Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0048-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достойни старини за достойни хора
Бенефициент: Клуб на Нестопанските организации
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Обгрижване с помощта на социален асистент и домашен помощник на възрастни самотноживеещи и болни хора от гр. Търговище, за да се избегне изолацията им.
Дейности: Дейност 1:Провеждане на кампания за популяризиране на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” сред потенциалните потребители и техните семейства Предвиждаме да организираме пресконференция с медиите от Търговище, на която ще бъдат представени подробно целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. Ще изработим 1000 броя листовки, които ще съдържат информация за Клуба, за предоставяните услуги, правата и задълженията на социалния асистент и домашния помощник; на потребителя, както и условията и начините, по които ще бъде предоставяна услугата. Ще проведем срещи с граждани в петте пенсионерски клуба в града; в офиса на Клуба ежедневно ще предоставяме информация както на потенциалните потребители, така и на желаещите да работят като СА и ДП.
Дейност 2: Разработване на критерии за избор на потребителите на услугата и набиране на желаещи да ползват услугите СА и ДП Екипа на проекта, с участието на представители на партньора, общината ще изработят критерии, по които ще се извършва подбора на потребителите. Те ще са съобразени с целите и целевата група на настоящия проект. Успоредно с това ще започнем да събираме заявления от нуждаещи се, като това ще става както в офиса на проекта, така и на други определени за целта места – основно в пенсионерските клубове в града, по определен и предварително обявен график.
Дейност 3:Изработване на Правилник за предоставяне на услугите СА и ДП Правилника за предоставяне на социалните услуги ще бъде изработен съгласно Методиката и ще включва всички компоненти, касаещи от една страна – правата и задълженията на организацията – доставчик, от друга страна – правата и задълженията на потребителите. Ще бъде отделено специално внимание на начините, по които ще се изчислява, събира и отчита таксата от потребителите. Правилника ще бъде съгласуван с експертите от РДСП и Община Търговище. Той ще включва и задължителната документация, която ще се води по време на предоставяне на услугата.
Дейност 4: Подбор и сключване на договор с лицата, които ще бъдат наети като „Социални асистенти” и „Домашни помощници” Освен чрез проведената кампания за популяризиране на проекта, ще осъществим контакт и с Дирекция Бюро по труда Търговище, които ще ангажираме да предоставят информацията на подходящи лица. Ще публикуваме обяви в двата Търговищки вестника и по Ново радио Търговище. Подробно ще бъде разяснена възможността за почасово предоставяне на услугата от лица, които работят, от пенсионери, ученици и други подходящи хора. Ежедневно в офиса на проекта ще бъде предоставяна информация на граждани, които се интересуват от тази възможност. Всички желаещи ще бъдат запознавани с договора, който трябва да сключат и с Методиката. При окончателния избор ще се изисква наетите да представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Назначените лица ще подписват договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда; декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията; ще се запознават с длъжностна си характеристика и получават копие от Правилника за вътрешния ред на доставчика.
Дейност 5:Подбор и сключване на договор с потребителите на социалните услуги На база Методиката за предоставяне на СУ ще изработим договори, с които ще запознаем предварително желаещите да ползват услугата. При приемане на договорите и при подадено заявление, след направения избор на потребителите съгласно изработените критерии и методиката, ще сключим индивидуални договори с 40 потребители, 20 от които ще ползват услугата Социален асистент, и 20, които ще ползват услугата Домашен помощник. По изключение, и при доказана потребност на един потребител може да се предоставят и двете услуги, но от две различни лица.
Дейност 6: Обучение на назначените по проекта социални асистенти и домашни помощници за качествено предоставяне на услугата Веднага след назначаването на СА и ДП ще организираме едноседмичен обучителен курс. Като обучители ще бъдат привлечени експерти и специалисти в областта на социалните услуги. Темите ще бъдат съобразени с т. 4.8 от Методиката за предоставяне на услугата Социален асистент, а за домашните помощници темите ще бъдат определени от съответния обучител. В края на обучението ще проведем тест за оценка на придобитите знания, и при регистриране на пропуски, ще проведем допълнителни занятия.
Дейност 7: Изработване на индивидуални оценки на потребителите на услугите и индивидуални планове за предоставяне на услугите Със съдействието на социалните работници от местната дирекция ще бъдат изработени индивидуални оценки за всеки един от потребителите. На базата на извършените оценки, с участието на наетите СА и ДП ще бъдат изработени индивидуалните планове за предоставяне на услугата. С тях ще бъдат запознати и потребителите, като техните предпочитания и потребности ще бъдат определящи.
Дейност 8: Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугата Изработването на индивидуалните графици за всеки един потребител и всяко от лицата, наети като СА и ДП ще стане с тяхното пряко участие. Ще се стремим към максимално удовлетворяване на желанията на потребителите в кои часове и дни имат нужда от услугата. Ще търсим оптимален вариант за приближаване интересите и на двете страни, особено по отношение региона, в който живеят с цел по бързото придвижване до работните места.
Дейност 9: Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” Услугата ще се предоставя в рамките на 10 месеца. За нейното качествено извършване ще бъдат наети и обучени минимум 10 социални асистенти. При проявено желание за почасова работа, възможно е броят на наетите „СА” да бъде по голям. Услугата ще се предоставя по реда и изискванията на Методиката, както и на Правилника за предоставяне на услугата, който водещата организация ще приеме.
Дейност 10: Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Услугата ще се предоставя в рамките на 10 месеца. За нейното качествено извършване ще бъдат наети и обучени минимум 10 домашни помощници. При проявено желание за почасова работа, възможно е броят на наетите „ДП” да бъде по голям. Услугата ще се предоставя по реда и изискванията на Методиката, както и на Правилника за предоставяне на услугата, който водещата организация ще приеме
Дейност 11: Периодични оценки на качеството на предоставените услуги Оценките на услугите ще се извършва на период от 5 месеца. Те ще се извършват от член на екипа, нает като експерт и при желание – от представители на съответните институции, работещи в областта на социалните услуги. Оценките ще бъдат писмени и след това ще се обобщават и анализират. Общия анализ ще бъде предоставен както на институциите, така и на обществеността чрез медиите. Съществен момент при оценките ще бъде мнението на самите потребители и техните семейства.
Дейност 12: Обществено представяне и обсъждане на резултатите от проекта – тематична среща В края на проекта ще инициираме среща-разговор с широк кръг представители на институции, НПО, граждани и потребители на този вид социални услуги. На тази среща ще бъдат представени резултатите от проекта, срещнатите трудности, мнението на потребителите и доставчиците. Ще бъде иницииран дебат чрез който да се мотивират и други НПО да станат доставчици на услугата, както и да се разсеят съмненията и недоверието сред гражданите, които по различни причини имат резерви към нея.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Търговищко дружество за психично здраве"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 370 BGN
Общ бюджет: 82 137 BGN
БФП: 79 254 BGN
Общо изплатени средства: 75 925 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 474 BGN
2009 49 422 BGN
2010 10 029 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 925 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 003 BGN
2009 42 009 BGN
2010 8 525 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 537 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 471 BGN
2009 7 413 BGN
2010 1 504 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 389 BGN
Финансиране от бенефициента 3 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз