Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0173-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Социални услуги за достоен и независим живот"
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Цели да се предоставят качествени грижи в семейна среда и да се оказва помощ на самотно живеещи възрастни хора и деца с увреждания при извършване на ежедневните дейности; да се изгради мрежа от алтернативни форми на грижа за деца с трайни увреждания и оказване на подкрепа на родителите за преодоляване на социалната им изолация; да се подпомагат семейства на деца с увреждания за преодоляване на социалната им изолация и осигуряване на подкрепа за възстановяване на трудовата активност на родителите.
Дейности: Информационна кампания за популяризиране на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” сред самотноживеещи възрастни хора и семейства в които има деца с увреждания. За целите на проекта се предвижда да бъдат разработени и отпечатени 1000 бр. дипляни (брошури) и 2000 бр.плакати които ще съдържат информация с подробно описание на обхвата на предлаганите услуги и реда за тяхното предоставяне. Материалите ще бъдат с информационна и практическа насоченост, което ще гарантира публичност и прозрачност на процедурите по проекта. Те ще бъдат изготвени от Столична община съобразно всички изисквания. Предвижда се да се разпространяват безплатно чрез Бюрата за социални услуги, Трудово експертни лекарски комисии, Нестопански организации НА/ЗА хора с увреждания, Дирекциите ”Бюро по труда”. -Интернет публикации в сайта на Столична община и други сайтове като:BG mama и АЗ детето .
Подбор на нуждаещите се лица и деца да ползват услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” .Социален работник от съответната дирекция ще извършва анкета в дома на нуждаещото се лице/дете и съвместно с него или родителите ще установява нуждата от потребностите им за което ще изготвя писмен доклад. Когато потенциалният потребител е дете, социалната анкета ще бъде извършвана от социален работник от отдел „закрила на детето” при спазване на критериите и стандартите за социални услуги за деца, съгласно съществуващата нормативна уредба. Формираното досие ще се изпраща по служебен път до Дирекция „Социални дейности” при Столична община където комисия от експерти определени от Директора на същата дирекция ще се произнася с решение за предоставяне на услугата „Социален асистент”/ „Домашен помощник” или отказ.
Подбор и назначаване на социални асистенти и /или домашни помощници. За целите на проекта се предвижда подборът и наемането на социални асистенти /домашни помощници да се осъществява от комисия която включва експерти работещи в Дирекция „Социални дейности” при Столична община, като доставчик на посочените по-горе услуги. Подборът ще се извършва в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще осигурява защита на потребителите. За осъществяване на дейностите, заложени по проекта ще се наемат учащи лица над 18 год. възраст, работещи, безработни и пенсионери. Одобрените асистенти ще подписват трудов или граждански договор, декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията, и ще получават длъжностна характеристика. Кандидатите за социални асистенти или домашни помощници задължително ще се интервюират от членовете на комисията с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, както и преди сключване на договора ще представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Ще се наемат само кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, не са осъждани и се намират в добро физическо и психическо здраве. Социалните асистенти и домашните помощници ще могат да обслужват двама или повече потребителя.
Сключване на договори между потребителите, социалните асистенти/домашни помощници и доставчика (Столична община) на предоставяните социалните услуги- “Социален асистент” и „Домашен помощник”. За целите на проекта се предвижда договорът да се сключва в срок до 3 дни от предоставянето на услугата и да се издава в три еднообразни екземпляра, по един за потребителя, за асистента/домашния помощник и за доставчика. Договорът трябва да съдържа подробна информация за доставчика на социалните услуги- име, адрес и телефон, подробни данни на социалния асистент, видовете дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване. Обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява или преустановява, процедури за преоценка и актуализация на специфичните потребности от страна на потребителя. Задълженията за осигуряване на качеството на услугата, Отговорности на потребителя и на доставчика по опазване на здравето и взаимната им безопасност. Размер на потребителската такса и начина за нейното заплащане, отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора, както и срока на договора и начините за неговото прекратяване.
Психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания и на техните родители Психологическа подкрепа, която ще бъде осигурена в рамките на проекта и ще бъде насочена към деца с увреждания и техните родители. Тя ще бъде предоставена от Столичен общински дневен център за социална интеграция на инвалиди, след представяне на направление, изготвено с участието на социален работник от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на семейството. В Центъра функционира кабинет за психологическо консултиране и психотерапия, която дейност се осъществява от специалист-психолог. На родителите които отглеждат деца с увреждания и посвещават цялото си време за тяхното израстване ще се окаже психологическа подкрепа от една страна да преодолеят чувството на несигурност да оставят децата си при социален асистент, а от друга страна, те ще бъдат подготвяни чрез консултиране и насочване да осъзнаят техните способности и възможности за намиране на подходяща работа. В голяма част от случаите, в семействата на деца с увреждания обикновено майката не работи и се посвещава на отглеждането и възпитанието на детето / децата с увреждания, което довежда до постепенна социална изолация. Предоставяне на професионална ориентация на родителите които отглеждат деца с увреждания и не работят, с цел подпомагане в намирането на подходяща работа или преквалификация. Информация ще се предоставя от Дирекциите „Бюро по труда” със съдействието на работещите по проекта експерти от Дирекция „Социални дейности”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 291 BGN
Общ бюджет: 56 954 BGN
БФП: 52 261 BGN
Общо изплатени средства: 52 058 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 258 BGN
2009 28 721 BGN
2010 8 079 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 058 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 970 BGN
2009 24 413 BGN
2010 6 867 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 289 BGN
2009 4 308 BGN
2010 1 212 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 809 BGN
Финансиране от бенефициента 6 854 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз