Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0094-C0001
Номер на проект: Д01-282/06.12.2011 г.
Наименование: Не сме различни
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване достъпа до интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности от община Момчилград, чрез развиване на местни ресурси за прилагане на механизми за функциониране на подкрепяща образователна и социална среда.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Подготовка на Дейност 1 - Формиране на екипа за организация и управление на проекта
Дейност 1 Формиране на екипа за организация и управление на проекта
Подготовка на Дейност 2 Обучение Подготовка на Дейност 2 Обучение. 2.1 Проучване на нуждите от обучение
Дейност 2 - Обучение 2.1. Проучване на нуждите от обучение
Подготовка на Дейност 2 Обучения Подготовка на Дейност 2 Обучения. 2.2. Организиране и провеждане на обученията
Дейност 2 - Обучения 2.2. Организиране и провеждане на обученията
Подготовка на Дейност 3 Подготовка на Дейност 3 - Идентифициране на СОП на интегрираните в общообразователни училища и детски градини деца
Дейност 3 Идентифициране на СОП на интегрираните в общообразователни училища и детски градини деца
Подготовка на Дейност 4 Подготовка на Дейност 4 - Изработване на индивидуални образователни програми и планове за развитие на децата със СОП
Дейност 4 Изработване на индивидуални образователни програми и планове за развитие на децата със СОП
Подготовка на Дейност 5 Подготовка на Дейност 5 - Създаване на центрове за работа с деца и ученици със СОП в училищата и детските градини
Дейност 5 Създаване на центрове за работа с деца и ученици със СОП в училищата и детските градини
Подготовка на Дейност 6 Подготовка на Дейност 6 - Работа с родители на деца със СОП и на деца от общообразователни училища и детски градини, педагози, училищни настоятелства, родителски сдружения
Дейност 6 Работа с родители на деца със СОП и на деца от общообразователни училища и детски градини, педагози, училищни настоятелства, родителски сдружения
Подготовка на Дейност 7 Подготовка на Дейност 7 - Създаване на база данни за деца със СОП
Дейност 7 Създаване на база данни за деца със СОП
Подготовка на Дейност 8 Подготовка на Дейност 8 - Поддържаща супервизия и консултиране
Дейност 8 Поддържаща супервизия и консултиране
Подготовка на Дейност 9 Подготовка на Дейност 9 - Дейности по публичност и информиране
Дейност 9 Дейности по публичност и информиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 239 673 BGN
Общ бюджет: 229 959 BGN
БФП: 229 959 BGN
Общо изплатени средства: 229 921 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 935 BGN
2013 181 986 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
229 921 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 40 744 BGN
2013 154 688 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
195 433 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 494 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 190 BGN
2013 27 298 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 488 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз