Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/018
Наименование: Абритус-мистика и реалност
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 04.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение „Абритус – мистика и реалност” е да развие потенциала на Националния археологически резерват „Античен комплекс Абритус” (НАР „Абритус”) като туристически продукт и да привлече значителен брой посетители като основа за устойчиво развитие на туризма в община Разград.
Дейности: дейност 1 Управление, мониторинг и контрол на проекта- Сформиране на екип за управление на проекта и разпределение на отговорностите)
дейност 2 Публичност на проекта
дейност 3 Процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки
дейност 4 Изготвяне на работни проекти
дейност 5 Развитие на НАР „Абритус” като конкурентноспособна туристическа атракция
дейност 6 Авторски надзор
дейност 7 Строителен надзор
Дейност 8: Промотиране, маркетинг и реклама. Организиране на събития
дейност 9 Обучение на екскурзоводи и аниматори
дейност 10 Одит
дейност 11 Заключителни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 000 000 BGN
Общ бюджет: 5 694 897 BGN
БФП: 5 545 654 BGN
Общо изплатени средства: 5 545 654 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 545 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 100 000 BGN
2013 543 026 BGN
2014 1 234 724 BGN
2015 1 667 904 BGN
5 545 654 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 713 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 785 000 BGN
2013 461 572 BGN
2014 1 049 516 BGN
2015 1 417 718 BGN
4 713 806 BGN
В т.ч. Национално финансиране 831 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 315 000 BGN
2013 81 454 BGN
2014 185 209 BGN
2015 250 186 BGN
831 848 BGN
Финансиране от бенефициента 219 051 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз