Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0041-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Социалното предприятие - форма за подобряване социалния статус на младежи. напускащи институции"
Бенефициент: Община Пордим
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Пордим
Описание
Описание на проекта: Проектът ще се реализира в община Пордим и цели подобряване социалния статус и активното участие в социалната икономика на младежи, напускащи институции, както и оптимизиране на социалните разходи на община Пордим чрез инвестиране в ефективни решения. Проектното предложение предвижда разкриване на социално предприятие – ателие за дървообработване, в което ще се произвеждат съоръжения за оборудване на детски площадки и паркове. Реализирането на дейностите ще предостави възможност за подобряване качеството на живот на една голяма група млади хора.
Дейности: Дейност 1: Стартиране на изпълнението – наемане на персонал От изключителна важност е за доброто изпълнение на дейността на социалното предприятие да бъдат подбрани конкретни представители от целевите групи – 9 младежи над 18 г. възраст, които да имат възможност за придобиване на трудови умения и социализация след напускане на специализирана институция. При избора на лицата ще се спазват основните принципи за недопускане на дискриминация. Лицата ще се подберат след провеждане на интервю. На всеки от тях ще бъде извършена социална оценка и по време на проекта ще се работи активно за придобиване на комуникативни умения в работна среда, работа в екип. При избора на ръководител на социалното предприятие ще се постави акцент на подбор на лице, което има както бизнес познания, така и специфичен опит в социалната сфера, предвид спецификата на дейността. Секторните експерти ще имат ангажимент за пряка работа с лицата, поради което е необходимо да имат социални умения и познания относно спецификата на социалната икономика и на развитие на инициативи в тази сфера.
Дейност 2: Ремонт и оборудване на новосъздаденото социално предприятие Ремонт и оборудване на помещения за практически занимания и изработване на съоръжения от дърво. Предвижда се ежеднежно присъствие в с. Згалево на представители от партниращите организации – община Пордим и сдружението
Дейност 3: Разработване на маркетингови материали и стартиране на дейността Разработване на каталог със съоръженията Изработване на модели и съоръжения за първите обекти в общината – паркове, училища и два музея. Социалното предприятие ще започне дейността си с разработване на дървени съоръжения. С помощта на секторните експерти ще се извърши предварителен оглед на парковете на територията на общината, училищата и двата музея. Въз основа на резултатите от огледите ще се разработят и предложат модели за озеленяване и благоустрояване на средата, като се търси както ефективност така и удобство за гражданите на общината. Ще се разработят графици за работа за отделните обекти – паркове, градини, музеите, училищата и др., които ще бъдат суобразени и с сезона и посещаемостта им, с оглед да не се натоварва и затруднява зоната по време на работа. Чрез разработеният каталог на съоръженията от една страна ще се популяризират продуктите и дейностите на социалото предприятие и от друга ще се улесни избора на конкретно съоръжение за целите на определен обект. След първоначалното благоустрояване, ще се извършат периодични провеки за състоянието на всеки обект и текущата им поддръжка. Особено необходимо е ежемесечно пподдържане на парковете и съоръженията в тях. Наетите младежи от рискови групи ще бъдат подкрепяни по време на работа за придобиване на самостоятелност, умения за вземане на решения, безопасни условия на труд.
Дейност 4: Закупуване на материали За целите на дейността на социалното предприятие ще СА необходими материали и консумативи, от които ще се правят основните съоръжения – дървен материал, лакове, бои, шкурки и др. Във връзка с реализацията на дейността се предвижда също и специфично оборудване - бормашини, банцинг, винтоверти, стругове, пистолети за боядисване и др. Без осигуряването на подходящите инструменти, работата на социалното предприятие няма да бъде възможна. На работещите се проведат пракически разяснения при работа с някои от инструментите и ще преминат през инструктаж.
Дейност 5: Изроботване на съоръжения за 6 парка, 4 училища и два музея в община Пордим Същинската дейност на социалното предприятие в хода на реализацията на проекта ще продължи 9 месеца. Всички съоръжения ще се изработват въз основа на набор от технически чертежи, за подготовката на които ще бъде избран изпълнител. При подготовката на тръжната документация за избора на изпълнител, ще се вземе под внимание спецификата за достъпна архитектурна среда и безопасност. През този период наетите младежи, както и секторните експерти ще подготвят заложените видове съоръжения за парковете в община Пордим, ще подберат първоначалните училища, които е най- необходимо да бъдат благоустроени, както и и два музея в град Пордим.
Дейност 6: Създаване сайт на социалното предприятие Тази дейност ще стартира през първия месец на проекта. Сайтът на новото социално предприятие ще бъде с релевантна информация. Ще се обърне внимание на публикуването на новини и данни от отделните членове на екипа по проекта и на самото предприятие, както и на обмена на информация за различни възможности за финансиране и развитие на социални предприятия. Предвижда се информацията, публикувана на сайта да бъде актуализирана поне веднъж седмично. Интернет се превръща в основен инструмент при популяризиране на дейността на различните организации, и затова е необходимо сайтът на социалното предприятие да бъде информативен, полезен и най – вече актуален и обновяван регулярно.
Дейност 7: Наемане на постоянни места за излагане на видовете съоръжения в три населени места За да се гаранитра усточивост на социалното предприятие е необходимо дейността му и произвежданите от него продукти да бъдат популяризирани и достъпни сред широката общественост. Само по този начин може да се гарантира успешно производство и реализация които са в основата на всяка икономика. Специфичните методи на социлната икономика могат да допринесат с т.нар. «добавена стойност на продуктите». За да се променят обаче нагласите и разбиранията на обществото за ползата от социалната икономика и от инвестициите в този сектор, е необходимо разбиране за дейността която се извършва- именно за съчетаването на производствения процесс със социализацията на лицата в риск. Предвиждаме да популяризираме дейността на предприятието чрез провеждането на базар. Ще бъдат наети три зали за постоянно изложение на съоръженията в три различни града на областта Също така ще се изработят брошури, при спазване изискванията за екологична устойчивост, в които ще има миникаталог на продуктите, както и публикации в медиите.
Дейност 8: Информационни дни Осигуряването на публичност и популярност на дейността на социалните предприятия цели да демонстрира тяхната социална кауза и факта, че те не осъществяват просто бизнес, а изпълняват мисията си в полза на обществото. Освен това чрез тази дейност ще се популяризират установените на някои места добри практики в социалното предприемачество.
Дейност 9 Заключителна конференция с организиране на Базар Тази дейност е насочена към постигане най – вече на третата специфична цел на проекта а именно популяризирането на дейността и повишаване на общественото доверие в социалните предприятия. Ще се допринесе и за укрепване на институционалния и организационен капацитет на двете партниращи организации – община Пордим и Сдружение „Център Отвореан врата”. Ще бъдат поканени представители на общини, на които ще се предложат оферти за изработване на съоръжения и оборудване на нови общински обекти. Базарът ще се проведе в базата на Община Пордим в село Чифлик, община Троян.
Дейност 10 Изработване на техническа документация – чертежи Изработване набор документи за етапите на производствените процеси; отчетни документи и чертежи на съоръженията
Дейност 11 Финансов одит Задължителен финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 295 685 BGN
Общ бюджет: 124 728 BGN
БФП: 124 728 BGN
Общо изплатени средства: 88 691 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 137 BGN
2013 52 310 BGN
2014 0 BGN
2015 - 22 757 BGN
88 691 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 267 BGN
2013 44 464 BGN
2014 0 BGN
2015 - 19 343 BGN
75 387 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 871 BGN
2013 7 847 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 414 BGN
13 304 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой информирани представители на целевите групи
Индикатор 4 Брой обучени представители на целевите групи,
Индикатор 5 Брой разработени модели за съоръжения на паркове и площадки
Индикатор 6 Брой сключени договори за бъдещи поръчки
Индикатор 7 Брой информационни дни
Индикатор 8 Конференция и Базар на съоръженията
Индикатор 9 Постоянно изложение на изработените модели за съоръжения
Индикатор 10 Оборудване нови работни за младежи, напускащи институции.
Индикатор 11 Разработен католог на модели съоръжения
Индикатор 12 Брой участници .
Индикатор 13 Брой участници,
Индикатор 14 Брой клиенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз