Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.02-0001-C0001
Номер на проект: DIR-592115-1-11
Наименование: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник”
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2011
Начална дата: 30.11.2011
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник
Дейности: Дейност 5- Изпълнение на договор за проектиране и строителство на „Завод за сепариране и компостиране на БО – регион Перник” Този договор е договор за инженеринг (проектиране и строителство - жълта книга FIDIC). В резултат на изпълнението на проекта ще се проектира в следваща фаза и ще се построи Заводът за сепариране и компостиране на БО.
Дейност 6- Изпълнение на договор "Доставка на техническо оборудване за експлоатацията на РЦБО Перник" Този договор е за доставка на технически средства за експлоатацията на депото: Колесен багер клас 14 т; Челен товарач - клас 18 -20 т ; Булдозер; Санитарен компактор; Многофункционален товарен автомобил;
Дейност 2 - Изпълнение на договор "Авторски надзор" Изпълнителят на договора ще извърши авторски надзор по време на строителството на обект "Строителство на Депо за БО-регион Перник. За втория обект "Завод за сепариране и компостиране на БО-регион Перник не се предвижда авторски надзор, тъй-като възлагането е с инженеринг.
Дейност 4- Изпълнение на договор за "Строителство на Депо за БО – регион Перник" Този договор е договор за строителство (Червена книга FIDIC)Изпълнителят ще извърши строителство на депото за неопасни отпадъци, включително на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води (депото е описано в буква „А. Инфраструктура” от настоящия раздел от Формуляра за кандидатстване).
Дейност 8- Изпълнение на договор "Осигуряване на информираност и публичност на проект: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник" От избрания изпълнител ще бъдат реализирани следните дейности: -изработване на информационни материали за проекта - подготовка на през-информация и публикуване на материали в местната и национална преса -организиране и провеждане на официална церемония по повод "първа копка" - организиране и провеждане на официална церемония по повод откриване на обекта -изработка на информационен билборд - 1 бр. -изработка на постоянна обяснителна табела - 1 бр. -организиране на публични събития - 6 бр. -изработка на информационни стикери - 50 бр. -изработка на информационен банер - 1 бр. -организиране на платени публикации и излъчвания в медиите - 3 бр. -организиране и провеждане на пресконференция - 1бр.
Дейност 3- Изпълнение на договор "Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите относно проектите за „ Завод за сепариране и компостиране на БО – регион Перник” и за осъществяване на строителен надзор по време на строителството н Изпълнителят на договора ще осъществи оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на ЗУТ, и ще осъществява строителен надзор по време на строителството на посочените обекти.
Дейност 7- Изпълнение на договор „Одит на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник Избраният изпълнител ще извърши одиторска проверка и заверка на разходите по проекта. Одитирането на проекта цели да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. За представяне на резултатите от проверката, одиторът ще изготви и представи писмен доклад, който ще бъде приложен към финалния отчет по проекта
Дейност 1- Мобилизация, управление на изпълнението и приключване на проекта Във фазата на мобилизация за започване на проекта община Перник ще сформира звено за изпълнение на прокта(ЗИП), съставено от служители на общинската администрация. По време на изпълнението на целия проект, звеното ще бъде подпомагано ежедневно от консултантски екип, които ще изпълнява функциите, произтичащи от договора за БФП сфързани с: - мониторинг и контрол за изпълнение на всички - оценка и докладване за напредъка и изпълнението на проекта - верификация и финансово управление на проекта - контрол и координация на договорите с външни изпълнители - докладване на нередности - архивиране
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 132 569 BGN
Общ бюджет: 15 207 946 BGN
БФП: 13 690 518 BGN
Общо изплатени средства: 13 910 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 690 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 826 514 BGN
2013 0 BGN
2014 4 875 421 BGN
2015 5 208 665 BGN
13 910 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 636 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 252 537 BGN
2013 0 BGN
2014 4 144 108 BGN
2015 4 427 365 BGN
11 824 010 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 053 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 573 977 BGN
2013 0 BGN
2014 731 313 BGN
2015 781 300 BGN
2 086 590 BGN
Финансиране от бенефициента 2 059 848 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени процедури за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 2 Подписани и изпълнени договори с изпълнители.
Индикатор 3 Изградено и въведено в експлоатация регионално депо за битови отпадъци.
Индикатор 4 Изградена и въведена в експлоатация инсталация за сепариране на БО.
Индикатор 5 Изградена и въведена в експлоатация инсталация за компостиране на БО.
Индикатор 6 Население, обслужвано от регионалната система за управление на отпадъците.
Индикатор 7 Новосъздадени работни места (мъже/жени).
Индикатор 8 Количество отпадъци третирано в рамките на регионалната система за управление на отпадъците.
Индикатор 9 Процент рециклирани отпадъци в рамките на регионалната система.
Индикатор 10 Процент компостиран отпадък в рамките на регионалната система.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз