Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0140-C0001
Номер на проект: Д01-280/06.12.2011 г.
Наименование: Протегната ръка
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подпомагане на интегрираното и включващо обучение в детските заведения и общински училища на територията на община Перник чрез създаване на подкрепяща среда, промяна нагласите в обществото и подрастващите за равнопоставеност на децата със СОП.
Дейности: Дейност 1* Подготвителен етап
Дейност 2* Повишаване на специализираната подготовка на учителите за работа с деца и ученици със СОП
Дейност 3 Виртуално училище за родители. Създаване сайт на проекта
Дейност 4* Създаване на клубове “Протегната ръка” в детските и учебни заведения в община Перник, с участието на деца със СОП
Дейност 5 Осигуряване на специални учебно-технически средства, дидактически материали, специализиран софтуер
Дейност 6 Отчитане на проекта
Дейност 7 Информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 383 BGN
Общ бюджет: 125 824 BGN
БФП: 125 824 BGN
Общо изплатени средства: 125 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 077 BGN
2013 0 BGN
2014 88 714 BGN
2015 0 BGN
125 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 515 BGN
2013 0 BGN
2014 75 407 BGN
2015 0 BGN
106 922 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 561 BGN
2013 0 BGN
2014 13 307 BGN
2015 0 BGN
18 869 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз