, чрез намаляване на безработицата, оптимизиране на социалните разходи, създаване на добра практика за развитие на социалното предприемачество и същевременно популяризиране помощта и подкрепата на Европейския съюз. Тримата специалиста ще бъдат наети на трудов договор и ще отговарят на следните позиции за двете социални предприятия: управител, касиер-счетоводител и домакин. Предлаганите услуги в рамките на проекта ще бъдат безплатни, а след приключването му същите ще се заплащат за еднократно услуга или сезонен абонамент. Спазвайки българското законодателство за лицата, наети в социалните предприятия ще бъдат осигурени безопасни условия на труд,: начален и периодичен инструктаж, работно облекло и лични предпазни средства, медицински профилактични прегледи – трудова медицина.
5. Провеждане на мотивационни обучения за придобиване на умения за активно поведение и самостоятелност, супервизия. Дейността е насочена към всяко лице от целевата група, като им бъде изготвена индивидуална оценка и програма за подкрепа. За реализиране на дейността ще бъде създадена учебна програма и план за разпределение на темите. Обучението ще се извърши в специализирана работна среда, на три модула по 2 дни, с продължителност 6 учебни часа, общо 36 часа, в три групи /4+10+13/, според вида социално предприятие. Същността и смисъла на мотивационния тренинг се състои повече във въздействието му върху отделния човек. Ползата от обучението е многостранна. Новите знания и умения помагат за по-бързо и по-лесно справяне с работните задачи, придобиване на умения за самостоятелност и активно поведение чрез трудова заетост. Използваните методи в обучението ще са: лекции, въпросници, индивидуални и групови задачи, ролеви игри. В края на обучението на лицата ще бъдат издадени съответните документи. Провеждане на индивидуална и групова супервизия – за подкрепа, проследяване и разрешаване на възникнали в процеса на работа проблеми.
6. Информиране и публичност. Осигуряването на информиране и публичност за проекта ще се извършва през целия период на изпълнението му чрез: - разработване и издаване на брошури и плакати, информиращи обществеността; - 3 публикации в: 1 местна и в 1 регионална печатни медии, радиопредавания по Общински радиоцентър Средец; - изработване на: баджове за работещите в двете социални предприятия; визитки, банер и информационни табели с цел визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 251 977 BGN
Общ бюджет: 212 772 BGN
БФП: 212 772 BGN
Общо изплатени средства: 212 772 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 122 531 BGN
2013 90 240 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
212 772 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 104 152 BGN
2013 76 704 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
180 856 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 916 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 380 BGN
2013 13 536 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 916 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой формирани екипи
Индикатор 4 Брой членове на екипа
Индикатор 5 Разпределени длъжностни отговорности
Индикатор 6 Брой ремонтирани и обзаведени помещения
Индикатор 7 Брой проведени индивидуални оценки
Индикатор 8 Брой сключени трудови договори с длъжностни характеристики с лица от целевата група
Индикатор 9 Брой сключени трудови договори с длъжностни характеристики със специалисти
Индикатор 10 Брой проведени обучения с брой участници
Индикатор 11 Брой проведени супервизии-Средец
Индикатор 12 Брой проведени информационни събития -Средец
Индикатор 13 Ремонтирани и обзаведени „обществена пералня” и три помещения за социалнопредприятие -озеленяване и благоустройство
Индикатор 14 Насочени лица съобразно нуждите
Индикатор 15 Формиран екип от специалисти, подпомагащ целевата група
Индикатор 16 Подготвени лица от целевата група за работа в специализирана среда
Индикатор 17 Информирани представители на местната общност за функционирането на новоразкритите социални услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз