Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/008-02
Наименование: Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас атрактивна и конкурентоспособна туристическа атракция
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 22.11.2011
Дата на приключване: 19.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да подпомогне устойчивото социално – икономическо развитие на Община Бургас, посредством повишаване на туристическия потенциал за развитие и маркетинг на конкурентоспособни туристически продукти, основани на богатото природно и културно-историческо наследство.
Дейности: дейност 6: Обособяване на културно-исторически маршрут в историческото ядро на гр. Бургас с посетителски информационен център и павилион
дейност 4: Реставрация и адаптация на културно-историческото наследство на остров Св. Анастасия
дейност 10: Дейности за визуализация и публичност
дейност 11: Независим финансов одит, мониторинг и отчетност по проекта
дейност 7: Изпълнение на авторски и строителен надзор и въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 3 Разработване на маркетингова стратегия и реализация на дейности за популяризиране на туристическата дестинация
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури по проекта
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 9: Подбор и Обучение на персонала обслужващ туристическите атракции
дейност 8: Доставка на оборудване и туристически кораб, обслужващи туристическия маршрут и туристическата атракция
дейност 5: Реконструкция и обновяване на допълнителна техническа инфраструктура, необходима за посещение на атракциите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 976 075 BGN
Общ бюджет: 4 383 280 BGN
БФП: 3 929 418 BGN
Общо изплатени средства: 3 965 698 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 929 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 741 626 BGN
2013 941 286 BGN
2014 0 BGN
2015 1 282 786 BGN
3 965 698 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 340 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 480 382 BGN
2013 800 093 BGN
2014 0 BGN
2015 1 090 368 BGN
3 370 843 BGN
В т.ч. Национално финансиране 589 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 261 244 BGN
2013 141 193 BGN
2014 0 BGN
2015 192 418 BGN
594 855 BGN
Финансиране от бенефициента 572 637 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз