Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0042-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/014
Наименование: Сандански - зората на ранното християнство
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 11.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Да развие конкурентоспособна туристическа атракция, базирана на богатите културноисторически дадености на общината, като я превърне в диверсифициран туристически продукт, адаптиран към високите изисквания и търсене на съвременния турист, и допринасящ за икономическия просперитет и развитие и на малките населени места в общината
Дейности: Дейност 2 Подготовка и стартиране на проекта
Дейност 3 Избор на изпълнители и договаряне
Дейност 4 Изготвяне на работни чертежи и детайли
Дейност 5 Създаване на култорно-историческата туристическа атракция «Археологически парк - Сандански»
Дейност 6 Разработване и развитие на Археологически парк сандански
Дейност 7 Маркетинг и популяризация на новосъздадената туристическа атракция „Археологически парк - Сандански”
Дейност 8 Авторски надзор
Дейност 9 Строителен надзор
Дейност 10 : Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 11 Обучение на 3-ма служители по специалността аниматор в туризма
Дейност 12 Публичност и визуализация на проекта
Дейност 13 Вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 14 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 000 000 BGN
Общ бюджет: 5 800 643 BGN
БФП: 5 719 933 BGN
Общо изплатени средства: 3 363 085 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 719 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 131 650 BGN
2014 0 BGN
2015 1 231 435 BGN
3 363 085 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 861 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 811 903 BGN
2014 0 BGN
2015 1 046 720 BGN
2 858 622 BGN
В т.ч. Национално финансиране 857 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 319 748 BGN
2014 0 BGN
2015 184 715 BGN
504 463 BGN
Финансиране от бенефициента 157 446 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР
Индикатор 9 Осигурени паркоместа за посещение на атракцията
Индикатор 10 !Хора с увреждания с улеснен достъп
Индикатор 11 !Площ, обхваната от атракцията
Индикатор 12 Брой обекти, включени в атракцията
Индикатор 13 Обособен посетителски център за обслужване на атракцията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз