Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0132-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "С грижа за нашите родители"
Бенефициент: Община Никопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 13.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Никопол
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за социална активност, упражняване на правото на труд и организиране на ежедневието на лица с различни видове трайни увреждания и на самотни възрастни и болни хора.
Дейности: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители на социалната услуга “Домашен помощник” 1. Доставчикът на социалната услуга изготвя брошура/дипляна, която съдържа; информация за обхвата и реда за предоставяне на услугата “Домашен помощник”; описание на правата и задълженията на домашния помощник и на потребителя; описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка.. 2. Презентация на проекта пред местната общност; прес-съобщения в местната и регионалната преса.
Ремонт, оборудване и адаптиране на офиса на проекта за достъпност на хора с трайни увреждания Община Никопол предоставя помещение,- офис намиращо се на ул. ”В.Левски” № 2 в гр. Никопол, общ. Никопол за нуждите на проекта Избор на подизпълнители в съответствие със Закона за обществените поръчки за ремонтни работи и доставка на офис оборудване Извършване на ремонт на офис Доставка на офис оборудване
Провеждане на конкурс по документи и събеседване за назнавачане на административен секретар в екипа на проекта Административният секретар ще контролира спазването на трудовата дисциплина на домашните помощници и социалните асистенти; ще подпомага дейността на ръководителя при разработване и водене на необходимата документация за предоставяните услуги; ще поддържа постоянни контакти с преките бенефициенти;ще съхранява документацията и личните досиета на лицата, предоставящи социалните услуги и на ползвателите; ще подпомага ръководителя при организиране на вътрешен мониториг и оценка на качеството на предоставяните услуги; ще изпълнява и други функции, възложени му от ръководителя на проекта.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Индивидуалните оценки включват: оценка на общото физическо и психическо състояние на социалния потребител, способността му за справяне с ежедневни дейности, социалната му активност и интереси; взаимоотношение със семейството му и други значими хора, битовите условия на живот, изискванията за медикаментозно лечение и диети, допълнителни потребности.
Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” На база индивидуални оценки на потребностите от социални услуги и индивидуални срещи с кандидатите за потребители, ще се извърши подбор на реално нуждаещите се потребители на предоставяната социална услуга
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник” Изясняват се правата и отговорностите на всички страни по договора, а именно: -права и отговорности на потребителя и неговите близки, -права и отговорности на прекия доставчик – домашен помощник, -права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги,
Обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги Провеждане на 20 часа обучевие за домашните помощници по темите: нормативната база за извършване на социални услуги, функционалните задължения; поддържане за личната хигиена на обслужваните лица и на дома; решаване на проблеми и конфликти и др
Предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник Въз основа на разработени индивидуални планове за задоволяване потребностите от социални услуги се обслужват нуждаещитне се лица
Методическа помощ и консултиране на домашните помощници Всеки месец по един ден (в почивни дни) ще се провеждат специализирани консултации за домашните помощници за обсъждане на порблеми и трудности и за допълнително обучение по основни модули от професията “Социален работник”, специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания
Осъществяване на вътрешен мониторинт на качеството на предлаганата услуга “Домашен помощник” Получаване на достоверна информация от потребителите, относно предоставяните им услуги. Осъществяване на обратна връзка Оценка на изпълнението и напредъка на проекта.
Партньори
Партньори:
Сдружение с нестопанска цел -дружество "Знание"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 861 BGN
Общ бюджет: 76 608 BGN
БФП: 69 353 BGN
Общо изплатени средства: 68 763 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 572 BGN
2009 54 781 BGN
2010 - 590 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 763 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 386 BGN
2009 46 563 BGN
2010 - 501 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 448 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 186 BGN
2009 8 217 BGN
2010 - 88 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 314 BGN
Финансиране от бенефициента 8 316 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз