Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0032-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/021-01
Наименование: Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 23.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Да валоризира културното наследство на община Мездра като алтернативен туристически продукт за диверсифициране и устойчиво развитие на местната икономика.
Дейности: Дейност 1: Подготовка на проекта
Дейност 2: Администриране на проекта, мониторинг и контрол
Дейност 3: Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки
Дейност 4: Разглеждане, оценка и класиране на офертите за обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта
Дейност 5: СМР
Дейност 6: Осъществяване на строителен и авторски надзор
Дейност 7: Доставка на оборудване
Дейност 8: Провеждане на дейности за популяризация и интерпретация на туристическата атракция
Дейност 9: Маркетинг и реклама на атракцията
Дейност 10: Провеждане на обучение за екскурзоводи
Дейност 11: Одит на проекта
Дейност 12: Публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 756 738 BGN
Общ бюджет: 3 641 689 BGN
БФП: 3 417 497 BGN
Общо изплатени средства: 3 417 497 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 417 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 314 858 BGN
2013 2 102 638 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 417 497 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 904 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 117 630 BGN
2013 1 787 242 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 904 872 BGN
В т.ч. Национално финансиране 512 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 197 229 BGN
2013 315 396 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
512 624 BGN
Финансиране от бенефициента 214 067 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 4 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 5 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 6 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 7 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР
Индикатор 8 индикатор: нарастване на броя посетители на подкрепените атракции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз