Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0035-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/003
Наименование: Вяра в Несебър
Бенефициент: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е развитие на конкурентоспособни туристически атракции в община Несебър, основани на културно-историческото наследство на района, които имат потенциала да привлекат значителен брой туристи, чрез предлагане на уникални и специфични само за това място услуги и туристически продукти.
Дейности: дейност 1 ЕКИП ПО ПРОЕКТА
дейност 2 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
дейност 3 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРР И СМР
дейност 4 ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
дейност 5 АВТОРСКИ НАДЗОР
дейност 6 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА
дейност 7 ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА
дейност 8 ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА ПО ПРОГРАМИТЕ
дейност 9 ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 562 712 BGN
Общ бюджет: 1 352 522 BGN
БФП: 1 274 771 BGN
Общо изплатени средства: 1 256 708 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 274 771 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 905 562 BGN
2014 330 621 BGN
2015 20 526 BGN
1 256 708 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 083 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 769 727 BGN
2014 281 028 BGN
2015 17 447 BGN
1 068 202 BGN
В т.ч. Национално финансиране 191 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 135 834 BGN
2014 49 593 BGN
2015 3 079 BGN
188 506 BGN
Финансиране от бенефициента 80 518 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой обучен персонал на подкрепените атракции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз