Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0031-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на социално предприятие "Обществена пералня""
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 31.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Предвижда се създаване на ново социално предприятие, което да разшири възможностите за социално включване на лица от целевата група, чрез създаване /възстановяване/ на базови социални и трудови умения и предоставяйки им възможност за трудова заетост. Социалното предприятие – „Обществена пералня” ще обслужва първоначално ДДЛРГ „Иван Кюлев”, МБАЛ „Иван Скендеров, детските градини, детската ясла, Дома за стари хора, Дневния център за хора с увреждания в община Г. Делчев.
Дейности: Дейност 1: Ремонт, обзавеждане и оборудване на помещенията на социалното предприятие. Съгласно решение № 561 от 29.07.2011 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев, социалното предприятие ще заема три от общо шестте помещения в съществуващата пералня на общинската болница - МБАЛ ”Иван Скендеров”. Споменатите три помещения (площ 77 м²) ще бъдат частично ремонтирани, оборудвани и преаранжирани. В тях ще се обособят следните зони: приемна, пералня, сушилня, гладачно, място за връщане на изпраните артикули. Отделно от тях има санитарен възел. Дейността включва следните поддейности: Д 1.1. Ремонт на помещенията - В рамките на проекта ще бъде извършена подмяна на съществуващите водопроводна и електро- инсталации, така, че да бъдат спазени нормативните изисквания за безопасност. Извършването на ремонтните дейности ще бъде възложено на външен изпълнител. Д 1.2 – Обзавеждане и оборудване на предприятието Ще бъде закупено и монтирано необходимото обзавеждане и оборудване /4 перални и 2 сушилни машини, 4 ютии и дъски за гладене, 3 стелажи, 1 машина за опаковане на изпраните артикули и др./. По този начин материална база ще се приведе в съответствие с дейността, обект на социалното предприятие – пране и гладене на спално бельо, дрехи и други.
Дейност 2: Подбор и наемане на лица от целевата група. В рамките на тази дейност ще бъдат изработени критерии и ще бъде извършен подбор на 6 лица от представителите на целевата група по проекта, които да работят като перачи /3-ма/ и гладачи /3-ма/ в обществената пералня. Подборът ще бъде направен от специално назначена със заповед комисия и ще бъде следствие от проведена конкурсна процедура. Конкурсът ще премине в два етапа – подбор по документи и събеседване с кандидатите. На класираните от комисията лица ще бъде предложено сключване на трудови договори за работа в социалното предприятие. Дейността включва също и изработване на критерии и подбор на 2-ма специалисти, наети като персонал в социалното предприятие – 1 директор и 1 счетоводител. Подборът ще бъде направен след публикуване на обява и провеждане на конкурс. Конкурсът ще включва два етапа – подбор по документи и интервю с кандидатите. Конкурсната процедура ще бъде проведена от специално назначена комисия със заповед на кмета на общината.
Дейност 3: Провеждане на мотивационно обучение, професионално консултиране и подкрепа на лицата от целевата група. Дейността съдържа две поддейности: Д 3.1. Мотивационно обучение - Поддейността ще стартира с разработване на обучителни програма и материали. Ангажиран с това ще бъде специалист експерт–обучител. Обучението ще се проведе в рамките на три дни през втория месец от стартиране на дейността на социалното предприятие /или месец 6 от стартиране на проекта/. Обучението ще бъде структурирано в два модула: Модул I - ще включва теми свързани със себеопознаването, откриване и анализиране от участниците на техните силни и слаби страни, изготвяне на индивидуален план за действие за професионално развитие, развиване на комуникативни умения за по-ефективно междуличностно общуване и др. Модул II - ще включва теми, свързани с създаването и поддържане на мотивация за включване в трудова дейност, формиране на умения за ориентация и поведение на пазара на труда – подготовка на автобиография, мотивационно писмо, молба за постъпване на работа, представяне на интервю, сключване на договор и др. Логистичното осигуряване на обученията – наемане на оборудвана зала, осигуряване на кафе –паузи и обяд за участниците ще бъде извършено от ръководителя на проекта. В обучението ще бъдат включени и 8-те лица, представители на целевата група по проекта – 6 наети лица и 2 - персонал на предприятието. Участието на персонала на предприятието в обучението е важно не само от гледна точка на информираност /да са наясно с проблемите и потребностите от подкрепа на наетите лица пот рисковите групи/, но и поради очакването след приключване на проекта именно директорът на социалното предприятие да бъде отговорен за организирането на тази част от дейността на предприятието. Обучението ще създаде условия за лицата от целевата група да развиват и запазят мотивация си за включване в трудова дейност на реалния пазар на труда; да получат базово ниво на компетентност за започване на работа, както и получаване на специфични умения и компетентност за адекватна самооценка на възможностите и успешно социално интегриране. Д 3.2. Подкрепа и консултиране – В рамките на тази поддейност се предвижда провеждане на професионално консултиране и подкрепа на лица от целевата група. То ще се извършва веднъж месечно ш рамките на два дни в кабинет, част от пространството на социалното предприятие от наетия експерт – консултант. Консултациите ще се провеждат по график и предварителна заявка на лицата от целевата група или по препоръка на управителя на предприятието, като резултат от извършен мониторинг върху качеството на работата им и междуличностната комуникация с колегите. Консултирането ще засегне както проблеми и трудности, свързани с намирането на работа, така и конкретни проблеми и ситуации, свързани с упражняването на конкретната трудова дейност. Към професионалното консултиране е предвидено предоставяне на информация свързана с намирането на работа; помощ за усвояване на базови умения за работа с компютър и интернет за подготовка на автобиография, мотивационно писмо, молба за постъпване на работа; придружаване при контакти с потенциални работодатели или за интервю, ако е необходимо и др. Проведените консултации ще дадат възможност на лицата от целевата група да получат увереност при предприемане на стъпки за търсене и започване на работа извън социалното предприятие; наетите лица от целевата група своевременно да се справят с възникнали проблеми, да подобрят качеството на работата си при предлагането на услугите в пералнята. Лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с дейността – експерт-обучител и експерт-консултант ще бъдат избрани след провеждане на конкурс, при ясни критерии и прозрачност на избора. Предвид риска да не се явят достатъчно подготвени местни кадри в проекта е предвидена възможност /командировки/ за наемане на специалисти от областния център или друго населено място.
Дейност 4: Функциониране на социалното предприятие „Обществена пералня”. Дейността включва разработване и окомплектоване на работна документация – лични досиета на персонала и наетите лица, процедури и правилници за функциониране, ценоразпис на услугите, инструктажи и др. съгласно спецификата на дейността на предприятието. Като външна услуга ще бъде разработен на експертно ниво бизнес план и стратегия за краткосрочното и дългосрочно функциониране на предприятието, чието изпълнение да гарантира устойчивост на дейността и след приключване на проекта. Предвижда се шестте лица, наети в обществената пералня да работят на двусменен режим на работа. Обществената пералня ще работи седем дни в седмицата. Това ще осигури удобство на клиентите на предприятието за ползване на услугите му, както и ще позволи извършване на по-голям обем услуги при оптимално използване капацитета на наличната техника и оборудване. Организирането, координирането и провеждането на дейностите на социалното предприятие ще се извършва от директор, работещ на пълно работно време. Финансовата част от управлението на обществената пералня ще бъде възложена на счетоводител, който ще бъде ангажиран на пълно работно време. Офисът на социалното предприятие ще бъде ситуиран в обзаведено помещение на общинската администрация. Освен директното управление на социалното предприятие управителят ще има и задача да работи по изпълнение на бизнес плана и стратегията, по проучване и контактуване с потенциални клиенти на услугите, както и за развитие пазара на предлаганите услуги. Дейностите по подкрепа и консултиране на лицата от целевата група в процеса на трудова реализация ще се извършват съгласно изработена и предоставена методика от експертите, ангажирани с провеждане на мотивационното обучение и консултиране по дейност 2 на проекта. През целия период на функциониране на социалното предприятие ще бъде извършван мониторинг върху качеството на работа на наетите лица. Това ще се извършва от управителя посредством директен контрол на работното място, разговори с наетото лице, разговори и анкети за обратна връзка от клиентите на обществената пералня. Мониторинг ще извършва и ръководителя на проекта, посредством посещения на място. По този начин не само ще се гарантира качество на предлаганите услуги, но и ще се влияе на процеса на развитие и усъвършенстване на професионални умения на наетите лица.
Дейност 5: Популяризиране на проекта и възможностите на социалното предприятие. За постигане целите на дейността се предвижда: Д 5.1. Разработване и разпространение на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени брошури за популяризиране услугите на обществената пералня, за представяне ОП ”РЧР”, целите и дейностите на настоящия проект. Брошурите ще бъдат разпространявани периодично сред местната общност за постигане на добра информираност и привличане на потенциални клиенти на социалното предприятие. Ще бъдат изработени и поставени две информационни табели, които да представят проекта и финансиращата програма. Д 5.2. Провеждане на информационни събития сред обществеността – Ще бъдат организирани 1 пресконференция в началото на проекта и заключителна конференция в края на проекта. Освен медии на събитията ще бъдат поканени представители от всички заинтересовани страни и представители на целевата група по програмата, с цел популяризиране на възможностите на социалното предприятие и изпълнението на проекта. Логистиката на информационните събития /наемане на зала, осигуряване на кафе –паузи и обяд за участниците/ ще бъде изпълнена от екипа за управление на проекта. Д 5.3. Представяне на проекта и социалното предприятие в медиите. Проектът и предлаганите услуги в социалното предприятие ще бъдат представени чрез публикации и информация в местния и регионалния печат /3 бр./, в радио/телевизия/2 бр./, както и на интернет страницата на общината /3 бр./. По този начин ще бъдат информирани максимален брой хора, което допринася за устойчивостта на резултатите от проекта. Д 5.4. Изработване на интернет страница – тя ще представя информация за проекта, дейността на социалното предприятие и ще популяризира предоставяните от обществената пералня услуги.
Дейност 6: Организация и управление на проекта. Общият подход за реализиране на тази дейност се базира на методика за управление на проекти и включва няколко основни процеса: 1. Организация и управление на проектния екип – целта на този процес е да се организира проектен екип, който да изпълнява заложените дейности в проекта с изискуемото качество, гарантиращо постигане на заложените резултати и проектни цели. При стартирането на проекта ще се назначи екип за организация на проекта в съответствие с описаните роли и задължения. 2. Управление на комуникацията - целта на този процес е да се изгради единна система за предаване на информация между участниците в екипа за управление на проекта, както и система за комуникация със заинтересованите страни. При стартиране на проекта ще се проведе първоначална среща на която ще бъдат разпределени задълженията и отговорностите и ще бъдат съставени длъжностните характеристики на всеки от екипа. Ежемесечно ще се провежда минимум по една проектна среща с цел проследяване изпълнението на планираните дейности и постигане на заложените резултати. 3. Управление на документацията и отчетността – ще бъдат определени методи за документиране и архивиране на проектната документация, с които да се гарантира точното документиране и съхранение на информацията касаеща проекта. 3. Управление на разходите – целта на този процес е събиране и осчетоводяване на точна и редовна счетоводна документация, отразяваща изпълнението на проекта. 4. Осигуряване на качеството и контрол на работата по проекта и проектните резултати – процеса включва сравняване на постигнатите резултати с планираните такива и с индикаторите за успех. Това сравняване ще се извършва по време на изпълнение на дейностите, като при установяване на несъответствия между планираното и постигнатото качество ще се планират дейности за подобряване на качеството на проектните резултати. Екипът за управление на проекта ще отчита своята дейност на ежемесечните срещи. Тази дейност е необходима с оглед управлението на проекта. Правилното разпределение на ангажиментите ще даде гаранции за ефективно и навременно изпълнение на дейностите в проекта и успешното му приключване в планирания срок, според планирания бюджет, и с постигане на набелязаните цели и резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БКС ЕООД
"Принцес" ООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 871 BGN
Общ бюджет: 90 336 BGN
БФП: 90 336 BGN
Общо изплатени средства: 82 088 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 974 BGN
2013 29 167 BGN
2014 28 947 BGN
2015 0 BGN
82 088 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 378 BGN
2013 24 792 BGN
2014 24 605 BGN
2015 0 BGN
69 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 596 BGN
2013 4 375 BGN
2014 4 342 BGN
2015 0 BGN
12 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Създадени нови работни места за лица от уязвими групи
Индикатор 4 Проведено мотивационно обучение на лицата от целевата група .
Индикатор 5 Изработени информационни материали: рекламни брошури
Индикатор 6 Изработени информационни материали: рекламни брошури-информационна табела
Индикатор 7 Поместени материали за проекта в печатни и електронни медии и интернет
Индикатор 8 Създадена интернет страница-Гоце Делчев
Индикатор 9 Институции / потребители ползващи услугите на обществената пералня.
Индикатор 10 Разкрита нова услуга за консултиране и подкрепа на лицата от целевата група, наети в обществената пералня
Индикатор 11 Брой лица от целевата група, преминали мотивационно обучение.
Индикатор 12 Брой лица, започнали работа извън социалното предприятие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз