Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0019-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на комплекс от услуги в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник"
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да се преодолее социалната изолация на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора чрез предоставяне на специализирани услуги в семейна среда, предоставяне на възможност на членовете на семейството да се включат в социално-икономическия живот; повишаване на специфичните умения на СА и ДП чрез обучения , разширяване на предоставяните социални услуги и създаване на работни места в сектора.
Дейности: Разработване на информационни материали и провеждане на информационна кампания сред обществеността; В рамките на проекта е заложено изпълнението на маркетингови и рекламни дейности, които да подобрят информационното осигуряване. Ще бъдат организирани информационни кампании /3 на брой/, чрез които ще се популяризират целите, дейностите, организацията и резултатите от работата по изпълнението на проекта – в началото на проекта, в средата на изпълнението на проекта и в края. Актуална информация и снимков материал ще бъдат качвани и на сайта на общината. Ще бъдат подготвени 3 материали за местната преса, които ще съдържат информация за финансиращия орган, целите, съдържанието и текущото изпълнение на проекта. Ще бъде издадена рекламна диплянка /в тираж 500 броя/, която ще съдържа информация за: финансиращия орган; доставчика на услугите; същност на услугите социален асистент и домашен помощник; реда за предоставяне на услугите; правата и задълженията на социалните асистенти и домашни помощници; права и задължения на потребителите; метод за формиране и определяне размера на потребителската такса и др. Ще бъдат изработени информационни табла /2 бр. /, които ще съдържат описание на съответния проект, източници на финансиране и ще бъдат поставени отстрани на подстъпите към обекта и възпоменателна табела – 1 бр.
Ремонт и обновяване на офиса по проекта За извършване на ефективно управление на услугите е необходимо да бъде обособен самостоятелен офис. Помещението, което ще бъде използвано се намира на достъпно място, в сградата на Домашен социален патронаж – гр. Разград, ул. „11-ти август” № 18. Предвижда се извършване на строително-ремонтни дейности и оборудване с необходимата офис техника. Старата мазилка от стените и таваните на помещението трябва да бъде свалена, да се направи нова шпакловка и боядисване с латексова боя. Подовата настилка е амортизирана и се нуждае от подмяна с теракот. Необходимо е да се подмени старата дървена дограма с PVC. Предвид събирането и съхраняването на финансово-счетоводна информация и информация за потребителите на услугите в офиса е необходимо на врата и прозорците да бъдат поставени метални решетки. За събиране, обработка и съхранява на информацията във връзка с дейностите по проекта, ще бъде закупена компютърна конфигурация с принтер и друга необходима офис техника.
Подбор и обучение на социалните асистенти и домашните помощници. Подборът на кандидати за работа, за извършване на дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, ще се осъществи чрез обявление, което ще бъде разпространено чрез местната преса и публикувано на сайта на Община Разград. Обявлението ще съдържа информация относно условията и критериите за извършване на подбора както и изискуемите документи при кандидатстване. Подборът ще се извършва по критерии: образование, професионална квалификация, опит в предоставянето на социални услуги и работа с лица в неравностойно социално положение. С всички кандидати ще бъде проведено интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа с лица в риск. Подборът и наемането на работа на кандидатите ще бъдат съобразени с изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство. Обучението на социалните асистенти и домашните помощници ще бъде съобразено с Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”. Всички избрани кандидати ще преминат през основен курс на обучение. Обучението ще бъде 40 часа по разработена програма, която ще включва теми по: общи познания за домашните грижи и за необходимите умения; специфика на грижите за лица с увреждания и стари хора; здравословни и безопасни условия на труд; поверителност на личните данни и информация; антидискриминационни практики и зачитане на различията. Преди да започнат работа в домовете на потребителите социалните асистенти и домашните помощници ще преминат през въвеждащи обучения. Въвеждащото обучение ще бъде съобразено с дейността. За дейност „Социален асистент” ще включва теми свързани с основните задължения на социалния асистент; защита на правата, здравето и интересите на потребителите; етични стандарти в работата на социалния асистент и др. За дейност „Домашен помощник” - основни задължения за домашен помощник; етични стандарти в работата на домашния помощник; действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя и др. След преминаване на въвеждащия курс на обучение с лицата, които ще бъдат наети на работа като социални асистенти и домашни помощници ще се проведе практическо обучение с участието на социални асистенти с опит в предоставянето на социални услуги в домашна среда. С цел осигуряване на възможност за професионално развитие на наетите на работа лица, ще бъде организирано и поддържащо обучение, включващо специализирани знания и умения надграждащи базисната подготовка. За всички наети на работа ще бъдат подсигурени помагала и наръчници за самостоятелна работа и подготовка. С цел споделяне на добри практики ще бъдат осигурени на социалните асистенти и домашните помощници различни форми на обмяна на опит – работна среща, консултиране, споделяне на добри практики.
Подбор на потребители на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; Подборът се извършва на база подадена до доставчика на услугите молба, към която следва да се приложат: копие на лична карта; ЕР на ТЕЛК /копие/ за лицата с определена степен на увреждане, а за самотноживеещите възрастни лица медицинско направление от личен лекар удостоверяващо здравословното състояние на лицето, налични заболявания, както и степен на подвижност и възможност за самообслужване. Подадените молби ще бъдат предоставени на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Разград за разработване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. След като на кандидатите за потребители на услугата им бъде направена оценка на потребностите ще бъдат подбрани 45 лица, които изпитват крайни затруднения при справяне с: ежедневните дейности; домашни задачи; социална активност и интереси; допълнителни потребности. При извършване на дейността, ще се спазва принципа на равнопоставеност, като подалите молби няма да бъдат дискриминирани по пол, възраст, степен на увреждане или етническа принадлежност. Ще бъдат подбрани лица, които не са в състояние сами да разрешават ежедневните си битови проблеми, изключени са от социалния живот поради различни ограничения от здравословен характер и са в риск от зависимост от институционален тип грижи.
Организация на работата по предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Организация на работата е свързана с определяне и подготовка на необходимите документи за предоставяне на услугите, организиране на предварителни срещи с потребителите на услугите и техните семейства, планиране и организиране на работата. Необходими документи: Правилник за вътрешния ред на доставчика; длъжностни характеристики за социалните асистенти и домашните помощници; декларация за конфиденциалност и неразгласяване на лични данни; договор за предоставяне на потребителите на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; индивидуален план за предоставяне на услугите; оценка на изпълнението на индивидуалния план; дневник на потребителя; процедура за разглеждане на жалби и сигнали; правила и процедури за безопасни условия на труд и др. документи необходими за ефективното управление на процеса по предоставяне на услугите. С одобрените социални асистенти и домашни помощници ще бъдат подписани срочни трудови договори, изготвени по реда и условията на Кодекса на труда, те ще се запознаят с длъжностните си характеристики и с Правилника за вътрешния ред на доставчика и ще подпишат декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, касаеща потребителите. Предвид динамичността на извършваната от социалните асистенти и домашните помощници работа – полагане на грижи за няколко потребители, които се посещават ежедневно или няколко пъти седмично; различен седмичен лимит за оказване на услугите при различните потребители; различни по вид услуги, които получават потребителите – е необходимо изработването на работен график, или индивидуален работен план, който да показва – на самия асистент и на работодателя – в каква последователност, къде и как да изпълнява работните си задължения социалният асистент във всеки момент от неговото работно време. Индивидуалният работен план е част от трудовото досие на асистента. Той е важен инструмент за ефективно организиране на работния процес. С цел правилното съхраняване на събраната документация на всеки потребител ще бъде създадено лично досие. Всички документи необходими за работата по предоставянето на услугите ще се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни.
Консултиране на социалните асистенти, домашните помощници и потребителите. На социалните асистенти и домашните помощници за периода, в който са наети на работа ще бъде осигурено индивидуално или групово професионално консултиране, съобразено с актуалните им потребности от информация и подкрепа. Параметрите на индивидуалното консултиране ще се договарят между консултанта и социалните асистенти/домашните помощници. И при двата вида консултиране ще се спазва принципът за поверителност на личните данни, касаещи потребителите, които могат да бъдат обект на обсъждане в хода на консултациите. При консултирането социалните асистенти и домашните помощници ще получават необходимата им информация, психологическа подкрепа или експертно мнение, които да ги подпомогнат да се справят с възникнал проблем. Консултациите ще осигурят и възможност за вентилиране на емоциите и справяне със стреса, съпровождащи грижите за хората в риск или криза. Консултирането ще се извършва в обособения офис по предварително обявен график във време извън рамките на работния ден на социалните асистенти и домашните помощници. При необходимост консултантът може да предоставя подкрепа на потребителите и техните семейства, като в тези случаи консултациите могат да се извършват в домовете на потребителите. То може да бъде свързано с периода на сработване и изграждане на доверие между потребителите и наетите на работа лица.
Дейности по мониторинг и контрол върху предоставянето на социалните услуги. Социалните асистенти и домашните помощници, подлежат на проверка и контрол при изпълнение на задълженията си. Поне веднъж месечно ще се посещава работното място на всеки асистент, за да се провери как той/тя спазва работното си време и индивидуалния си работен план. За тези посещения ще се изготвя отчет /3 пъти през периода на проекта/. При срещите си със социалните асистенти и домашните помощници, доставчикът на услугите ще се интересува от спазването на индивидуалните им работни планове, както и от евентуални проблеми във взаимоотношенията им с потребителите, които обгрижват. При установени нередности доставчикът ще налога санкции, предвидени в Кодекса на труда и българското трудово законодателство. При приключването на проекта доставчикът на услугата ще оцени работата на социалните асистенти и домашните помощници по следните критерии: спазване на индивидуалния работен план, проявено чувство за отговорност и инициативност, отзивчивост, състрадателност и толерантност към потребителя, комуникативност и взаимоотношения с потребителя, активност по време на първоначалното или поддържащото обучение. Резултатите от направената оценка ще имат значение при пренаемането на социалните асистенти и домашните помощници на работа, в случай че за услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” се обяви следваща покана за набиране на проектни предложения.
Партньори
Партньори:
ЕТ “РАН – Райна Кулева” гр. Разград
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 552 BGN
Общ бюджет: 73 697 BGN
БФП: 70 594 BGN
Общо изплатени средства: 66 936 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 710 BGN
2009 42 305 BGN
2010 8 921 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 936 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 354 BGN
2009 35 959 BGN
2010 7 583 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 896 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 357 BGN
2009 6 346 BGN
2010 1 338 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 040 BGN
Финансиране от бенефициента 3 454 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз