Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0004-C0001
Номер на проект: BG051P001/07/5.2-01/D01/0090
Наименование: Ние сме с вас
Бенефициент: Производствено-потребителска кооперация "Социални Грижи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Целта е да се разшири кръгът на социалните услуги и да се подобри качеството на предоставяните услуги, насочени към възрастните, самотноживеещите и хората с увреждания; да се намали броят на лицата с увреждания в специализираните институции; постигане на социална адаптивност и преодоляване на социалната изолация.
Дейности: Разработване на информационни материали, провеждане на кампании. Изработване на брошури и дипляни. Обява в местната преса. Рекламни клипове в местните кабелни телевизии.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Социален работник на Дирекция „Социално подпомагане” разработва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, способността му за справяне с ежедневни дейности, социалната му активност и интереси, битови условия на живот, допълнителни потребности, опасности и рискове.
Подбор на потребители на услугите СА и/или ДП. Потребители на услугите СА и ДП са : - лица с различни видове трайни увреждания над 50 % ТНР; - самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и поддържане на хигиена в дома си.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”. Разяснителна дейност по договора. Юристконсулт изработва договор, съответстващ на действащото законодателство в Р България.
Изработване на индивидуални графици за доставка на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на всеки потребител. Въз основа на изготвената индивидуална оценка членовете на екипа изработват индивидуалните графици за доставка на услугите СА и ДП, съобразени с реалните нужди на потребителите.
Набиране база данни за кандидати за Социални асистенти и Домашни помощници. Подбор на кандидатите за включвани в обучителен модул. Екипът и партньорите съвместно разглеждат подадените заявления на кандидатите. Прави се съвместен подбор, като приоритетно се включват безработни лица с медицинско или педагогическо образование и лица, работили в сферата на социални услуги.
Обучение на социални асистенти и домашни помощници. Доставчикът осигурява въвеждащо 3 дневно обучение на новоназначените социални асистенти и домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя. Обучението включва следните теми: - Общи познания за домашните грижи и за спецификата на социалните услуги; - Специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания; - Оказване на долекарска помощ - видове и методи. - Зравословни и безопасни условия на труд.
Сключване на договори със социални асистенти и домашни помощници. Разяснителна дейност по договора. Юристконсулт изработва договор, съответстващ на действащото законодателство в Р България.
Предоставяне на услугата „Социален асистент” на потребителите. - Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; - Административни услуги; - Медицински услуги; - Педагогически услуги за деца; -Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца;
Предоставяне на услугата „Домашен помощник” на потребителите. - Помощ за поддържане на лична хигиена; - Поддържане на хигиена в жилищното помещение, обитавано от обгрижваното лице; - Доставка/приготвяне на храна, помощ при хранене; - Битови услуги.
Партньори
Партньори:
Община Видин
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 554 BGN
Общ бюджет: 84 211 BGN
БФП: 77 533 BGN
Общо изплатени средства: 77 049 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 28 483 BGN
2009 48 566 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 049 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 24 210 BGN
2009 41 281 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 491 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 272 BGN
2009 7 285 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 557 BGN
Финансиране от бенефициента 6 680 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой потребители на услугата социален асистент
Индикатор 2 брой поребители на услугата домашен помощник


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз