Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социалните асистенти - помощници за независим живот на възрастни граждани от Община Долна Митрополия
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на възрастни хора, болни хора и хора с увреждания от различни селища от общината за тяхната социална интеграция чрез предоставяне на медицински, битови и социални услуги от социален асистент и домашен помощник и развиване на уменията на ползвателите на услугите да се грижат сами за себе си.
Дейности: Индивидуална оценка на потребностите на потребителите за социални услуги от 15 населени места на община Долна Митрополия. Подготовка и структуриране на индивидуалните работни планове 1. Областите, които подлежат на оценка, са: общо физическо състояние; зрение, слух и възможности за комуникация; способност за придвижване, необходимост от помощни технически средства; умствени функции; способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; психично здраве; социална активност и интереси; взаимоотношения със семейството; други социални контакти; битови условия на живот и евентуални рискове, произтичащи от тях; изисквания за медикаментозно лечение; диета; допълнителни потребности, свързани със специфични състояния; безопасност и рискове. Възоснова на направената оценка се препоръчват конкретни дейности, които се документират и предоставят на социалния асистент като задължения по неговия индивидуален работен план. 2 Разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услугата. Индивидуалният работен план ще указва: времето, което асистентът прекарва при всеки потребител; видовете услуги, които извършва и тяхната приблизителна продължителност; времето, което му е необходимо за придвижване от един до друг потребител.
Закупуване на оборудване, пряко свързано с реализиране на дейностите по проекта В съответствие с целите на проекта, за оборудване на офиса на кандидата ще бъдат закупени: компютър ;мултимедия ;климатик ;принтер /скенер /факс Подготовка на документация за обществена поръчка съгласно изискванията на постановление ПМС 121 /31.05.2007
Подбор и назначаване на социални асистенти Дейността се изразява в: 1.Събиране на кандидатури на желаещи да работят като социални асистенти по проекта и които трябва да отговарят на специфични изисквания определени от общината : Да са с основно или по-високо образование; Да не са осъждани; Да имат желание да помагат на хора в неравностойно положение ; Да са физически здрави 2.Извършване подбор на кандидатите възоснова на представените от тях документи и проведено интервю и назначение като социални асистенти . За предимство ще се счита работата като асистенти или работа в медицински заведения . Ще се изготви списък на кандидатите, като се наемат най-добре представилите се от тях съобразно броя на свободните места. 3.Сключване на трудови договори (втори трудови договори или договори за по часово работно време) със социалните асистенти. Основното трудово възнаграждение на социалния асистент ще се определя на база минималната часова работна заплата за страната в зависимост от реално отработените часове. Тази ставка се умножава с коефициент 1.4 съгласно насоките на програмата. Реално отработените часове се установяват възоснова на информацията в ежеседмичните справки-графици за извършената дейност. Договорите с община Долна Митрополия ще съдържат : • пълно описание на дължимите услуги • продължителност и честота на оказваната услуга • възнаграждение (часово, дневно или месечно) • работно време и място • общи задължения за “добра грижа” • задължения на доставчика – община Долна Митрополия • условия за наблюдение и контрол на изпълнението на услугите • условия за прекратяване на договора
Обучение на социалните асистенти 1. Провеждане на четиридневно обучение - семинар за формиране на положителни нагласи към професията на социалния асистент. Мотивиращото обучение ще е съобразено с особеностите на обучаемите, както и с иновативността на професионалната роля. Провеждане на основно обучение на социалните асистенти, което въвежда основни теоретични познания, необходими за работа със самотни стари хора, възрастни с увреждания и осигурява възможност за овладяване на умения, необходими за оказване на социални услуги на целевите групи. Общо обучението е ; - 32 часа
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” Работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги, други партньори.
Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” . Услугите които Община Долна Митрополия ще предоставя съобразно потребностите могат да бъдат класифицирани така: Медицински услуги — хората с увреждания и старите хора са основната група клиенти на системата на здравеопазването. За тях е необходим улеснен достъп до личен лекар и до специализирани медицински услуги като рехабилитация, физиотерапия, хирургия, речева и слухова терапия, др. Битови и персонални услуги — поради спецификата на състоянието си, изпитват редица затруднения при поддържане на домакинството и личната хигиена и се нуждаят от помощ за тях. Социални услуги — осъществяват се в две направления: а) посредничество при контактите на нуждаещите се с различни институции и информиране относно правата им; б) преодоляване на изолацията, общуване, съдействие за развиване и посрещане на личните интереси и т.н. Помощ в адаптирането — осигуряване на средства за облекчаване на този процес (подсигуряване с очила, инвалидни колички, патерици, слухови апарати и др.) и развиване на нови умения за грижи за себе си с цел съхраняване на самооценката и чувството за собствено достойнство.
Разпространение на проектните резултати за осигуряване на публичност, прозрачност и обмен на добри практики За постигане на целта на дейността ще бъдат използвани разнообразни подходящи форми: изработване на сайт на проекта; разпространяване на ежемесечни прессъобщения до печатните и електронните медии в региона; стартова и финална пресконференция; организиране на дискусионна Кръгла маса за заинтересованите страни /общински власти; експерти от системата на социално подпомагане; сдружения на хора с увреждания; НПО, работещи по проблемите на хората с увреждания/ в края на проекта, където те ще могат да предоставят опита си в предоставяне на услугата. По проекта е предвидено изработването и поставянето на информационни табели ( 15), подготовка печат и разпространение на информационна дипляна за проекта в тираж от 500 бр.. Брошура за бенефициентите -100 бр. Необходимостта от изпълнението на тази дейност е свързано с устойчивостта и възможностите за мултиплициране на резултатите от проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 284 BGN
Общ бюджет: 81 491 BGN
БФП: 78 973 BGN
Общо изплатени средства: 76 012 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 857 BGN
2009 59 155 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 012 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 328 BGN
2009 50 282 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 610 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 529 BGN
2009 8 873 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 402 BGN
Финансиране от бенефициента 2 688 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз