Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0042-C0001
Номер на проект: Рег.номер МИКСИ: 08-0009/ 08.02.2012 г.
Наименование: "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ - социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Перник"
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: „Социално предприятие”/СП/„Флор” ще развива дейности по озеленяване и благоустройство – хигиенизиране,подобряване на околната среда на територията на общината,поддръжка на обществени паркове,улици,градини и др. На трудов договор ще бъдат назначени 30 души от рискови социални групи и 6 души персонал на предприятието,които ще ползват сграда общинска собственост,която да бъде ремонтирана. За обезпечаване на дейността на СП ще се бъдат закупи оборудване,материали и консумативи. Предвидено е провеждане на мотивационно обучение за назначените представители от целевите групи. Старта на дейността на СП ще подкрепи процеса на интеграция на пазара на труда на лицата от рискови групи.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта. Дейността предвижда сформиране и поддържане на специални структури за изпълнение и управление на проекта - Екип на проекта. Той ще се състои от: Ръководител на проекта, Координатор на проекта и Счетоводител. Екипът е определен при подготовка на проектното предложение. Участието му при разработването на проекта гарантира познаването на проектната идея, конкретните дейности, разработените документи и ангажираността му по време на изпълнението. Членовете на екипа ще бъдат ангажирани по проекта след сключване на договори, определящи техните задължения и отговорност за изпълнението на проекта. Екипът ще бъде отговорен за техническото и финансово изпълнение на проекта. В тази връзка ще се провеждат ежемесечни работни срещи, на които ще се следи за изпълнението на календарния график на проекта и напредъка на проекта, Ще бъдат отчитани извършените дейности и планирани предстоящите. Основен за организацията на изпълнението на дейностите по проекта е Планът за действие. Ръководителят на проекта заедно с членовете на екипа ще изготвят подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности. Ще се разпределят дейностите и задачите между членовете на екипа. Ще се определят конкретните задължения на отделните членове на екипа, въз основа на тяхната квалификация и опит. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата тримесечни доклади, междинни технически доклади и окончателен технически доклад, придружени с финансови отчети. За целите на изпълнението на проекта и провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани помещения в община Перник, определени за офис на проекта.
Дейност 2: Процедури по избор на подизпълнители по проекта. Община Перник ще осигури широка публичност на процедурите, което ще даде равни възможност за участие в тяхна всички заинтересовани страни. Предвидени по проекта процедури: - 1. Избор на изпълнител – «Осъществяване на мерки за информиране и публичност»- стойност на услугата /под 5000лв./. Изборът ще бъде извършен чрез договаряне; 2. Избор на изпълнител на СМР за Ремонтни дейност на помещение за СП»-стойност /по-малко от 45000лв./. Изборът ще бъде съгласно чл. 2, ал.2, т.1 от НВМОП; 3. Избор на доставчик – Материали консумативи СП за озеленяване и благоустройство»- стойност на доставката /15 000-50000лв./. Изборът ще бъде съгласно чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП; 4. Избор на доставчик– «Компютри и хардуер за дейността на СП» и „Обзавеждане и оборудване за дейността на СП”- стойност на доставката /до15000лв./. Изборът ще бъде чрез договаряне; 5. Избор на доставчик – «Мотивационно обучение на избраните представители на целевите групи»- стойност на услугата /под 5000лв./. Изборът ще бъде чрез договаряне. Процедурите за доставки или услуги с предвидената стойност/от 15000-50000лв./, ще се възлагат съгласно чл. 2, ал.1, т. 2 на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с мин. 3 оферти, съдържащи техническо и финансово предложение. Изборът ще бъде направен на базата на проучване на компаниите, предоставящи подобни услуги. Сделката ще бъде осъществена въз основа на проведента процедура и сключен договор с Община Перник, протоколи за приемане на извършена работа и първичните счетоводни документи.
Дейност 3: Информиране и публичност по проекта. Съгласно Регламент No. 1828/2006 г. и Комуникационния план план на ОП РЧР с цел осигуряване на широка публичност и популяризация на дейностите по проекта и финансовата подкрепа от ЕСФ чрез ОП РЧР, след подписване на договора за финансиране на проекта ще стартира информационно-разяснителна кампания. Периодично ще се изготвят прессъобщения, които ще бъдат разпространявани чрез медии- национални ирегионални (преса, радио и телевизия). Ще бъдат отпечатани 4 бр. платени публикации в регионални и местни печатни медии и 2 броя платени репортажи излъчени по местни радиостанции. Ще бъдат организирани 3 пресконференции отразяващи изпълнението на дейностите по проекта: при стартирането на проекта за популяризацията му сред обществеността; в средата, отчитаща постигнатото до момента; заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта. На пресконференциите ще бъдат поканени около 30 участници - представители на всички медии в региона, доставчици на социални услуги, работодатели, юридически лица с нестопанска цел от града и региона, граждани и др. Ще бъдат раздадени информационни материали. Ще бъдат изготвени и издадени следните печатни рекламно-информационни материали: флаери – 500 бр.; рекламни дипляни – 500 бр., които ще съдържат информация за финансиращия орган; СП; видовете услуги, които се предлагат; реда за предоставяне на услугите. На интернет страницата на община Перник ще се публикува регулярно информация за изпълнението на проекта. Ще бъдат изработени 1 бр. табела за визуализация, които ще съдържат описание на съответния проект, ролята на ЕС и българската държава, логото на ЕСФ, и ОП „РЧР”, флагът на ЕС.
Дейност 4: Ремонтни дейности и закупуване на необходимото оборудване и консумативи за дейността на Общинско СП за озеленяване и благоустройство. За ефективно изпълнение на дейностите, които ще извършва Общинското СП за озеленяване и благоустройство, Община Перник ще предостави помещения, които се намират на достъпно място в сградата на самостоятелен обект гр. Перник, ул. „Инжинерна” № 4. Ще бъде извършен основен ремонт. Предвижда се извършване на следните строително-ремонтни дейности: подмяна на старата мазилка с нова шпакловка и боядисване с латексова боя, поставяне на изолация – гипскартон, поставяне на окачени тавани, подмяна на дървена с PVC и алуминиева дограма по врати и прозорци. Подовата настилка поради амортизиране също ще бъде подменена с нова – ламиниран паркет. Ще бъдат подменени ел.инсталацията и осветителните тела. Ще се монтират климатици и бойлер. За обезпечаване на дейността на СП се бъдат закупени офис техника и обзавеждане. Ще бъдат закупени четири бюра и две компютърна конфигурация с многофункционално устройство /принтер, факс, копир и скенер/, необходими за събиране на информация и изготвяне на документацията на предприятието. Ще бъдат закупени маси и столове, както и шкафове за съхраняване на материали. Също така за дейността на СП е предвидено закупуването на материали, консумативи и други материални активи, необходими за изпълнение на дейностите по озеленяване и благоустройство.
Дейност 5: Подбор на лица от целевите групи за назначаване на работа в СП и за озеленяване и благоустройство. Сключване на договори с персонал на предприятието Подборът ще се извърши от психолог и специалист, социални дейности, чрез изследване на работните възможности социалните умения, нагласите за работа, психологическата стабилност на лицата от целевата група. Ще бъдат оценявани физическото сътояние. Лицата няма да бъдат дискриминирани по пол възраст или расов признак. Лицата ще бъдат оценявани в продължение на 1 месец, след което ще бъдат избрани и назначени 30 човека. Предвидено е провеждане на мотивационно обучение за назначените представители от целевите групи. Ще се проведат 3 обучения, като участниците в тях ще бъдат разделени на 3 групи всяка от 10 души. Всяко обучение ще се провежда в рамките на 3 дни с хорариум от 24 часа. Паралелено с подбора на лицата от целевите групи ще се проведе конкурс за наемане на персонал на социалното предриятие от 6 позиции. Наемането на персонала ще става след сключване на трудови договори.
Дейност 6: Функциониране на Общинско СП за озеленяване и благоустройство Съгласно изискванията на програмата и нормативната уредба е необходимо да създаде правно-организационната форма на новосъздаденото СП. Учредяването на новата структура ще бъде въз основа на решение на Общински съвет Перник, който ще приеме и Правилник за организацията и дейността й. Новото общинско СП ще поеме дейностите по озеленяване и благоустройство-хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на общините, извършване на ремонтни дейности в имоти общинска собственост, поддръжка на обществени паркове, улици, градини и др. Община Перник е определила 5 терена за дейности по озеленяване и благоустрояване от СП - в кв. Дараци, кв. Хр. Ботев, кв. Иван Вазов, кв. Хумнидол и кв. Драгановец. За всеки обект ще се изготви план-график с вклщчени дейности - метене, събиране на хартии, грапене, тесане на силно и слабо затревени алеи и площадки, почистване на сняг от алеи и площади – до и над 15 см, стъргане на лед и утъпкан сняг, косене на тревни площи – ръчно и машинно, събиране на окосена трева, косене на тръни и бурени /силно и слабо обрасли/ с изнасяне, събиране на шума от тр.площи с малко и с наситена растителност, резитба на храсти, почистване на издънки, засаждане на широколистни, храстови, иглолистни фиданки.
Дейност 7: Отчитане на проекта и одит Ще бъдат изготвени следните основни документи, свързани с отчетността:  Подробен план график за изпълнение на дейностите по проекта и график за провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки;  3-месечни доклади, с които се отчита техническото и финансово изпълнение на проекта, придружени с прогнози за плащанията по проекта.  Решения за възлагане на обществени поръчки, Протоколи от комисии;  Договори за извършване СМР, услуги и доставки;  Доклад на външен одит по проекта;  Междинни и окончателен технически доклади и финансов отчет. Община Перник ще осигури адекватна счетоводна система, която ще включва поддържането и архивирането на финансови данни, документи и отчети в съответствие с изискванията на чл. 60d от Регламент (ЕО) № 1083/2006. В рамките на съществуващата счетоводна система на Общината ще се поддържа счетоводна аналитичност за всички свързани с проекта транзакции. Всички разходооправдателни документи по проекта ще се съставят самостоятелно от останалите документи на Общината и ще съдържат всички реквизити, съгласно българското законодателство. Плащанията към изпълнители ще се извършват съгласно подписани двустранни договори, а плащанията по банков път ще се извършват от оторизирани да оперират със сметката на проекта лица. Извършените предварителни плащания във връзка с подготовката на настоящото проектно предложение са съгласно указанията на Дирекция „Държавно съкровище” към Министерство на финансите – ДДС 07/2008г. «Относно редът и начинът за предоставяне на общини на средствата на Националния фонд от струкутурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, на средствата на разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” и тяхното отчитане». Особено внимание ще бъде отделено на процеса на верифицирането на разходите. Като етап от процеса на сертифициране, верифицирането представлява процес на наблюдение и контрол върху финансовия и физическия напредък по проекта за потвърждаване на приемливостта на разходите за изпълнение на проекта. По проекта ще се извършва одит, като докладите ще се прилагат към всяко искане за междинно и окончателно плащане. Одиторът ще консултира и контролира счетоводителя на проекта при осчетоводяването на първичните счетоводни документи, видовете разходи, тяхната допустимост и целесъобразност. По този начин ще има прозрачност на информацията и възможност за бърза реакиця при възникване на казуси в процеса на реализация на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 278 291 BGN
Общ бюджет: 250 627 BGN
БФП: 250 627 BGN
Общо изплатени средства: 248 055 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 250 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 65 189 BGN
2013 150 833 BGN
2014 32 032 BGN
2015 0 BGN
248 055 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 213 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 55 411 BGN
2013 125 293 BGN
2014 27 227 BGN
2015 0 BGN
207 932 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 778 BGN
2013 25 540 BGN
2014 4 805 BGN
2015 0 BGN
40 123 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Персонал ангажиран в СП
Индикатор 4 Проведени мотивационни обучения на лица от целевите групи
Индикатор 5 Обучени лица от целевите групи
Индикатор 6 Брой лица от целевите групи ангажирани в СП
Индикатор 7 Проведени процедури от НВМОП
Индикатор 8 Публикации в печатни медии
Индикатор 9 Платени репортажи в местно радио
Индикатор 10 Проведени пресконференции,
Индикатор 11 Отпечатани флаери
Индикатор 12 Отпечатани рекламни дипляни
Индикатор 13 Изработена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз