Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/044-01
Наименование: Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето"
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 23.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Развитие на водещата туристическа атракция - Тектонски гребен ”Калето” и съпътстващaта я атракция „Реселешки кукли”, обединени в интегриран туристически маршрут, за оползотворяване потенциала на региона на Община Червен бряг и с. Реселец като атрактивна дестинация за устойчив екологичен туризъм.
Дейности: дейност 1: Подготовка на проектно предложение и сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ
дейност 2: Управление и вътрешен мониторинг
дейност 3: Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки
дейност 4: Оборудване и социализация на туристическата атракция „Тектонски гребен „Калето”
дейност 5: Развитие на базисна туристическа инфраструктура
дейност 6: Изграждане на дребномащабна туристическа ифраструктура
дейност 7: Изпълнение на дейности по строителен надзор (строителен и авторски надзор)
дейност 8: Рекламни и маркетингови дейности
дейност 9: Обучение на експерти в областта на туризма
дейност 10: Реализиране на мерки по информираност и публичност
дейност 11: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 892 412 BGN
Общ бюджет: 901 642 BGN
БФП: 859 832 BGN
Общо изплатени средства: 859 832 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 859 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 312 344 BGN
2013 238 885 BGN
2014 308 603 BGN
2015 0 BGN
859 832 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 730 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 265 492 BGN
2013 203 053 BGN
2014 262 312 BGN
2015 0 BGN
730 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 128 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 852 BGN
2013 35 833 BGN
2014 46 290 BGN
2015 0 BGN
128 975 BGN
Финансиране от бенефициента 42 638 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз