Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социално предприятие за обществено хранене "Независим живот" - домашен социален патронаж, обществена трапезария, стол
Бенефициент: ОБЩИНА СИТОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 30.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Ситово
Описание
Описание на проекта: Подготовка и реализация на проекта. Публичност – същност на проекта, финансиращ орган, оперативната програма и популяризиране модела на социалното предприятие-конференции. Създаване и организиране дейността на социалното предприятие: ремонт, обзавеждане и оборудване на кухня за обществено хранене /домашен патронаж, трапезария, стол/избор и наемане на персонал за управление на социалното предприятие и на лица от рисковите групи. Провеждане на мотивационни обучения за хората в неравностойно положение в специализирана работна среда,гарантирана защита.
Дейности: 1.Подготовка, организиране и реализация на проекта. Оборудване на офиса за управление на проекта;Регистър на лицата, Разработена система за вътрешен и външен мониторинг /система за финансово управление и контрол, процедура за подаване и разглеждане на жалби, вътрешни правила /външен одит/; Подготовка на индивидуалните планове за членовете на екипа по управление.Изготвяне на отчети ежемесечно. Календар на екипните срещи за разпределяне на текущите задачи, решаване на оперативни въпроси, планиране и отчитане на направеното, изготвяне на протокол от срещите. Ритмични комуникации между представителите на екипа и други ангажирани лица в реализацията на проекта, с цел ефективно планиране, организация и управление. Набавяне на нормативна уредба, необходима по проекта /Закони,Наредби, Методически указания/. Текущо обработване и поддържане на документация. Изготвяне на междинни отчети,финален доклад.
2.Информационна кампания по популяризиране на ОП РЧР, на проектното предложение, разясняване спецификата на дейностите по създаване на социално предприятие, публичност-конференция. 1.Конференция- Промоциране идеята, проектното предложение и старта на проекта. 1.1.Пресконференция с представители на медии, публикации за старт, цели, същност на проекта. 2.Изготвяне на информационни табели за офиса и самия обект, пресконференция с журналисти, конференция за информиране на представители на различни сектори, бизнес, общественост. Изготвяне на брошури, флайери, статии за медии.
3.Подготовка, организация, материално-техническо обезпечаване на социалното предприятие- ремонт, обзавеждане, оборудване. 1.Подготовка на ремонтните дейности. 1.1.Провеждане на тръжна процедура, в съответствие със ЗОП и подзаконовите нормативни актове за избор на изпълнител на ремонтните дейности; 1.2.Обособяване на съответните помещения-топла кухня, складове, подготвителни, трапезария, санитарни възли, стая за персонала /по нормативна уредба/. 2.Оборудване – изготвяне на оферта, ел. уреди висок енергиен клас, избор на изпълнител - доставчик на хранителни продукти. 3.Набавяне на програмен продукт-калкулации, счетоводна програма, HAССP система за безопасност на храните , документация-инструктажи, трудова медицина. 4.Регистрация, осигуряване на всички разрешителни и лицензионни документи.
4.Подбор и оценка на персонала зает в социалното предприятие. Система за подбор и оценка на персонала. Обучение за създаване на управленски капацитет за администриране на социалното предприятие 1.Изготвяне на длъжностно разписание-управител, касиер-счетоводител,домакин,готвачи,шофьор-снабдител,….. 2.Длъжностни характеристики, правилник за ВТР; 3.Сключване на трудови договори, инструктажи по безопасност на труда 4.Обучение на персонала по модули: Същност на социалното предприятие за обществено хранене, управление на ЧР, методика на обществена трапезария, домашен социален патронаж, същност на столовото хранене, кетъринг. 5.Обучение”Модул-Мотивация, оценка на готовността за стартиране на СП и оценка на риска”,методология на социалното предприятие. 6.Работна среща в гр. Трявна-социално предприятие и услуги, в които заетите лица са хора от рисковите групи.
5.Подбор на лицата от целевите групи, разработване на програма за мотивационно обучение, тренинги в работна среда. Подбор и наемане на лица от рисковете групи -Провеждане на информационни срещи и интервюта с лица от рисковите групи /със съдействието на Бюро по труда, Д”СП”/ за включване в мотивационен тренинг - Мотивация за заетост и адаптиране към новите изисквания на пазара на труда" – по модули . Изготвена обучителна програма; - Подбор на 12 лица за включване в проектните дейности-равни възможности, превенция на дискриминацията по пол, възраст, етническа принадлежност и др., идентифициране на специфичните им потребности и възможности; - Изготвяне на индивидуална оценка и работна програма за мотивационна подкрепа . -Провеждане на мотивационни обучения в специализирана работна среда с лицата от целевите групи за придобиване на умения за активно поведение и самостоятелност чрез трудова заетост,/ издаване на съответни документи , удостоверяващи проведеното обучение/, разработена програма по модули; -Информация по нормативната уредба, касаеща съответната рискова група /хора с увреждания-права и възможности/, дейността и методиките домашен социален патронаж, обществена трапезария, същност на столово хранене в специализирана работна среда-комуникативност. - сключване на трудови договори, с оглед осигуряване на защитената им заетост,длъжностни характеристики, планове за работа. Запознаване с работата в кухнята – приготвяне на храна, заготовка на продукти, разсипване, обслужване, разнасяне, помощ в домашна среда, почистване, дезинфекция Ще се сменят на ротационен принцип, с цел овладяване всички умения и компетентности, в разнообразието ще се поддържа интереса.
6.Функциониране на социалното предприятие за обществено хранене”Независим живот”-патронаж, трапезария и стол. Участие в приготвяне, разсипване и разнасяне на топла и питателна храна за лица, нуждаещи се от услугите на Домашен социален патронаж в общ. Ситово и съставни села на общината /лица определени от социалните служби и тяхно желание/. Обслужване по домовете на лицата, доставяне на храна, наблюдение на здравното състояние и съдействие за получаване на медицинска помощ, поддържане на хигиена в дома, снабдяване с отоплителни материали, дребни ремонти на жилища и битова техника, развлечение и занимание, покупка на хранителни продукти и други стоки от първа необходимост със средства на обслужваните,помощ при приготвяне на ястие в домашни условия, административни, финансови и правни консултации. -Осигуряване на храна за лица с потребности от услуга Обществена трапезария в общинския център и съставните населени места. Приготвяне на храна за 70 човека на ден-патронаж и трапезария. Междинна конференция възможност за разкриване на тези услуги, предоставяне и развитие и след приключване на проекта.Поставено начало на социални дейности и услуги в община Ситово. . -Организиране на увеселителни тържества и ритуали, конференции, симпозиуми и кетъринг с продукти на клиента. -Конференция-презентиране дейността,междинен отчет, дискусия, медийно отразяване. -Управление на отпадъците-разделно сметосъбиране.
Мониторинг и отчитане социалния ефект от реализацията на проекта-Заключителна конференция Презентиране дейността на социалното предприятие за обществено хранене „Независим живот”- домашен социален патронаж, обществена трапезария, столово хранене: -изготвяне на презентационна брошура-15стр., цветна, гланцирана, снимков материал, адрес,страница, популяризиране на проектните резултати; -разпространение на брошурата-общественост, бизнес, близки на заетите, неправителствен сектор, социални предприемачи; -подготовка и провеждане на конференция-презентация на разработен модел на социалното предприятие след приключване на проекта,дискусия-анализ и оценка. Доклад –резултати от външния одит. Участие на представители от Община Чуканещ-Румъния, побратимена на община Ситово. -Изготвяне на проектно предложение за разкриване на услуга домашен помощник, социален асистент за осигуряване на заетост на пет лица от целевите групи след приключване на проекта, преминали мотивационния тренинг. -Презентиране на бизнес-план за осигуряване устойчивост на социалното предприятие за обществено хранене.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 288 150 BGN
Общ бюджет: 260 015 BGN
БФП: 260 015 BGN
Общо изплатени средства: 259 958 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 260 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 630 BGN
2013 202 328 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
259 958 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 221 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 986 BGN
2013 171 979 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
220 964 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 645 BGN
2013 30 349 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 994 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой лица, включени в обучение по време на заетост
Индикатор 5 Проведено мотивационно обучение -Ситово
Индикатор 6 Зает персонал в социалното предприятие
Индикатор 7 Брой успешно мотивирани лица
Индикатор 8 Разработен бизнес-план за осигуряване устойчивост на социалното предприятие за обществено хранене.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз