Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0012-C0001
Номер на проект: 2ИПП-00-02-9/07.03.2011
Наименование: НЕО АРТ внедрява иновативна система за анализ и оптимизация на производствения процес
Бенефициент: "НЕО АРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.10.2011
Начална дата: 11.11.2011
Дата на приключване: 11.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проекто-предложение е повишаване на иновативния капацитет на НЕО АРТ ООД чрез внедряване в производството на система собствена разработка за анализиране на група от файлове за печат, тяхното разделяне на групи по цветове и търсене на оптимално разпределяне във форматния лист.
Дейности: Дейност 1. Предварителни дейности
1.1 Съставяне на екип по проекта и разпределяне на задълженията
1.2 Разработване на тръжната документация по проекта
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на оборудване
2.1 Провеждане на тръжна процедура
2.2 Избор на подизпълнител и закупуване на оборудване
Дейност 3. Доставка на оборудване, монтаж и пускане в употреба
3.1 Доставка на оборудване
3.2 Монтаж и пускане в употреба
3.3 Обучение на персонала за работа с новото оборудване
Дейност 4. Маркетингова стратегия за експорт
4.1 Избор на доставчик
4.2 Изготвяне на маркетингова стратегия
5.1 Изготвяне на междинен финансов и технически отчет
5.2 Изготвяне на финален финансов и технически отчет
5.3 Провеждане на одит
6.2 Изработване и поставяне на информационни табели
Консултантски услуги за написването на проекта
Дейност 6. Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 807 020 BGN
Общ бюджет: 1 343 468 BGN
БФП: 800 853 BGN
Общо изплатени средства: 800 853 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 800 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 800 853 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
800 853 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 680 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 680 725 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
680 725 BGN
В т.ч. Национално финансиране 120 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 120 128 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 128 BGN
Финансиране от бенефициента 546 820 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Брой закупено оборудване за внедряване на иновативния продукт
Индикатор 9 Увеличение на производителността
Индикатор 10 Намаление на разходите за производство
Индикатор 11 Увеличение на клиентите
Индикатор 12 Съкращаване на времето за анализ
Индикатор 13 Намаляване количеството производствен брак
Индикатор 14 Нарастване на броя поръчки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз