Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0002-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-1-А-3/17.05.2013
Наименование: Внедряване на собствена иновативна технология за производство на разтвори на аминокиселини за парентерално хранене в Биофарм Инженеринг АД
Бенефициент: "БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.10.2011
Начална дата: 11.11.2011
Дата на приключване: 11.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез въвеждане в редовно производство на иновативна технология за производство на разтвори на аминокиселини за парентерално хранене в „Биофарм-Инженеринг” АД да развием допълнително своя иновативен потенциал, като по този начин подобрим конкурентоспособността си, възможностите за експорт и пазарните си позиции.
Дейности: 1.Подготвителен етап
2.Избор на изпълнител на СМР
2.1.Разработване на техническо задание за ремонт на чисти помещения
2.2.Подготовка на тръжно досие
2.3. Публикуване на обява в пресата
2.4.Отваряне на офертите, оценка, избор на изпълнител
2.5. Уведомяване на избрания изпълнител
2.6. Подписване на договор
2.7. Изпълнение на СМР
2.8. Валидиране на помещението
3.Избор на доставчик, изработка и доставка на оборудването
3.1. Разработка на детайлна техническа спесификация
3.2.Разработване на документация за избор на доставчици
3.3. Провеждане на процедура „Открит избор”
3.4. Оценка на подадените оферти и избор на доставчик
3.5. Подписване на договори за доставка
3.6. Изпълнение на договори за доставка
3.7. Тестване и приемане на оборудването
4.Заключителни дейности
Одит
Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ружа" ООД Сливен
Филипов одитинг
ВидоС
WEILER ENGINEERING
ГУШАЙЗЕР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 711 630 BGN
Общ бюджет: 5 167 681 BGN
БФП: 2 583 841 BGN
Общо изплатени средства: 2 583 841 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 583 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 583 841 BGN
2 583 841 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 196 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 196 264 BGN
2 196 264 BGN
В т.ч. Национално финансиране 387 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 387 576 BGN
387 576 BGN
Финансиране от бенефициента 2 711 630 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Успешно проведена тръжна процедура
Индикатор 9 Въведено в експлоатация ново оборудване
Индикатор 10 Сключен договор с доставчик на оборудване
Индикатор 11 Сключен договор с изпълнител на СМР
Индикатор 12 Квалифицирани кадри за работа с новото оборудване
Индикатор 13 Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 14 Въведени нови технологии
Индикатор 15 Въведени нови за Биофарм-Инженеринг продукти, произвеждани по новата технология
Индикатор 16 Преформулирани продукти за производство по новата технология
Индикатор 17 Повишение на общите приходи на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз