Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0140-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "НЕ СТЕ САМИ"
Бенефициент: Община Стамболово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 14.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Стамболово
Описание
Описание на проекта: Предвижда оказване на помощ в битовото обслужване, съдействие при получаване на здравни и административни услуги на лица с тежки физически увреждания и самотноживеещи възрастни хора. Създаване на условия за социално включване и реинтегриране в трудовия живот.
Дейности: Дейност 1 – Подбор на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Като институция предоставяща и социални услуги, че има необходимост от услугите „Социален асистент „ и „Домашен помощник”. Много хора с увреждания и възрастни лица търсят съдействие при намиране на хора извършващи тези услуги или включването им в настоящи и бъдещи социални програми . Личните контакти с нуждаещи се хора е предпоставка за правилния подбор на потребителите.
Дейност 2 – Подбор на социалните асистенти и домашните помощници. Сключване на трудови договори. Извършване на събеседване за установяване на мотивацията и нагласата на кандидатите за работа. Подбор и избор на кандидатите показали удовлетворителни резултати. Назначаване на подходящи лица, които ще се грижат за здравето, сигурността и благополучието на потребителите на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Дейност 3 – Провеждане на обучение на социалните асистенти и домашни помощници. Придобиване на умения и знания за: - общи медицински и домакински грижи ; - задължения на социалния асистент; - грижи за стари хора и лица с увреждания; - здравословни и безопасни условия на труд; - действие и поведение отговарящи на етичните норми;
Дейност 4 – Предоставянето на услугата „Социален аситент” Поради социалната изолация на възрастните и хората с увреждания, е необходимо създаване на условия да общуват и осъществяват срещи и контакти с различни хора. При желание на обслужваното лице с помощта на социалния асистент, то може да посети различни мероприятия. Влошеното здравословно състояние налага помощ при извършване на ежемесечни плащания и други услуги в различни институции. Упражняването на труд е начинът за подобряване на качеството на живот и социално включване, поради което придвижването на лица с увреждания до работно място и обратно е от съществена необходимост.
Дейност 5 – Предоставянето на услугата „Домашен помощник” Много от възрастните хора и хората с увреждания изпитват затруднения при справянето с ежедневните домакински потребности – приготвяне на храна, почистване, пазаруване и други. Поради възраст или други здравословни проблеми много от хората изпитват затруднение при приема на лекарствени средства, посещенията при личен лекар за преглед, предписване на ежемесечно приемани лекарства, следене на кръвно налягане и други. Доставяне на храна от социална кухня е една възможност за осигуряване на храна. При желание на потребителя, домашният помощник може да помогне при приготвянето й в дома. Затрудненото придвижване налага помощ при извършване на ежемесечни плащания и други услуги в различни институции.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 105 BGN
Общ бюджет: 72 114 BGN
БФП: 69 309 BGN
Общо изплатени средства: 67 209 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 000 BGN
2009 34 778 BGN
2010 16 432 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 209 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 600 BGN
2009 29 561 BGN
2010 13 967 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 128 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 400 BGN
2009 5 217 BGN
2010 2 465 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 081 BGN
Финансиране от бенефициента 3 240 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз