Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0051-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/013-01
Наименование: Развитие на устойчив туризъм в община враца. Леденика-туризъм без сезони
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 04.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони” е разработване на природна атракция, базирана на пещера „Леденика” и превръщането й в основа на конкурентно способен туристически продукт - символ на развиващата се туристическа дестинация Враца.
Дейности: Дейност 1 Управление и координация на проекта - подготовка
Дейност 2 Провеждане на тръжни процедури за възлагане на строително-ремонтни работи, доставки и услуги Подготовка
Дейност 3 Създаване на тематичен Развлекателен парк „Леденика” - подготовка
Дейност 4 Изграждане на съпътстваща инфраструктура - подготовка
Дейност 5 Подготовка - Развитие на Развлекателен парк „Леденика”
Дейност 6 Осигуряване на информация и публичност за проекта - подготовка
Дейност 7 Подготовка - Обучение на персонала
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 046 182 BGN
Общ бюджет: 3 899 875 BGN
БФП: 3 701 539 BGN
Общо изплатени средства: 3 196 788 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 701 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 225 799 BGN
2013 970 989 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 196 788 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 146 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 891 929 BGN
2013 825 341 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 717 270 BGN
В т.ч. Национално финансиране 555 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 333 870 BGN
2013 145 648 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
479 518 BGN
Финансиране от бенефициента 228 209 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 брой нощувки извън развитите райони
Индикатор 3 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 4 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 5 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 6 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 7 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 8 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 9 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз