Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/026-01
Наименование: Реставрация, консервация и социализация на късно античен град "Никополис ад Нестум"
Бенефициент: Община Гърмен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 27.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гърмен
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на проектния екип. Изпълнение и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на документации за възлагане на предвидените по проекта обществени поръчки
Дейност 3: Извършване на строително-монтажни работи по реставрация, консервация и социализация на късно античен град Никополис ад Нестум.
Дейност 4: Доставка на съоръжения и оборудване за доразвиване и допълване на атракциита на обект Никополис ад Нестум с цел създаване на единен комплексен и конкурентноспособен туристически продукт.
Дейност 5: Строителен и авторски надзор при извършването на строително-монтажните работи по реставрация, консервация и социализация на късно античен град Никополис ад Нестум
Дейност 6: Дейности за осигуряване на информация и публичност
Дейност 7: Организиране на събития в района на туристическите атракции, рекламни материали и промотиране на обкета.
Дейност 8: Независим финансов одит на проекта
Дейност 9: Провеждане на Обучение на персонал за работа в подкрепените атракции
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 230 065 BGN
Общ бюджет: 1 978 283 BGN
БФП: 1 866 274 BGN
Общо изплатени средства: 1 869 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 866 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 639 BGN
2013 1 391 903 BGN
2014 419 924 BGN
2015 0 BGN
1 869 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 586 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 993 BGN
2013 1 183 118 BGN
2014 356 936 BGN
2015 0 BGN
1 589 047 BGN
В т.ч. Национално финансиране 279 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 646 BGN
2013 208 785 BGN
2014 62 989 BGN
2015 0 BGN
280 420 BGN
Финансиране от бенефициента 106 771 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 6 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 7 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз