Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/011
Наименование: Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско - БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 23.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: Общата цел на ПП, се фокусира за: развитието на четири/4 интегрирани културно-исторически атракции и съответна обслужваща ги инфраструктура към тях, с оглед ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА на туристическият продукт на общината, извън обсега на СКИ-туризма!
Дейности: дейност 1 Институционали-зиране на ЕОУП.
дейност 2 Оперативна дейност – управление, осчетоводяване и докладване извършвана постоянно от ЕОУП.
дейност 3 Подготовка на всички процедури по ЗОП и НВМОП.
дейност 4 Провеждане на всички 8/осем процедури за избор на изпълнители по ЗОП и НВМОП.
дейност 5 Старт и изпълнение на СМР от строителна фирма.
дейност 6 Старт и изпълнение на Доставка на СОО по ТС/ДСОО по ТС от фирма доставчик.
дейност 7 Авторски надзор/АН от фирмата проектирала ТП.
дейност 8 Независим строителен надзор/НСН от държавно лицензирана фирмо.
дейност 9 Независим финансово счетоводен одит/НФСО от фирма ДЕС от ИДЕС.
дейност 10 Информация и публичност на проекта по ЕС.
дейност 11 Рекламни дейности за публичност на Атракциите.
дейност 12 Обучение на 6 туристически експерти от фирма по регистъра на НАПОО
дейност 13 Приемо предавателна дейност по финализиране на СМР и ДСОО по ТС, пуск и реална експлоатация.
дейност 14 Заключителен счетоводен одит от ДЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 423 715 BGN
Общ бюджет: 2 205 933 BGN
БФП: 2 205 933 BGN
Общо изплатени средства: 2 095 637 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 205 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 427 764 BGN
2014 667 873 BGN
2015 0 BGN
2 095 637 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 875 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 277 473 BGN
2014 597 570 BGN
2015 0 BGN
1 875 043 BGN
В т.ч. Национално финансиране 330 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 150 291 BGN
2014 70 302 BGN
2015 0 BGN
220 593 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Индексно/спряма базовата ст-ст нарстване на броя посетители на подкрепените атракции в %
Индикатор 7 Индексен ръст на броя посетители на подкрепените атракции в процент % спрямо базата
Индикатор 8 Брой обучен персонал на подкрепените туристически атракции
Индикатор 9 Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции
Индикатор 10 Брой подкрепени подобекти
Индикатор 11 Нарстване на броя на туристите в Банско
Индикатор 12 Посещаемост на 4 атракции
Индикатор 13 Посещаемост на 4 атракции %


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз