Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0015-C0001
Номер на проект: A10-13-15
Наименование: Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 30.11.2011
Дата на приключване: 30.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Да се подобри процеса на подготовка за планиране на развитието на област Габрово и четирите общини: Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП и провеждане на процедури
Дейност 3: Проучване на социално-икономическото състояние в област Габрово и консултиране на политиките за развитие на областта
Дейност 4: Разработване на две методологии и отпечатване на Наръчник с методологиите
Дейност 5: Създаване на регионална информационна система за наблюдение на изпълнението на областните и общински стратегически документи
Дейност 6: Обучения на областните и общински администрации за работа с методологиите и регионалната информационна система
Дейност 7: Проучване опита на държава-членка на ЕС в областта на междуведомствената координация (учебно пътуване)
Дейност 8: Дейности по информация и публичност
Дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 300 243 BGN
Общ бюджет: 202 106 BGN
БФП: 202 106 BGN
Общо изплатени средства: 202 106 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 127 050 BGN
2013 75 056 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
202 106 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 171 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 993 BGN
2013 63 797 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 790 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 058 BGN
2013 11 258 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 316 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой проведени срещи на екипа
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой изготвени технически и финансови доклади по проекта
Индикатор 3 По дейност 1 - Брой изготвени функционални характеристики
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой кандидати за изпълнители
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой тръжни процедури
Индикатор 6 По Дейност 3 - Брой обществени обсъждания
Индикатор 7 По Дейност 3 - Брой фокус-групи
Индикатор 8 По Дейност 3 - Брой участници
Индикатор 9 По Дейност 3 - Брой анкетни карти
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой реализирани анализи и проучвания
Индикатор 11 По Дейност 4 - Брой разработени методологии
Индикатор 12 По Дейност 4 - Брой разработени наръчници
Индикатор 13 По Дейност 4 - Брой страници
Индикатор 14 По Дейност 5 - Брой създадени информационни системи
Индикатор 15 По Дейност 6 - Брой проведени обучения
Индикатор 16 По дейност 6 - Брой обучени експерти
Индикатор 17 По дейност 7 - Брой реализирани проучвания
Индикатор 18 По дейност 7 - Брой участници
Индикатор 19 По Дейност 7 - Разгледани добри практики
Индикатор 20 По дейност 8 - Брой изработени информационни материали – брошури
Индикатор 21 По Дейност 8 - Брой изработени информационни материали – каталози
Индикатор 22 По Дейност 8 - Брой прессъобщения
Индикатор 23 По Дейност 8 - Брой проведени конференции и пресконференции
Индикатор 24 По Дейност 8 - Брой публикации
Индикатор 25 По Дейност 8 - Брой рекламни материали
Индикатор 26 По Дейност 8 - Брой изработени ролбанери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз