Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/004-02
Наименование: Реставрация, консервация, социализация и експониране на късноантична крепост с църковен ансамбъл и оброк Цари мали град
Бенефициент: Община Самоков
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 23.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение цели повишаване на регионалния туристически потенциал чрез развитие на паметник на културата с „национално значение" по икономически и екологично устойчив начин. Реализацията ще спомогне за преодоляване на географската концентрация и сезонния характер на туристически поток, водещо до частична заетост на местното население, хотелски бази и туристически съоръжения. Проектът ще допринесе за диверсификацията на ски туризма с културни и екологични продукти, което би довело до разширяване на пазарния сегмент, удължен активен туристически сезон и повишена заетост.
Дейности: Дейност 1 Управление
Дейност 2 Одит
Дейност 3 Публичност
Дейност 4 Консултант тръжни процедури
Дейност 5 Процедури за строителство, надзор -авторски и строителен, доставка
Дейност 6 Обект 1
Дейност 7 Обект 2
Дейност 8 Обект 3
Дейност 9 Надзор
Дейност 10 Въвеждане в експлоатация
Дейност 11 Обучение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 292 580 BGN
Общ бюджет: 4 862 797 BGN
БФП: 4 593 496 BGN
Общо изплатени средства: 4 835 982 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 593 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 852 403 BGN
2013 1 162 446 BGN
2014 1 821 133 BGN
2015 0 BGN
4 835 982 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 904 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 574 543 BGN
2013 988 080 BGN
2014 1 547 963 BGN
2015 0 BGN
4 110 585 BGN
В т.ч. Национално финансиране 689 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 277 860 BGN
2013 174 367 BGN
2014 273 170 BGN
2015 0 BGN
725 397 BGN
Финансиране от бенефициента 287 661 BGN
Индикатори
Индикатор 1 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 2 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 4 Брой обучен персонал на подкрепените атракции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз