Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0045-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен живот в собствен дом за хора с увреждания и самотноживеещи хора в селищата на Община Стралджа
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Стралджа
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към предотвратяване на риска от настаняване в специализирани институции на хора с увреждания и възрастни самотни хора чрез предоставяне на битови, персонални, медицински, социални и административни услуги от социален асистент и домашен помощник.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екипа за организация и управление на проекта Провеждане на среща в община Стралджа за определяне на задълженията на екипа за администриране на проекта; определяне отговорностите на двете партниращи си организации; изготвя се етичен кодекс на доставчика на социални услуги в общността за възрастни - На работната среща се разработва детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Чрез дейността се създава вътрешна система за мониторинг и оценка.
Дейност 2: Разработване на документи свързани с реализацията на проекта Разработват се: -Типов договор за предоставяне на социални услуги - „План и програма за обучение и развитие на социалните асистенти и домашен помощник” с акцент върху правата, задълженията, сигурността, методиката, безопасните условия за труд; постигане и развитие на качество на услугата в интерес на потребителя, принципи на грижата в общността и пр. Разработват се още: „Правила и процедури за достъп до дома на клиента”; - ”Критерии и оценка на труда на социалните асистенти и домашните помощници”; „Система за подкрепа на социалните асистенти и домашните помощници”, ”Процедура за достъп до дома на потребителя” -„Процедура за жалби и сигнали”, която е неотменна част от договора с клиента. -„Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация”. -„Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите”. - Длъжностни характеристики на прекия доставчик на услугата –социален асистент и домашен помощник. Изготвяне на индивидуален план за работа с потребителя. - ”Правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящ услугата ”Социален асистент”, „Домашен помощник”.
3.Подбор на социални асистенти и домашен помощник Подборът на кандидатите за социални асистенти е съобразен с равнопоставеността, антидискриминационното и трудово законодателство и осигуряване защитата на потребителите. Със заповед на доставчика се съставя комисия ,която провежда интервюта с кандидатите за социални асистенти. Целта на интервюто е да се установи мотивацията за работа на кандидата,нагласата за работа с хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора,трудовия и професионален опит,физическото и психично състояние.Одобрените от комисията кандидати,които са показали добър резултат се предлагат на доставчика за назначаване. Водещото при наемането на социални асистенти е правото на личен избор на потребителя
4. Подбор на потребители; . Подборът на лицата, които ще ползват услугата ”Социален асистент и домашен помощник” става след проучване на потенциални клиенти, въз основа на оценката на потребностите, изготвена от социален работник на дирекция ”Социално подпомагане”. 2. В зависимост от оценката на индивидуалните потребности и препоръките от социалните работници на дирекцията за вида на услугата/услугите, нейните/техните времеви характеристики /краткосрочна или дългосрочна, или почасова/ и на база на оценката от обучението, се подбира подходящ социален асистент отговарящ на индивидуалните потребности на потребителя. 3. След подбора на потребители и преки доставчици се провежда среща между потребителя на услугата и определения да я изпълнява. Срещата протича като събеседване, което внимателно се наблюдава от консултанта по проекта. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображения на наблюдаващия срещата се прави нов подбор и организира нова среща. При подбора на потребители се спазва принципа на равнопоставеност между половете. Същият принцип се спазва и при подбора на прекия доставчик на услугата.
Дейност 5 Обучения на социалните асистенти През периода на реализиране на проекта се предвижда eдно въвеждащо и две поддържащи обучения. Въвеждащото обучение ще се проведе непосредствено след назначаване на социален асистент в рамките на 10 дни. Поддържащите обучения ще се проведат през 6 и 9 месец. Обученията ще се извършат от партньора по проекта.
Дейност 6 Стартиране на социалната услуга социален асистент и домашен помощник Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове услуги: Дейността включва следните услуги: 1. Битови и персонални услуги: - текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; - основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; - поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; - хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); - палене на печка през зимния период; - съдействие за извършване на дребни ремонти. 2. Медицински услуги: - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; - мерене на кръвно налягане; - придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; - помощ при настаняване в болнично заведение; - грижи в болницата при необходимост. 3. Социални услуги (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него): - четене на ежедневници и художествена литература; - придружаване извън дома – включва разходка, срещи с приятели, посещение на църква и други; - организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране и други; - подпомагане при отглеждане на цветя; - подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други. 4. Административни услуги - съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; - съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; - съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. Социалният асистент ще гарантира поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: - Правилник за вътрешния ред; - Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите; - Правила и процедури за предоставяне на услугите, в съответствие с Националните критерии и стандарти; - Регистър за потребителите; - Правила за вътрешен контрол и мониторинг. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
7. Индивидуална и групова супервизия на социалните асистенти и домашните помощници.; Ще се проведе едно тридневно въвеждащо и две тридневни поддържащи обучения след осъществяване на вътрешен контрол чрез супервизия на дейността, съобразена с „Процедури за осигуряване качеството на услугите и мониторинг”. По време на теоретичното обучение потенциалните изпълнители на услугите получават консултации при поискване и задължително се провежда с тях една индивидуална среща с екип от психолог, социален педагог и медицинско лице, които правят оценка на мотивацията, общата култура, здравословно състояние, характера, психо-емоционалния статус и нагласи на прекия доставчик на услугата/ите.
8. Провеждане на информационна кампания; Грижата в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора - дейността „Социален асистент” не е добре позната в общността. Целите, обхвата и схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП ”РЧР” не са популяризирани на местно ниво. 2. Информационната кампания запознава обществеността с новите услуги в общината и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се издаване на информационен брошури. Разпространението ще се осъществява по време на предварително организирани в читалищата на селата от общината и в гр. Стралджа срещи с жителите на общината. Брошурите съдържат описание на услугите, условия за предоставяне, потребителски такси и други. 3. Брошурите запознават общността с партньорите по проекта - опит и сфера на дейности; с начина на определяне на таксите; с информационната система на доставчика; процедурите и правилата при предоставяне на услугите; критериите и стандартите за качеството на услугата „Социален асистент”. 4. По местните радиостанции се организира ежемесечно радиопредаване с начална и поддържаща информация за напредъка по проекта – брой социални асистенти и домашни помощници, брой потребители, проведени обучения, постигнати резултати. 5. Провеждане на начална конференция -Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни и регионални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други, свързани с проекта - цели, дейности и очаквани резултати; 6. Регулярно се провеждат срещи с обществеността в местните читалища за информиране по текущата работа по проекта – постижения и проблеми. 7. Провежда се заключителна конференция с представители на кметствата, доброволци, потребители на услугите и доставчици; журналисти.
9. Изработване на интернет сайт.; Възлагане от ЦПР на подизпълнител за създаване на уеб-сайт.
10. Наблюдение и вътрешна оценка.; Работна среща на екипа за организация и управление на проекта за разработване на детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Създаване на вътрешна система за контрол и мониторинг.
11. Популяризиране на резултатите от проекта.; Чрез изготвените информационни материали за реализацията проекта- брошури ще бъде популяризирана дейността по предоставяне на качествена грижа в семейна среда. На заключителната конференция пред представители на местната власт, структури на държавната власт, представители на професионалните общности и заинтересовани лица(близки на потребителите) ще бъдат представени резултатите от проекта.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Център за професионално развитие"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 762 BGN
Общ бюджет: 71 381 BGN
БФП: 71 381 BGN
Общо изплатени средства: 67 029 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 552 BGN
2009 52 477 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 029 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 369 BGN
2009 44 606 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 975 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 183 BGN
2009 7 872 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 054 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз