Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0006-C0001
Номер на проект: BG051P001/07/5.2-01/D01/0092
Наименование: Да помогнем на самотните стари хора в селата
Бенефициент: Сдружение "Плевенски обществен фонд - Читалища" - Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Да развие местния капацитет и човешки потенциал на селските общности, чрез читалищните организации в селата на Плевенска община в полза на самотно живеещите стари хора, чрез предоставяне на социални услуги “Социален асистенти” и “Домашен помощник”.
Дейности: Информационна кампания Провеждане на две пресконференции в гр. Плевен с участието на местните и регионални, печатни и електронни медии; Съставяне и тиражиране на информационна листовка с описание на видовете услуги и начина за тяхното предоставяне Публични форуми в четирите села за огласяване дейностите на проекта и информиране на потенциалните потребители на услугите и на кандидатите за соц.асистенти и дом.помощници
Обособяване на физическо място в сградите на четирите селски читалища – центрове за социални услуги, необходими за организационните дейности на предоставяните услуги Почистване и подреждане на помещенията в четирите селски читалища; Техническо обезпечаване на Центровете с компютърната техника на СПОФ-Читалища Абонамент за старите хора на специализирани вестници и осигуряване на канцеларски материали Разработване и приемане на Правилник за работата на читалищните центрове за работа със социалните асистенти и домашни помощници и ползаветлите на услугите;
Създаване на Обществен Съвет Адресна кореспонденция до специализирани институции, структури на местната власт и организации за участие на техен представител в Обществения съвет Разработване и приемане на Статут за работата на Общестения съвет и график на редовните му заседания Осъществяване на регулярни набюдения върху предоставяните услуги и редовни ежемесечни заседания
Селектиране на групата на потребителите на услуги в четирите села Изработване на скала от критерии за подбор на желаещите да станат потребители на услугите Сформиране на оценителска комисия Прием на заявения от желаещите самотно живеещи стари хора за ползане на услугите Оценка и избор на ползвателите – общо 48 в трите села, т.е. по 12 души в село
Разработване на индивидуални оценки на потреностите от услуги на избраните ползватели Сформиране на комисия, с участието на местния координатор и консултанта-психолог от проектния екип. Посещения на комисията в домовете на потребителите и интервюта с тях; Срещи на комисията с личния лекар на потребителите на услугите; Разработване на индивидуална оценка на нуждите на всеки потребител;
Сключване на договори с потребителите на услугите Разработване на договори; Посещения на проектния екип в домовете на ползвателите за сключване на договорите;
Изработване на индивидуални графици за всеки потребител на услуги Интервюта с всеки ползвател на услугите за определяне на подходящите часове за предоставяне на услугите Разработване на индивидуален график на всеки потребител Разработване на Цялостна схема, на основата на индивидуалните графици за всички потребители в четирите села
Подбор на социални асистенти и домашни помощници Разработване на скала от критерии за подбор на социални асистенти и домашни помощници; Разработване и приемане на процедура за подбор и селекция; Сформиране на комисия; Провеждане на І-ви етап – подбор по документи; Провеждане на ІІ-ри етап – интервю с кандидатите; Обявяване на резултатите;
Обучение на социалните асистенти и домашни помощници Разработване на учебните програми на три тридневни изнесени обучителни семинари; Сключване на договор с Националния учебен център за оучение и подготвка на кадри на БЧК, дългогодишен партньор на нашата организация, по програма утвърдена от НАПО; Логистично и техническо осигуряване на трите семинарни обучения; Разработване и тиражиране на учебни пособия; І-ви обучителен семинар – мотивационен тренинг и въвеждащи теми; ІІ-ри обучителен семинар; ІІІ-ти обучителен семинар;
Разработване и въвеждане на отчетна документация Разработване на задължителна документация за отчет на социалните асистенти и домашни помощници Консултиране с Дирекция Соцеално подпомагане – Плевен Въвеждане на документацията
Сключвне на трудови договори със социалните асистенти и домашните помощници Разработване на проекто-договори Юридическа консултация Сключване на договорите
Стартиране на услугите Предоставяне на услугата “Социален асистент” на 16 потребители от 8 социални аситенти; Предоставяне на услугата “Домашен помощник” на 32 потребители от 16 домашни помощници; /Всеки домашен помощник ще обслужва по двама потребители по два часа на ден. Всеки социален асистент ще обслужва по четирима стари хора/ Стартиране на Лектория “Здравословен начин на живот на хората от третата възраст”. Лекториите ще се провеждат всеки месец по два пъти във всяко от четирите села по предварително разработен тематичен план и времеви график; Сформирани групи за самопомощ на стари хора в читалищата на четирите села; Ежемесечни работни срещи на социалните асистенти и домашни поощници за обмяна на опит, оценка на дейността им, консултиране и надграждане на знанията и уменията им; Администривно обслужване на предоставяните услуги;
Мониторинг и контрол на услугите Назначаване на Специалист монторинг и оценка в проектня екип Разработване и приемане на план за мониторинг и оценка, съдържащ качествени и количествени индикатори Регулярни наблюдения, изготвяне на последващи доклади и разглеждането им в заседанията на Обществения Съвет
Застъпническа кампания за сключване на договор с Община Плевен за финансово оезпечаане на услугте – като делегирана държавна дейност Сформиране на контактна група, участието на водещата организация, партньорите и Обществения съвет; Адресна кореспонденция и работни срещи с ключови фигури на изпълнителната и законодателна местна власт; Разработване на проектопредложение на договор между СПОФ – Читалища и Община Плевен; Публично изслушване-защита на предложението в Постояната комися за социалнидейности при Ощински съвет – Плевен от Контактната група; Медийна кампания за обществен натиск; Сключване на договор Община Плевен
Регионална Конференция Сформиране на база данни от заинтересувани институции, организации и читалищната мрежа; Логистично обезпечаване на конференцията; Осигуряване на участници – модератори, презентатори, преки участници в проекта, предтаители на медии, заинтересувани институции и организации
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Сдружение „БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 043 BGN
Общ бюджет: 64 513 BGN
БФП: 62 623 BGN
Общо изплатени средства: 62 595 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 009 BGN
2009 39 026 BGN
2010 10 560 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 595 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 057 BGN
2009 33 172 BGN
2010 8 976 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 206 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 951 BGN
2009 5 854 BGN
2010 1 584 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 389 BGN
Финансиране от бенефициента 1 960 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз