Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Можем да работим заедно"
Бенефициент: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Георги Дамяново
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда създаване на социално Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство” в община Георги Дамяново, съгласно разпоредбите на чл. 51 и 52 от Закона за общинската собственост. Ще бъдат подбрани и назначени на работа 36 лица, от които 25 лица от уязвимите групи. Лицата в неравностойно положение ще преминат мотивационно обучение за придобиване на умения за самостоятелност и активно поведение. Ще бъдат закупени оборудване, материали и консумативи, необходими за дейността на предприятието, свързана с озеленяване и поддържане на обществени паркове, улици, градини и имоти общинска собственост на територията на общината.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта. Сформиране на екип, подготовка на тръжни досиета за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на оборудване, доставка на материали и консумативи, доставка на канцеларски материали, мотивационно обучение, осигуряване на публичност и организиране на срещи и пресконференции. Изготвяне на процедура за подбор на лицата от целевите групи, правилник за вътрешния ред, процедура за жалби и сигнали, система за вътрешен мониторинг, процедура за проверка за двойно финонсиране. Изготвяне на междинни и финален технически и финансови отчети за изпълнението на проекта. Ежемесечни проверки на дейността на социалното предприятие.
2. Осигуряване на публичност на дейностите и постигнатите резултати. При изпълнение на дейността ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006, както и в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Публичността ще даде възможност на община Георги Дамяново да популяризира сред местната общност дейностите по проекта, политиките на Европейския съюз и правителството на Р България за преодоляване на бедността и социалното изключване и финансовата подкрепа за реализирането на проекта. Общинското ръководство възнамерява да мобилизира местните си структури (кметствата в общината) за осигуряване на най-голяма публичност за дейностите по проекта сред местните хора. От друга страна предвиденият двудневен семинар на тема: „Можем да се справим заедно – проблеми, предизвикателства, бъдеще” ще даде възможност всички страни, ангажирани с решаването на проблемите с бедността и социалното изключване - кметове на общини от област Монтана, областна управа, представители на регионалните и местни структури на Агенция по заетостта в областта, представители на Регионалната структура на Агенцията за хора с увреждания, да споделят опит и „добри практики” в работата си с уязвими групи от местното население, както и начини и подходи за преодоляване на проблемите.
3. Подбор на лица за включване в заетост в социалното предприятие. Съвместно с Дирекция „Бюро по труда” Монтана, Филиал Чипровци, съгласно разработената процедура за подбор ще бъдат подбрани подходящи лица от уязвимите групи за включване в заетост. Персоналът на предприятието ще бъде подбран чрез конкурс, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. За оказване подкрепа на лицата от рисковите групи и техните семейства ще бъде назначен на граждански договор социален работник, избран съгласно чл.2, ал.2 на НВМОП Принципите за прозрачност на процедурите, равнопоставеност между кандидатите и недопускане на двойно финансиране ще бъдат ключов момент в работата.
4. Закупуване на оборудване, материали и консумативи, необходими за същинската дейност на социалното предприятие За осигуряване нормални условия за функциониране на новосъздаденото социално общинско предприятие ще бъдат закупени материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, компютри и хардуер след проведени тръжни процедури.
5. Създаване и функциониране на социално Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство”. І. С решение на Общинския съвет, съгл. разпоредбите на чл. 51 и 52 от Закона за общинска собственост (ЗОС) ще бъде създадено ОП „Озеленяване и благоустройство” - Георги Дамяново. Общинският съвет ще приеме правилник за предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество, съгл. чл.52, ал. 3 от ЗОС. След приключване на проекта социалното предприятие ще продължи да функционира, съгласно правилника за дейността му, и ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгл. чл. 52, ал. 5 от ЗОС. ІІ. С избраните при подбора и конкурса лица ще бъдат сключени трудови договори. На лицата ще бъдат връчени длъжностни характеристики. ІІІ. Избрана по правилата на чл.2, ал.2 от НВМОП обучителна организация ще проведе мотивационно обучение на назначените 25 лица от рисковите групи. ІV. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (трудова медицина, работно облекло) и изготвяне на вътрешни правила и процедури за функциониране на предприятието; V. Осигуряване на подкрепа на лицата от уязвимите групи и семействата им (от специално назначен социален работник) по време на трудовата заетост.
6. Външен одит на изпълнението на проекта Това ще се извърши след окончателно приключване на заложените дейности по проекта. Докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта. Изпълнението на независимия финансов одит ще се възложи на лицензиран одитор, който ще се определи след провеждане на процедура по реда на чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП и след сключване на договор за услуга и ще има за задача да изготви одиторски доклад, съобразен с действащото национално законодателство, Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти. Така ще се осигури, от една страна стриктно спазване на действащото законодателство, а от друга прозрачност и коректност при изразходването на средствата по проекта. В счетоводната документация на общината ще се обособи ясно проследима одитна пътека, която ще е гаранция за постоянен текущ и последващ мониторинг на изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 214 BGN
Общ бюджет: 257 839 BGN
БФП: 257 839 BGN
Общо изплатени средства: 253 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 257 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 243 BGN
2013 195 569 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 219 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 506 BGN
2013 166 233 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 740 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 736 BGN
2013 29 335 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 072 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Общ брой назначени на работа в социалното предприятие лица
Индикатор 4 Брой лица от рисковите групи, назначени на робота в социалното предприятие
Индикатор 5 Брой лица преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой назначени лица по трудов договор
Индикатор 7 Брой назначени лица по граждански договор - социален работник
Индикатор 8 Брой лица и/или семейства, получили социална подкрепа
Индикатор 9 Брой решения за разкриване на социално предприятие
Индикатор 10 Брой договори за работа
Индикатор 11 Брой издадени сертификати за преминало обучение - Георги Дамяново
Индикатор 12 Брой трудови договори - Георги Дамяново
Индикатор 13 Брой граждански договори - Георги Дамяново
Индикатор 14 Брой оценки и планове
Индикатор 15 Брой сключени трудови договори с лица от рисковите групи - 0003


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз