Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0011-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Организиране на дейността "Домашен помощник" в населените места на община Тутракан
Бенефициент: Община Тутракан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 13.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: Целта е да се реализира правото на хора с разлрични видове увреждания да бъдат активни и да взимат самостоятелно решения ; да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижи; да се разшири териториалният обхват на предоставяне на социалните услуги, като се обхванат зависими лица от 9 селища на община Тутракан.
Дейности: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потребителите. Проектът е едно своеобразно продължение на НП „АХУ”. Информационната кампания в началото на проекта ще има за цел да изясни разликите и новите моменти при предоставянето на услугата на досегашните потребители и обслужващи, както и на новите такива. Тези дейности имат за цел широко да популяризират протичането на проекта и резултатите от него и да осигурят неговата прозрачност. Предвиждат се 4 броя публикации в местен вестник - в началото на проекта за запознаване с цели, задачи и дейности; 2 междинни за отразяване хода на проекта, публикация в края на проекта за отчитане на резултатите, участие на целевата група, устойчивост. Предвидените радиопредавания са две – в началото и в края на проекта.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Ще бъде направена оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове. Въз основа на тази оценка ще бъдат разработени индивидуалните планове.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник” Ще бъдат сключени 44 индивидуални договора с потребителите на социалната услуга в които ще бъдат договорени условията за предоставяне на услугата и потребителската такса.
Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугата “Домашен помощник” на всеки потребител. Според потребностите на всеки потребител и възможностите на домащните помощници ще бъдат изработени индивидуални графици за предоставяне на услугата “Домашен помощник” от доставчика на услугата.
Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” Подбор на потребителите на социалната услуга, според критериите на схемата и постъпилите молби от желаещи.
Подбор на домашните помощници Подбор на домашните помощници, според критериите на схемата и постъпилите молби от желаещи и сключване на договор.
Провеждане на въвеждащо и поддържащи обучения на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Ще бъдат проведени 1 въвеждащо и 1 поддържащо обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги, в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП
Доставка на оборудване за нуждите на проекта За по-добро техническо обслужване и функциониране на проекта и потока от документация – договори, отчети, резултати от проверки ще бъде необходимо оборудване. За целта ще бъдат доставени компютър и многофункционално устройство (3 в 1 – принтер, копир и скенер).
Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Услугата „Домашен помощник” ще бъде организирана и предоставяна на 44 лица в селищата- гр.Тутракан, с.Сяново, с.Белица, с.Търновци, с.Старо село, с.Пожарево, с.Цар Самуил, с.Варненци, с.Шуменци. на община Тутракан от 21 домашни помощници, като всеки помощник ще обслужва двама или трима потребители.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 344 BGN
Общ бюджет: 69 025 BGN
БФП: 62 416 BGN
Общо изплатени средства: 62 122 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 21 936 BGN
2009 40 187 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 122 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 645 BGN
2009 34 159 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 804 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 290 BGN
2009 6 028 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 318 BGN
Финансиране от бенефициента 7 677 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз