Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.03-0006-C0001
Номер на проект: 11-11-6
Наименование: Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 11.10.2011
Начална дата: 02.12.2011
Дата на приключване: 02.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Организационно усъвършенстване на системата за формулиране и реализация на научната политик ана РБългария, осигуряващо увеличаване на капацитета, ефективността и ефикасността при провеждане на националната политика в областта на науката и научните изследвания
Дейности: Дейност 1. Подготовка на тръжни документации за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 2. Извършване на хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика
Дейност 3. Дейности по осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 4. Одит на проекта
Дейност 5. Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Обединение "Капацитет за бъдещето"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 435 561 BGN
Общ бюджет: 328 450 BGN
БФП: 328 450 BGN
Общо изплатени средства: 328 450 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 328 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 87 112 BGN
2013 241 338 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
328 450 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 279 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 045 BGN
2013 205 137 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
279 182 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 067 BGN
2013 36 201 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 267 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Изготвени тръжни документации и проведени обществени поръчки за избор на изпълнители на външни услуги
Индикатор 2 По Дейност 2 - Извършен хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България, в съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация (ЕМПФАДА)
Индикатор 3 По Дейност 2 - Разработен модел за организационно оптимизиране и координация между институциите в системата, вкл. предложения за усъвършенстване на нормативната уредба
Индикатор 4 По Дейност 2 - Изготвена пътна карта за нова научна политика, осигуряваща развитие на капацитета, подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите при съвместна работа между структурите и институциите, които подпомагат органите на изп
Индикатор 5 По Дейност 3 - Реализирани дейности за информиране и публичност на осъществявания проект и постигнатите резултати
Индикатор 6 По Дейност 3 - Проведена конференция в София за до 100 участника за представяне резултатите от проекта
Индикатор 7 По Дейност 4 - Финален одиторски доклад за изпълнението на проекта
Индикатор 8 По Дейност 5 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 9 По Дейност 5 - Доклади за изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз