Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0039-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Социално предприятие "Спомагателни дейности""
Бенефициент: Община Кресна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Кресна
Описание
Описание на проекта: Социалното предприятие е комбинация от два допустими по схемата вида. То ще произвежда и продава посадъчен материал за цветни лехи,ще възстанови занемарени площи в общината; ще поддържа тротоарите и алеите, вкл. и през зимата като ги снегопочиства. В помощ на общинската администрация и на гражданите бюро за социални и административни услуги ще извършва куриерски услуги, консултации, размножаване и попълване на документи, текстообработка и др. Чрез проекта ще се закупи оборудване и съоръжения за ефективно функциониране на предприятието. Човешкият капитал на общността ще се увеличи.
Дейности: Дейност 1: Подготовка и организация за стартиране на проекта. Организационни дейности, мониторинг и отчетност 1.Провежда се двудневна работна среща в офиса по проекта, предоставен за целта от община Кресна със заповед на Кмета на общината за определяне на задълженията на екипа за управление и администриране на проекта; - Чрез дейността се създава вътрешна система за мониторинг и оценка. - След работната среща се разработва от Екипа за организация и управление на проекта детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача. Прилага се принципа на децентрализация и се поставя началото на добро управление на проекти в съответствие с хоризонталните принципи на ОП»РЧР» - Избира се Проектен съвет с представители на заинтересованите страни и на целевите групи. - Определят се работните участъци и се изготвя предложение до Общинския съвет. - Изготвят се длъжностни характеристики за персонала на социалното предприяти - Изготвят се правила и процедури, обслужващи доброто изпълнение на проекта 2.Администриране на проекта - Цялостното администриране на проекта включва: Провеждането на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта.; Разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение начините и формулярите за отчетност. ;-Ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи.;Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи; Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. 3.Мониторинг - ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. 4.Текуща отчетност - ще се състои от: Отчети за дейността – пред финансиращата организация и пред ръководния екип на проекта;месечни отчети от членовете на екипите;За финансовата отчетност по проекта отговарят Счетоводителят и Ръководителят на проекта. Чрез тази дейност ще се реализира администрирането на проекта. В нея са заложени изискванията на ОП „РЧР” за отчетност и контрол върху изпълнението на дейностите
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Доставка на материали, техника и съоръжения за функциониране на социалното предприятие. 1.Изготвят се технически задания за тръжните процедури относно доставките, изпращат се покани до доставчици, предварително проучени и избрани от комисия на община Кресна и експерта, подготвящ тръжните процедури. На обявената дата в поканите се провежда заседание на комисията и се определя доставчика, предложил най-ниска цена и стоки, отговарящи на европейските стандарти. Председател на комисията, определена със заповед на Кмета на общината е главният счетоводител на община Кресна. В състава на комисията влизат и ръководителя, и счетоводителя на проекта. 2. По-важните суровини, машини, материали и съоръжения са: храсторез, мотокултиватор, парников заслон, снегопочистваща машина, ксерокс техника, семена, мотики, кирки, лопати, цимент, пясък, кипариси и др. храсти и дървета за засаждане, геомембрана и стиропор, кофички за разсад, агрил за временно едномесечно покриване на лехите, пестициди,торф, тор и др.. 3. След сключване на договори за доставка с определените доставчици, одобрените в договора с ДО суровини, съоръжения, техника и материали, се доставят и съхраняват до употреба в съответните помещения, наети по поддейност 3.4. Офис материалите се доставят в 6 месец, предхождащ старта на производството и услугите.
Дейност 3: Подготовка за стартиране на социалното предприятие. . 3.1.Подготовка на работните участъци. – Изкореняване на диворастящи храсти и дървета. Изораване, брануване и заравняване на участъците за посев и на производствената площ за посадъчен материал. Тази поддейност е външна услуга и следва да се проведе съответната тръжна процедура. 3.2. Монтиране на нужните съоръжения за функциониране на социалното предприятие. Монтира се заслон от винкел и полиетилен за предпазване от измръзване на посадъчния материал. Тази поддейност е външна услуга и следва да се проведе съответната тръжна процедура. 3.3.Съставяне на начална карта на търговската мрежа за продажба на посадъчен материал и проучване на пазара, която с времето след пускане в експлоатация на производствения участък ще се допълва от мениджъра по реклама и продажби. 3.4. Наемат се с решение на Общинския съвет помещения за съхраняване на материалите и съоръженията, за отдих и почивка на заетите в социалното предприятие и офис за ръководния персонал на социалното предприятие. Включва се СОТ. 3.5. Предвидените работни и ръководни места се обявяват в клона на Д”БТ” гр. Кресна, в един регионален вестник и в общината. Те се популяризират по време на информационната кампания. Обявени са и в брошурите за промотиране на проекта.Обявите включват минимални изисквания за заемане на съответната длъжност и срокове за подаване на документите. В офиса по проекта се приемат молби за включване в дейностите на социалното предприятие както на наети от целевите групи, така и на ръководен персонал..
Дейност 4: Промотиране, популяризиране и отчитане на проекта. Издават се 500 бр. брошури за целите, целевите групи и дейностите по проекта; 500 брошури за производствените дейности и крайният продукт със социална добавена стойност; Провежда се начална конференция; изготвя се обява за оповестяване на старта и началната конференция в регионален ежедневник; излъчва се платен репортаж по областната телевизия. Провежда се кръгла маса с представители на заинтересованите страни, представители на печата и членове на сдружението на общините, областни служители – популяризира се дейността на ЕСФ и Правителството по отношение подкрепата за създаване на защитена заетост и развитие на социалното предприемачество и икономика; рекламира се производството; търсят се съмишленици и бъдещи купувачи. Заключителната конференция отчита резултатите от проекта. До Общинския съвет гр. Кресна и Кметствата в селата на общината се изпращат отчети за реализацията на проекта на 6 месеца, които стават достояние на обществеността чрез органите на местната власт по тяхна преценка за разпространяване. Изготвят се рекламни материали за производството на посадъчен градински материал 600 броя и се изпращат до всички общини и търговци от региона и извън него, съгласно изготвената начална карта по дейност 3. Популяризиране на дейностите и инициативите на ЕС, Българското правителство и на ОП”РЧР” като част от тези инициативи.
Дейност 5: Оценка на потребностите на лица от целевите групи. Подбор на наетите лица от целевите групи в социалното предприятие. Сключване на договори. 1.Експерт за оценка на потребностите извършва предварителната работа по наблюдение и анкетиране на потребностите на хората от целевите групи. Изготвя се оценка на потребностите и мотивация за започване на работа, нагласи за реално включване в пазара на труда на всички потенциални потребители от целевите групи – предвидени са 64 оценки на подали заявление за включване в дейността на социалното предприятие, но броят им зависи от броя на изявилите желание чрез подаване на молба до Кмета на община Кресна. Оценките включват: Психологически особености, възможности за осъществяване на социални контакти, рискови фактори; мотивация, социален и здравен статус. В тях се отразяват базовите умения, квалификацията, отношението към труда, равнището на запазеност на трудови навици, както и нагласите за придобиване на нови умения, възможност за започване на работа и обучение. Прави се първоначална преценка за естеството на работа и часовата заетост на лицето според индивидуалните му нужди, желания, представи, нагласи, но и реални възможности.Индивидуалната работа с всяко едно лице е минимум 3 часа. 2. Екипът за управление на проекта, заедно с комисия по подбора, която е назначена от Кмета на общината със заповед и задължително включва един личен лекар и двама представители на целевите групи, прави подбор съгласно„Критерии за подбор на наети лица от целевите групи в социалното предприятие” и въз основа на изготвените оценки на потребностите. Комисията изготвя окончателен списък за наемане, уведомява лицата. В триседмичен срок след обявяване на резултатите от подбора се сключват трудови договори с наетите лица от целевите групи.
Дейност 6: Подбор на ръководен персонал. Сключване на договори. 1.Екипът за управление на проекта изготвя длъжностни характеристики на ръководния персонал, които включват и минимални изисквания за длъжността по дейност 1, те стават основа за обявяване на работните места в Общината, в кметствата във филиала на Д”БТ”, в един регионален ежедневник. 2.Екипът за управление на проекта изготвя Правила и процедури за подбор на подалите молба и мотивационно писмо лица. 3. Комисия, определена със заповед на Кмета на общината, прави подбор по документи и събеседване на кандидатите и в срок от пет работни дни обявява резултатите на видно място в общината, изпраща се писмо до всяка одобрена кандидатура. 4.Договорите за работа се сключват 10 дни преди започване на работа и стартиране на дейността на социалното предприятие.5. Ръководният екип включва – директор, експерт маркетинг продажби, финансист-счетоводител, 4-ма отговорници (отговорник спомагателни дейности), 4-ма наставници или индивидуални съветници( организатор по труда); социален работник
Дейност 7: Мотивационни обучения и супервизии. Целта на мотивационното обучение е да засили мотивацията на отделната личност за обучение и работа, като му даде повече знания за професиите, образователната система, изискванията и тенденциите на пазара на труда, да изгради у него умения за себеизследване и себеутвърждаване. Обучението в самостоятелно справяне в условията на пазарна икономика е основна част от мотивационното обучение на лицата от целевите групи. Обучението ще помогне за промяна на нагласите за активно търсене на работа и е с насоченост за въздействие върху психо-емоционалния статус на обучаваните. Наличието на стигма, на скрити дискриминационни практики, негативните обществени нагласи и ограничения пазар на труда в общината са основна причина за обезверяването на хората от целевите групи. Ниските доходи, непрекъснатия стрес от несправянето и несигурността налагат продължителна комплексна социална работа с хората от целевите групи по проекта. Предвидени са пет двудневни групови мотивационни обучения, провеждани в две групи по 17 човека в група, а именно едно начално, две поддържащи и две надграждащи обучения. Началното обучение обхваща въпроси, свързани със значението на работата за благополучието на човека, на какви условия трябва да отговаря добрият избор на работа, от кого зависи намирането на работа. Същност на защитената заетост; Конституционно и нормативно обосновано право на труд. Кодекс на труда и основни права и задължения по него.Основни понятия от социалното осигуряване. Умения за справяне със стреса от безработицата: какво представлява стресът, какво го предизвиква, какви са последиците от него, стратегии и техники за справяне със стреса. Българско и Европейско законодателство за социална защита. Същност на социалната защита. Поддържащите обучения разглеждат въпроси, свързани с гнева, самоконтрола, обезверяването, депресията, скрити дискриминационни практики; области и степени на образование, видове обучителни институции, форми на обучение, основни квалификации, необходимостта от обучение през целия живот. Видове професии и дейности, описание на професиите, форми на заетост, видове договори за работа, модели за самостоятелно изследване на професиите и дейностите. Надграждащите обучения се свързват с теми относно: Умения за изследване на собствените способности, знания, умения, опит, личностови черти, ограничения ;Умения за изследване на собствените житейски цели, ценности, желания, професионални предпочитания, интереси, актуални потребности, семейни и групови модели. Умения за самооценка на перспективите за намиране на работа, умения за планиране на процеса на търсене и кандидатстване за работа; Умения за търсене на информация за работни места и за анализиране на получената информация, източници на информация, организации, които извършват услуги за заетост, съставяне на обява за търсене на работа. Умения за себепредставяне и себеутвърждаване; Умения за съставяне на документи за кандидатстване за работа: СV, мотивационно писмо; Умения за кандидатстване за работа: подготовка, явяване на интервю, преодоляване на притеснението. Защита на цената на собствения ни труд. На преминалите съответното обучение се предоставя удостоверение за преминат курс на мотивационно обучение.На хората от целевите групи се осигурява продължаващо и надграждащо обучение в процеса на работа чрез наставниците, които изпълняват ролята на индивидуални съветници, социалния работник и отговорниците, които са част от ръководния екип на социалното предприятие. За осъществяване на вътрешен контрол за изпълнение на качествените индикатори по проекта и за изпълнение на индивидуалните развиващи програми са предвидени 10 индивидуални супервизии и 4 групови такива.
Дейност 8: Изготвяне на индивидуални програми за развитие на наетите в социалното предприятие лица от целевите групи. Експерт от партньорската организация въз основа на оценка на потребностите и извършена допълнителна комплексна работа с наетите в социалното предприятие лица изготвя индивидуални развиващи програми за всяко едно от лицата. Програмите съдържат нужда от мотивационни обучения и начин на провеждане; нужда от допълнителна квалификация и психо социална работа – отговорни лица от персонала, стъпки в комплексната социална работа за подобряване на социалния статус, мерки за подкрепа в реална работна среда; други подкрепящи дейности за постигане на трайни резултати относно мотивацията, стабилизиране на психо-емоционалния и социален статус по пътя към преминаване от защитена заетост до реален пазар на труда. В програмата за съответния човек се определя и пряк отговорник(ментор) от ръководния екип. Изпълнението на програмите се разглежда на екипни срещи на ръководния персонал, съвместно с ръководител проект и експерта, изготвил програмата, веднаж на 4 месеца. При нужда от корекции или недоброизпълнение на програмата същата се допълва въз основа на съставен протокол.
Дейност 9: Функциониране на социалното предприятие. Дейността включва следните поддейности: 9.1.Подготовка и засяване на семената за производство на разсад в парниково съоръжение в с. Долна Градешница на площ от 200 кв.м. от определените 2000 кв.м. общински терен за социалното предприятие. Застилане на пода на парника с геомембрана и изолационна подложка със стиропор. Подготовка и засяване на разсад с цветя в кофички за еднократна употреба . Торене, борба с болестите, поливане, окопаване и съпътстващи грижи за парниковия разсад..Работят 8 лица от целевите групи, производители на парников цветен разсад. С тях са ангажирани един наставник, един отговорник. За период от 6 месеца ще бъде назначен експедитор, който ще бъде в помощ на мениджъра по маркетинг и продажби. 9.2.Обработка с мултикултиватор, закупен за целта по проекта, на цветопроизводителен участък на останалата площ извън парниковия заслон, определена с решение на ОС. Оформяне на лехи (лехите се оформят с железен профил 10/10 и се покриват при нужда с агрил и предпазен полиетилен, който оформя временно и подвижно покривало, подменяно при нужда и повреди от метеорологични въздействия). Торене, борба с болестите, поливане, окопаване. Подготовка на разсада за продажба. Маркетинг, реклама и продажба на производството. Работят 9 лица от целевите групи, едно от които е склададжия на социалното предприятие – обслужва всички негови производствени дейности. 9.3. Подобряване на околната среда чрез възстановяване, почистване, залесяване и затревяване на обществени места – бивши игрища за спорт, пострадали от наводнение в с. Сливница и неподдържани с. Долна Градешница, определени по дейност 1 и подкрепени с решение на ОС; подготвено чрез предварителна обработка по дейност 3. Допълнителна обработка на почвата с мотокултиватор, засяване с кипариси, липи и орехи, цветя, затревяване поливане, окопаване, съпътстващи грижи за цветните и тревни алеи и площи, закупени със средства по проекта, поддържане на храстите и дърветата. Ангажирани 5 наети лица от целевите групи. 9.4.Подобряване на околната среда на територията на общината и на помещенията, определени за социални услуги в общността. Поддръжка на тротоарите – извършване на малки ремонтни дейности, поддръжка и малки ремонти на пейките и др.дървени съоръжения в парковете и местата за отдих в общината; снегопочистване през зимата с малък снегорин на тротоарите по централните улици и алеите на парковете в гр. Кресна като за целта ще се закупи със средства по проекта снегорин. Извършване на малки ремонти в помещенията, определени за социални услуги – ДЦСХ и ЦСРИ: освежаване на стените и монтаж на окачени тавани. Ангажирани по тази поддейност 5 лица от целевите групи като едно от тях е с дърводелски умения. 9.5. Извършват се технически и консултативни дейности в „Бюро за социални и административни услуги” в помощ на общинската администрация и гражданите. Попълват се документи, извършват се куриерски услуги за общинската администрация, текстообработка, ксерокс услуги за граждани и общинската администрация. Поради липса на отдел „Социални и здравни дейности” в общината един Сътрудник социални дейности ще работи със съответния ресорен заместник кмет и с отдел ”Европейски проекти и програми” като изпълнява дейности, за които няма назначен служител в общината.Един отговорник( с почасова заетост) и един наставник от ръководния персонал работи с назначените 5 лица от целевите групи. Закупува се професионален ксерокс и се осигуряват материали и консумативи за платените от граждани услуги, предвидени по дейност 2. 9.6. С всички наети лица от целевите групи работи социален работник с почасова заетост по договор за възлагане, който следи изпълнението на индивидуалните развиващи програми като оказва консултативна, комбинирана психо-социална и здравна помощ и подкрепа на хората, за които е осигурена защитена заетост в рамките на минимум 4 часа месечно. Наетият персонал получава помощ и подкрепа за придобиване на нови знания, умения и самостоятелно справяне от двама наставници чрез индивидуална работа минимум 4 часа месечно.Подкрепа за придобиване на нови професионални умения и организация на работния процес наетите получават от отговорниците спомагателни дейности в социалното предприятие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 240 075 BGN
Общ бюджет: 225 199 BGN
БФП: 225 199 BGN
Общо изплатени средства: 224 291 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 225 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 89 372 BGN
2013 134 919 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
224 291 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 191 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 75 966 BGN
2013 114 681 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
190 647 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 406 BGN
2013 20 238 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 644 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой подадени молби за включване. Общ брой оценки на потребностите на хора от целевите групи.
Индикатор 4 Брой подадени молби за ръководен персонал.
Индикатор 5 Брой сключени договори с обучители и супервайзори
Индикатор 6 Брой обучени .
Индикатор 7 Брой изготвени индивидуални развиващи програми
Индикатор 8 Брой лица от наетите, които според индивидуалната програма имат нужда от комплексна социална и обучаваща допълнителна работа със социален работник и наставник
Индикатор 9 Брой нови производства за общината
Индикатор 10 Брой протоколи за изготвени и получени отчети до обществеността
Индикатор 11 Брой рекламни и информационни материали
Индикатор 12 Брой проведени анкети за проучвания на резултатите и качеството на изпълнение на дейностите
Индикатор 13 Брой правила и процедури
Индикатор 14 Минимален брой лица от работилите в социалното предприятие, изявили желание за работа след приключване на проекта
Индикатор 15 Направен подбор на лицата за назначаване между оценените. Сключени договори
Индикатор 16 Брой сключени трудови договори
Индикатор 17 Брой обучения и супервизии
Индикатор 18 Получили удостоверения за проведени мотивиращи обучения
Индикатор 19 Брой изпълнени успешно индивидуални програми за развитие
Индикатор 20 Брой часове за психо-социални консултативни дейности и дейности за повишаване на квалификацията, за придобиване на нови умения и знания, умения за самостоятелно справяне
Индикатор 21 Успешно внедрени и устойчиви нови производства в социалното предприятие
Индикатор 22 Минимален брой жители, запознати с отчетите според съставени протоколи за разпространение
Индикатор 23 Брой проведени информационни и рекламни кампании
Индикатор 24 Брой обобщения и отчети
Индикатор 25 Брой протоколи от екипни срещи за спазване на правилата и процедури, разглеждане на изпълнение на индивидуални програми и др.
Индикатор 26 Минимален брой сключени трудови договори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз