Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0019-C0001
Номер на проект: Д01-263/22.11.2011 г.
Наименование: Ела в моя свят
Бенефициент: Основно Училище "Стефан Караджа"- гр. Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 22.11.2011
Дата на приключване: 22.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаване на оптимални условия за включване на деца и ученици със СОП в общата образователна система и равнопоставеност в процеса на обучение и в извънкласните мероприятия
Дейности: Подготовка на Дейност Подготовка на Дейност 1 - Анкетно проучване
Дейност 1* Анкетно проучване
Подготовка на Дейност 2 Подготовка на Дейност 2 - Създаване на специализиран кабинет и зала за обучение
Дейност 2 Създаване на специализиран кабинет и зала за обучение
Дейност 3 Обучение и квалификация на учители
Дейност 4* Обучителни семинари за учители и родители
Дейност 5* Училище за родители
Дейност 6 Занимания със специалисти – рехабилитатор, логопед, психолог
Дейност 7 Арт терапия
Дейност 8* Културен и спортно-туристически живот
Дейност 9 Приеми различния
Подготовка на Дейност 10 Подготовка на Дейност 10 - Разработване на помагало
Дейност 10 Разработване на помагало
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 292 BGN
Общ бюджет: 104 208 BGN
БФП: 104 208 BGN
Общо изплатени средства: 104 202 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 050 BGN
2012 47 104 BGN
2013 33 048 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 202 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 443 BGN
2012 40 038 BGN
2013 28 091 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 572 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 608 BGN
2012 7 066 BGN
2013 4 957 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 630 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз