Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0010-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство - община Стралджа"
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Стралджа
Описание
Описание на проекта: Проектът касае създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство. Дейността на предприятието ще включва озеленяване и поддръжка на зелени площи, детски площадки, паркове и тротоари на територията на град Стралджа. Социалното предприятието ще осигури заетост на 25 лица от рисковите групи и 8 души персонал – управител, счетоводител–финансист, специалист „Човешки ресурси” и домакин, строителен техник, главен експерт по озеленяване, организатор озеленяване, ел. техник и снабдител, огняр и поддръжка на сгради. С цел създаване благоприятни условия за работа на наетия персонал и работниците се предвижда ремонт на материално-техническата база, включваща битова сграда в обект „Цветарник” и сграда „Цветна оранжерия” – общинска собственост, както и закупуване на подходящо обзавеждане и оборудване. За придобиване на умения за активно поведение и самостоятелност ще бъде проведено мотивационно обучение. Популяризирането на проекта ще се осигури с широко проведена кампания за инфор
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Управленският екип ще бъде съставен от различни, тясно специализирани експерти. Конкретните ангажименти и обхватът на управленската отговорност са детайлно разписани в описаните по-горе форми за задълженията на членовете от екипа по проекта. Екипът за управление на проекта ще бъде определен от кмета на общината. Той ще включва Ръководител и членове, описани по-горе. Ще бъдат подготвени длъжностни характеристики и договори за всеки член от екипа. Ще бъдат уточнени комуникационните канали между тях, ще се актуализира и разпише детайлно работната програма по подготовката и изпълнението на проекта съгласно одобрения план-график за изпълнение на проектните дейности. Екипът на проекта своевременно ще обезпечава необходимите средства за изпълнение на дейностите по Проекта. За администрирането проекта ще бъдат осигурени офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаване на кореспонденцията, свързана с изпълнение на проекта, ще се ползват куриерски и пощенски услуги. За разработката на техническите задания за всички обществени поръчки ще бъде избран външен изпълнител. Екипът ще проведе тръжните процедури. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта ще се съхраняват в архив. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички членове на екипа по проекта. Екипът ще извършва вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график.
Дейност № 2: Създаване на социалното предприятие - разработване на документи, свързани със създаването на предприятието, провеждане подбор на работещите в социалното предприятие Разработване на документи - процедури за подбор на персонала и работниците, длъжностни характеристики, устройствен правилник, бюджет и план за финансиране, оперативен план за работа на социалното предприятие и др. Провеждане подбор и назначаване на персонала и на работниците.
3.Подготовка и провеждане на тръжни процедури В изпълнение на тази дейност ще бъдат подготвени и проведени отделни тръжни процедури по ЗОП и подзаконовата нормативна уредба, с които ще бъдат избрани изпълнители за: Подготовка на технически задания за тръжните процедури; Извършване на СМР; Доставка на оборудване, материали и консумативи – Лот 1 – за социалното предприятие и Лот 2 – за администрирането на проекта; Провеждане на мотивационно обучение; Трудова медицина; Услуги по популяризиране, осигуряване на прозрачност и публичност; Изготвяне на Доклад за финансов одит на проекта. След провеждане на процедурите ще бъдат подготвени и сключени договори с избраните изпълнители.
4. Изпълнение на СМР на материалната база на социалното предприятие и доставки оборудване Сградата, в която е предвидено извършване на СМР е строена за същите цели през 60-те год. на 20 в. и по нея не са извършвани ремонти през последните години. Предвижда се основен ремонт на покрива, вътрешно преразпределение /за съблекалня - битовка за 25 работници с две бани; WC с умивални; административни помещения – 2 бр./; поставяне на нова дограма, полагане на настилки и облицовки; цялостна топлоизолация на сградата; нови инсталации.
5. Организация и провеждане на мотивационно обучение и дейности за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в социалното предприятие Мотивационното обучение ще бъде тридневно, чрез външна услуга, ще бъде осигурен лектор с хорариум 24 часа, както и необходимите материали, подробно описани в бюджета. Обучението а ще включва теми, свързани с придобиване на базови знания за социалното предприемачество, управление на човешките ресурси, как да бъдат свързани социалните и бизнес целите, основни рискове при стартирането и управлението на социалното предприятие, проблеми на вътреекипна комуникация и др. Работниците ще бъдат обучавани в умения за организация на времето и работното място, ще изслушат лекции за разрешаване на проблеми на мотивация на служителите и работещите в социалните предприятия, за решаване на междуличностни конфликти в работния процес и др. Предвижда се и практическо обучение – посещение на оранжерия. Мотивационното обучение ще приключи с издаване на сертификат за преминато обучение.
6. Работа на социалното предприятие В новообразуваното социално предприятие се предвиждат следните дейности: А. Озеленяване. I. Цветопроизводство в цветна оранжерия и разсадници. -Подготовка на площи в оранжерийни помещения. -Подготовка площи във външни парници за цветя. -Подготовка площи и лехи за отглеждане на разсади от дървета и храсти. -Засяване семена на пролетно-летни цветя, декоративни храсти и дървета. -Отглеждане на разсади -Предоставяне на разсади за озеленяване. II. Озеленяване и аранжиране на зелени пространства в централна градска част, междублокови пространства и паркове. -Подготовка на площи за засяване на пролетно- летни цветя. -Засаждане на цветя, храсти, декоративни дървета. -Грижи за зелени площи и цветни партери -Подновяване на затревени площи Б. Поддръжка на тревни площи Видове дейности: косене; поливане; торене; подрязване и оформяне на храсти; кастрене и поддръжка на дървета; товарене и изнасяне на отпадъци от дейността. В. Ремонтни работи. -Ремонт и поддръжка сгради. - Ремонт на оранжерията. - Ремонт на парникови елементи. - Подържане на техниката и оборудването. - Подържане парковите съоръжения - Ремонт и поддръжка на оранжерийна отоплителна инсталация. - Охрана оранжерия и паркове.
7. Осигуряване информация и публичност по проекта За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени, съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Ше се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: 1 бр. Постоянна обяснителна табела; 1 бр. Банер; 300 бр. информационни брошури за проекта. В рамките на информационната кампания ще бъдат публикувани тематични статии в местната и регионалната преса – 9 на брой, които да представят проекта и информацията, свързана с него. При стартирането на проекта ще бъде организирана встъпителна конференция, на която да се представи проектната инициатива, целите и дейностите в нея, а при приключването му – заключителна такава, на която ще бъдат отчетени постигнатите резултати. Приключването на проекта ще бъде отразено и на национално ниво с публикация в национален ежедневник. Предвижда се излъчването на 3 бр. информационни емисии по местната КТ „Пантера”. Като допълнителен информационен канал ще се използват активно и възможностите на интернет.
8. Одит на проекта Извършване на цялостна одиторска проверка по отношение на действителност, надеждност и обоснованост с адекватни разходооправдателни документи, за законосъобразност и целесъобразност на разходите по проекта. Извършване на проверка по отношение на избора на изпълнителите по договорите. Извършване на проверка за наличие и валидност на всички първични счетоводни документи и документи с еквивалентна доказателствено стойност. Извършване на проверка за точност, пълнота и в съответствие с изисквания формат на исканията за средства. Изготвяне на одиторски доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 282 119 BGN
Общ бюджет: 227 744 BGN
БФП: 227 744 BGN
Общо изплатени средства: 221 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 227 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 95 770 BGN
2013 125 414 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
221 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 193 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 81 405 BGN
2013 106 601 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
188 006 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 366 BGN
2013 18 812 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 178 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Проведени мотивационни обучения
Индикатор 5 Брой проведени публични мероприятия
Индикатор 6 Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 7 Оптимизирани разходи и численост на персонала на общината
Индикатор 8 Лица, преминали обучението и получили сертификат
Индикатор 9 Избрани изпълнители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз