Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.1.09-0001-C0001
Номер на проект: РД01-871/29.11.2011г.
Наименование: „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.10.2011
Начална дата: 29.11.2011
Дата на приключване: 30.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изготвяне и актуализиране на надеждни и всеобхватни прогнози за развитието на пазара на труда необходими за провеждане на ефективни и целенасочени политики в областта на образованието, обучението, социалното включване и активната политика на пазара на труда, чрез изграждане на Система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики.
Дейности: Дейност № 6. Провеждане на обучение за тълкуване на резултатите от изготвените прогнози и формулиране на политики на тази основа След получаване на резултатите при обработката на данните с помощта на модела, проведените изследвания и направените прогнози в рамките на „Национално звено за прогнозиране развитието на пазара на труда в България” ще бъдат изготвени обучителни методологични материали, които освен информация за получените прогнози ще съдържат и насоки за тяхното включване в процеса на формиране и изпълнение на политики свързани с развитието на човешките ресурси по отношение на трудовата заетост.
Дейност № 9. Публичност и информираност Конкретните публични мероприятия, които се предвижда да бъдат проведени в рамките на тази дейност са: провеждане на две пресконференции в началото и в края на проекта; провеждане на три национални конференции с цел оповестяване на трите аналитични доклада и тяхното разпространение сред целевите групи
Дейност № 5. Изготвяне и тестване на макро-иконометричен модел за прогнозиране развитието на пазара на труда в средносрочен и дългосрочен аспект В рамките на операцията се предвижда да бъде усъвършенстван, тестван и използван макро-иконометричен модел за прогнозиране развитието на пазара на труда в средносрочен и дългосрочен аспект на основната на т.нар. модел на общо икономическо равновесие. Моделът ще бъде усъвършенстван с помощта на утвърдени експерти в областта на икономиката на труда и иконометрията.
Дейност № 4. Провеждане на проучвания за идентифициране потребностите на работодателите в краткосрочен и средносрочен аспект от работна сила с определени характеристики Дейност № 4. Провеждане на проучвания за идентифициране потребностите на работодателите в краткосрочен и средносрочен аспект от работна сила с определени характеристики
Дейност № 8. Изработване на Електронен национален квалификационен барометър Предвижда се да бъде изработен Електронен национален квалификационен барометър. Барометърът ще бъде достъпен в Интернет и ще доведе до подобряване на възможностите за професионално ориентиране и кариерно развитие, чрез ефективно подпомогне на търсещи работа лица, в т.ч. безработни, заети и учащи лица във връзка с избора на професия, направление за квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация.
Дейност № 7. Отпечатване на изготвените доклади въз основа на резултатите от социологическите проучвания и получените макро-икономически прогнози В рамките на операцията ще има дейност свързана с подготовката и отпечатването на аналитичните доклади изготвени въз основа на резултатите от проучванията сред работодателите и получените макро-икономически прогнози и методологическите материали необходими за провеждане на обученията.
Дейност № 3. Наемане на експерти в областта на пазара на труда за работа в националното звено Освен представители на държавни структури и социалните партньори в Националното звено за прогнозиране ще бъдат наемани експерти в следните области: макро и микро икономика, икономика на труда, демография, статистика и иконометрия, които са с опит в изготвянето на научни разработки по отношение на развитието на пазара на труда в България. Основната задача на експертите ще бъде да приложат знанията и уменията в своите конкретни области (макри и микро икономика, икономика на труда, демография, статистика и иконометрия) по отношение на развитието и до усъвършенстването на методологичната база на Националното звено за прогнозиране, както и да изготвят ежегодните макро-икономически прогнози.
Дейност № 1. Администрация и управление Изпълнението на тази дейност ще осигури техническа и експертна основа за стартиране и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно договорните условия. Членовете на екипа на проекта ще реализират задачи за навременното и качествено изготвяне на всички оперативни технически и финансови документи при изпълнението на проекта.
Дейност № 2. Изграждане на „Национално звено за прогнозиране развитието на пазара на труда в България” С цел изготвянето на качествени и консистентни прогнози ще бъде изградено „Национално звено за прогнозиране развитието на пазара на труда в България”. Основните отговорности на звеното ще бъдат свързани: със събиране, класифициране и обобщаване на цялата налична информация от различните информационни източници за пазара на труда в България и въвеждането на информацията в база данни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 828 062 BGN
БФП: 828 062 BGN
Общо изплатени средства: 572 718 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 828 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 960 BGN
2013 121 186 BGN
2014 327 925 BGN
2015 116 647 BGN
572 718 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 703 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 916 BGN
2013 103 008 BGN
2014 278 737 BGN
2015 99 150 BGN
486 810 BGN
В т.ч. Национално финансиране 124 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 044 BGN
2013 18 178 BGN
2014 49 189 BGN
2015 17 497 BGN
85 908 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.1)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.1)
Индикатор 3 Брой изготвени прогнози
Индикатор 4 Брой изготвени аналитични доклади
Индикатор 5 Брой разпространени публикации
Индикатор 6 Създадено „Национално звено за прогнозиране на пазара на труда в България”
Индикатор 7 Изготвен Електронен национален квалификационен барометър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз