Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0076-C0001
Номер на проект: Д01-265/22.11.2011 г.
Наименование: Всички заедно
Бенефициент: Социално -педагогически интернат"Христо Ботев"с.Драгоданово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 22.11.2011
Дата на приключване: 22.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се създадат условия за успешно включване на деца със специални образователни потребности в образователния и възпитателния процес и в общността и гарантиране правото им на достъп до качествено обучение и образование
Дейности: Дейност 1* Сформиране на екипа, разпределения на задълженията, създаване на система за вътрешен контрол и мониторинг
Дейност 2* Обучение на учители и специалисти с педагогически функции от СПИ, от Ресурсния център в Сливен по специализирана магистърска програма за работа с децата със специални образователни потребности в условията на специално училище в което се провежда корекционно-възпитателна работа
Дейност 3 Разработване на учебна литература за обучение на деца със специални образователни потребности
Дейност 4 Проучване и идентифициране на специалните образователни потребности на учениците в СПИ с. Драгоданово, изготвяне на индивидуални програми за децата със СОП и сформиране на групиите по дейности, в които ще участват
Дейност 5 Подготовка за провеждане на арттерапия
Дейност 5 Провеждане на арт терапия
Дейност 6 Подготовка за развитие на извънкласни форми
Дейност 6* Развитие на извънкласни форми – ателие по керамика, приложно изкуство, готварство и клуб Компютри
Дейност 7 Лагер сред природата – обучение и туризъм
Дейност 8* Интерактивен час – обучение по български език и математика чрез игри
Дейност 9* Провеждане на общоучилишни и извънкласни мероприятия и Фестивал "Всички заедно"
Дейност 10 Създаване на информационни и рекламни материали, публичност и популяризиране на проекта
Дейност 11* Мониторинг и оценка на хода на дейностите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 290 BGN
Общ бюджет: 172 030 BGN
БФП: 172 030 BGN
Общо изплатени средства: 172 030 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 36 000 BGN
2012 0 BGN
2013 98 308 BGN
2014 37 722 BGN
2015 0 BGN
172 030 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 30 600 BGN
2012 0 BGN
2013 83 562 BGN
2014 32 064 BGN
2015 0 BGN
146 226 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 400 BGN
2012 0 BGN
2013 14 746 BGN
2014 5 658 BGN
2015 0 BGN
25 805 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз