Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0100-C0001
Номер на проект: Д01-257/22.11.2011 г.
Наименование: Да дадем шанс на учениците със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие
Бенефициент: Община Чирпан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 22.11.2011
Дата на приключване: 22.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подпомагане на образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) чрез развитие на интегрираното и включващото обучение, чрез създаване на подкрепяща среда, включваща разработването на програми за обучение и развитие и за професионална подготовка, специализирана подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП, промяна на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение
Дейности: Дейност 1 Стартиране на проекта
Дейност 2 Избор и назначаване на преподавателите, които ще преминат обучение и подготовка за работа с ученици със специални образователни потребности
Подготовка на Дейност 3 Подготовка на Дейност 3 - Избор и сключване на договор с обучител – висше училище
Дейност 3 Избор и сключване на договор с обучител – висше училище
Дейност 4 Обучение на преподаватели за работа с ученици със СОП
Дейност 5* Обучение на ученици със СОП
Подготовка на Дейност 6 Подготовка на Дейност 6 - Обзавеждане и оборудване на специализирани кабинети за обучението на учениците със СОП и създаване на кътове за отдих
Дейност 6 Обзавеждане и оборудване на специализирани кабинети за обучението на учениците със СОП и създаване на кътове за отдих
Дейност 7* Социализация и интеграция на учениците със СОП
Дейност 8* Работа с учениците в училищe и родителите за приемане на различието
Дейност 9* Провеждане на кръгли маси и супервизии
Дейност 10* Осигуряване на информираност и публичност по проекта
Дейност 11 Управление на проекта и одит (в т.ч. вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 291 722 BGN
Общ бюджет: 245 255 BGN
БФП: 245 255 BGN
Общо изплатени средства: 244 182 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 245 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 123 612 BGN
2013 135 580 BGN
2014 - 15 010 BGN
2015 0 BGN
244 182 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 208 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 105 070 BGN
2013 115 243 BGN
2014 - 12 758 BGN
2015 0 BGN
207 555 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 542 BGN
2013 20 337 BGN
2014 - 2 251 BGN
2015 0 BGN
36 627 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз