Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0037-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на социално предприятие "Озеленяване и благоустройство" в община Медковец област Монтана"
Бенефициент: ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Медковец
Описание
Описание на проекта: По настоящия проект ще бъде създадено социално предприятие по озеленяване и благоустройство, като в него ще бъдат наети на трудов договор 7 лица от уязвими групи в община Медковец и три лица персонал. С представителите на уязвимите групи ще се проведе мотивационно обучение в специализирана работна среда. Новосъздаденото социално предприятие ще продължи да осъществява дейност минимум 5 години след приключване на проекта. По време на изпълнение на проекта ще бъде проведена активна дейност за информиране и публичност в съответствие с изискванията на финансиращата програма ОП РЧР.
Дейности: 1. Организация, управление и отчитане на проекта При организиране дейността на проекта за неговото управление и отчитане ще бъде сформиран двучленен екип в състав: ръководител на проекта и счетоводител на проекта. Членовете на екипа ще сключат граждански договори, в които да се определят задачите и отговорностите им по изпълнение на проекта. Сформираният екип ще разработи подробен план-график на дейностите и ще формулира показатели за напредък на проекта. Екипът ще провежда ежемесечно работни срещи, ще се запознава с мненията на участниците в проекта, ще осигурява участието на всички заинтересовани страни. В края на проекта ще бъде изготвен финален технически отчет, в който ще бъдат описани количествените и качествени показатели за изпълнение на проекта. Към техническия отчет ще бъде приложена цялата документация на проекта. Във финален финансов отчет ще бъдат обобщени всички направени разходи по проекта.
2. Ремонт, обзавеждане и оборудване за дейносттта на социалното предприятие. В проектното предложение са предвидени ремонтни дейности на две помещения в сграда, собственост на Община Медковец, определени с решение от 28.07.2011 г. на Общинския съвет за място на дейност на социалното предприятие, както и доставка на обзавеждане и оборудване за пряката дейност на социалното предприятие. Те ще бъдат извършвани от избраните чрез тръжни процедури изпълнители при спазване на условията на сключените с тях договори за строително-ремонтни дейности и/или доставки. Общините са възложители по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП и тръжните процедури за избор на изпълнители ще се проведат в съответствие с Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация са водещи. Екипът за управление на проекта ще следи за стриктното спазване на графиците и съответствието на извършените ремонтни дейности и доставки със заложеното по проекта и в съответните договори. В тази своя дейност екипът ще бъде подпомаган от служители на кандидата в технически отдел в рамките на техните компетенции и правомощия, без да бъде изисквано финансиране. Ремонтът и оборудването на помещенията е необходимо условие за функционирането на новосъздаващото се социално предприятие.
3. Подбор и наемане на лицата от целевите групи и създаване на социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” По настоящия проект ще бъде създадено ново социално предприятие в община Медковец, което се отнася към допустим тип по схема за безвъзмездна финансова помощ „Нови възможности”: • Социално предприятие за озеленяване и благоустройство – хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на община Медковец, извършване на ремонтни дейности в имоти, общинска собственост, поддръжка на обществените паркове, улици, тротоари, градини и др. С оглед изпълнение разпоредбите на чл. 52 от Закона за общинската собственост ще бъде взето решение на Общинския съвет за създаване на общинско социално предприятие от горепосочения тип и функции. В рамките на тази дейност ще бъде извършен и подбор на лица от уязвимите групи за наемане в социалното предприятие. Екипът на проекта ще разработи конкретни методики за подбор на лицата от уязвимите групи и на лицата, заети като персонал на социалното предприятие. В подготовката на методиките за подбор ще се даде възможност за включване на всички заинтересовани страни. За определяне на преките участници в проекта ще бъде сформирана комисия. Изборът ще се извърши при спазване на принципите за прозрачност, равенство между половете, равни възможности и превенция на дискриминацията. Ще се даде приоритет на лица с необходимото образование, но изключени от трудова дейност през последните години по някакви причини, лица от малцинствата, многодетни жени, лица, изтърпели наказание лишаване от свобода и т.н. Внимателно ще се проучи и установи пригодността им за екипна работа и нивото на етническа търпимост. Ще бъдат разработени и критерии за подбор на лицата, които ще бъдат наети в социалното предприятие на длъжностите управител, финансист и един специалист по озеленяване. Процедурата за подбор на лицата от целевата група включва три етапа: приемане на документи, индивидуално интервю, оценка и класиране на кандидатите. В проведеното интервю комисията за подбора на лица от целевата група ще разясни целите на проекта и преките отговорности на участниците в него. Ще бъдат наети 7 лица от уязвимите групи за работа в социалното предприятие и 3 лица персонал, с които ще бъдат сключени трудови договори по КТ.
4. Мотивационно обучение на наетите лица от уязвими групи Мотивационното обучение е задължителен елемент от работата с представители от рискови групи, останали продължително време извън пазара на труда. Програмата за обучение, изложена по-долу в проекта, е съставена съобразно нуждите на лицата от уязвимите групи относно повишаване на компетентностите и социалните им умения за самостоятелност и трудова дейност. В мотивационното обучение ще бъде застъпена и тема по опазване на околната среда, предвид дейността на социалното предприятие. Обучението е в рамките на 30 уч. часа – 5 дни по 6 уч. часа. По време на обучението ще бъде осъществяван текущ контрол за присъствието на участниците. Участниците ще получат сертификат за участие в мотивационно обучение, издаден от кандидата за нуждите на проекта при спазване на изискванията за визуализация на документите по ОП РЧР.
5. Същинска дейност на социалното предприятие Работата на социалното предприятие ще се осъществява под ръководството на управител и финансист-счетоводител, наети на трудов договор след проведен конкурс по КТ. Възлагане на преките задачи в сферата на дейност на социалното предприятие и контрол върху наетите лица се упражнява от специалиста по озеленяване и благоустройство. Трудовите възнаграждения за наетите лица от уязвими групи се финансират от ОП “РЧР” в рамките на минималната работна заплата за страната за съответната година и дължимите плащания по КТ и КСО. Програмата финансира и предвидените възнаграждения на лицата от персонала на новосъздадените социални предприятия, които са определени спрямо икономически дейности «Професионални дейности и научни изследвания» и «Административни и спомагателни дейности». Помещенията, в които се извършва дейността на социалните предприятия, са ремонтирани по проекта и пригодени за нуждите на наетите лица от уязвими групи. Необходимото обзавеждане и оборудване е доставено с осигуреното по проекта кръстосано финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, допустими разходи до 15% по схема «Нови възможности» на ОП РЧР. При започване на дейността на социалното предприятие по проекта ще се финансират и разходите за сключване на едногодишен договор с лицензирана служба по трудова медицина. Ще бъде извършена оценка на риска за здравето и безопасността на работещите; изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка; наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите. Конкретните обекти на работа (общински паркове, градинки, улици, тротоари и др.) се определят от специалиста, в координация с нуждите на община Медковец.
6. Информиране и публичност по проекта Със стартиране изпълнението на проекта кандидатът предвижда да проведе широка и открита информационна и рекламна кампания на територията на община Медковец. Ще бъдат използвани регионалните средства за масово осведомяване за информиране на общността относно приоритетите, целите и задачите на проекта и ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 г. – 2013 г.”. В Дирекция «Бюро по труда» – Лом и Дирекция «Социално подпомагане» - Лом, както и на подходящи места в община Медковец ще бъдат поставени плакати и раздадени цветни диплянки с рекламна цел за стартирането и изпълнението на проекта. На сградата на общината и на мястото на дейност на социалното предприятие ще бъдат поставени информационни табели за визуализация на проекта. Отделно от това на всеки обект, където работят заетите в СП ще бъдат поставяни табла, поясняващи финансирането на дейността по линия на ЕСФ. Ще бъдат изработени стикери, рекламни бележници, джоб-папки, рекламни календари, химикалки, тениски и елечета, носещи отличителните знаци на програмата. Всички материали за информиране и публичност, предназначени за бенефициентите и широката общественост, ще съдържат емблемата на ЕС и ще отбелязват финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. При стартиране на социалното предприятие и в края на дейността по проекта ще се проведат две пресконференции, на които ще бъдат поканени представители на медиите, служители от областна администрация – Монтана, Дирекция «Социално подпомагане» - Монтана, Дирекция «РСЗ» - Монтана, общинска администрация Медковец, от ДБТ – Лом, ДСП - Лом, НПО, представители на местната общност и др. Ще бъде изработен рекламен клип за новосъздаденото социално предприятие в община Медковец. Участващите ще бъдат запознати с дейностите и резултатите от осъществяване на проекта, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на ЕС, както и с приоритети на ОП „РЧР”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 324 BGN
Общ бюджет: 157 479 BGN
БФП: 157 479 BGN
Общо изплатени средства: 157 454 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 265 BGN
2013 123 190 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
157 454 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 125 BGN
2013 104 711 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 140 BGN
2013 18 478 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 618 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Проведени мотивационни обучения за хора в неравностойно положение
Индикатор 4 Брой работни места за персонал в сектора на социалната икономика
Индикатор 5 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда в период от една година след приключване на проекта
Индикатор 6 Брой лица, получили подкрепа чрез мотивационно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз