Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0070-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: С любов и грижа къ м хората в неравностойно положение
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Подкрепа в общността за независим живот и удовлетворяване на специфичните потребности на хора с трайни увреждания и самотноживеещи лица, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда. Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.
Дейности: 1.Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта сред заинтересованите страни на местно ниво Дейността предвижда разработването и разпространението на два типа информационни материали: - информационна дипляна за набиране на кандидати за социални асистенти и домашни помощници с подробно описание на целите на проекта, изискванията и възможностите пред потенциалните кандидати (500 копия, А4 формат, пълноцветен печат). - информационна дипляна, адресирана към крайните бенефициенти с подробно описание на диапазона от услуги, предоставяни по проекта и процедурата по кандидатстване (500 копия, А4 формат, пълноцветен печат). В рамките на дейността се предвижда да бъдат проведени информационни събития – 2 пресконференции за местните медии (за старта и завършването на дейностите по проекта) и информационна среща с цел представяне на проекта пред местната общност. Ще бъде изработена и информационна табела на проекта
2.Подбор на крайни бенефициенти – ползватели на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”. Дейността включва: - Подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциални бенефициенти на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”: формуляр – заявление, декларация или друг документ, удостоверяващ доходите на бенефициента и подкрепяща документация; - Извършване оценка на нуждите на бенефициентите от експерт от Дирекция „Социално подпомагане” – Пазарджик, с акцент върху социалния статус и потребности на бенефициента, включително и възможностите за социално включване и работа с близкото семейно обкръжение при наличие на такова. Експертът извършва комплексна оценка на потребностите на лицата, която представлява неразделна част от процедурата по подбор и е основание за разработване на Индивидуален план за грижа и определяне на видовете услуги.
3. Договаряне и изготвяне на индивидуални планове за грижа на бенефициентите, обхванати по проекта Дейността обхваща: - Сформиране на Консултативен екип по проекта, включващ медицинско лице (фелдшер или лекар), психолог, експерт по социални дейности. Основните функции на екипа са насочени към консултиране и фасилитиране на процеса на разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услуги на всеки бенефициент и консултиране на ползвателите по здравни, социални и психологични проблеми. - Определяне на вида услуги, които ще ползва всеки бенефициент в рамките на проекта; - Разработване на индивидуални планове за предоставяне на услуги на всеки бенефициент, обхванат от проекта, с участието на определените социален асистент и/или домашен помощник, самият бенефициент и Консултативния екип. Във всеки индивидуален план се съдържа: ясно формулирана цел на предоставяната услуга, видовете дейности, които ще бъдат извършвани в полза на бенефициента и в съответствие с извършената оценка на нуждите, както и план за намаляване рисковете, свързани с опазване здравето и живота на потребителя; - Изготвяне и подписване на договори с крайните бенефициенти, които съдържат: описание на конкретните потребности на потребителя, услугите, които ще бъдат предоставяни в рамките на проекта, тяхното времетраене и честота на предоставяне, размерът на потребителската такса и основанията за нейното определяне и др.), условия за актуализиране и/ или прекратяване на договора.
4.Подбор и договаряне с кандидатите за социални асистенти и домашни помощници. Дейността включва: - Провеждане на процедура по подбор на кандидати за социални асистенти и домашни помощници на няколко етапа: а/ подбор по документи: Всеки от кандидатите за социален асистент или домашен помощник подава до организацията – доставчик молба за участие в проекта, професионална автобиография, документи за завършено образование, медицинско и свидетелство за съдимост и попълва специално разработен за целта въпросник, насочен към определяне мотивацията на кандидата за работа и потребностите от обучение и квалификация; б/ интервю с кандидатите: Провежда се от членове на екипа по проекта и представители на Консултативния екип, като има за цел да проучи нагласите и очакванията на кандидатите, както и да им предостави изчерпателна информация за ангажиментите и функциите на социалния асистент/ домашния помощник. - Изготвяне и подписване на договори с избраните кандидати за социални асистенти и домашни помощници: Назначените по проекта социални асистенти и домашни помощници подписват трудов (при пълен работен ден) или граждански (при почасово полагане на труд) договор с организацията – доставчик, в който ясно са разписани задълженията и правата на двете страни. Неразривна част от процеса на договаряне са изготвянето и подписването на длъжностна характеристика и етични правила на поведение
5.Обучение и консултации на социални асистенти и домашни помощници: Въвеждащо обучение Партньорът извършва въвеждащо обучение на всички назначени социални асистенти и домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя. Обучението включва следните теми: общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент умения; сновни задължения на социалния асистент; специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания, за терминално болни; методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”и етични стандарти в работата му; работа с клиентите и техните семейства; справяне с кризисна ситуация при загуба и смърт; процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг;
6. Обучение и консултации на социални асистенти и домашни помощници: Поддържащо обучение Партньорът извършава подържащо обучение по следните теми: - бота с възрастни хора и терминално болни - бота с възрастни с увреждания
7. Обучение и консултации на социални асистенти и домашни помощници: Консултиране Консултациите се провеждат веднъж на 2 месеца и се отнасят до всеки от социалните асистенти и помощници. Консултациите се отнасят до: Зтруднения в работата с клиенти ; Затруднения в работата с институции на социалните асистенти и помощници ; Необходимост от допълнителни знания и умения за работа.
8. Предоставяне на услугата „социален асистент” и „домашен помощник” за 30 лица с увреждания и самотноживеещи хора със затруднено самообслужване. Дейността включва: - Изготвяне на работни графици за предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”: всеки социален асистент и домашен помощник предоставя услуги на минимум двама бенефициенти на пълен работен ден или почасово, според конкретните нужди на бенефициента; - Подготовка и размножаване на необходимата документация, съпътстваща предоставянето на услуги: досиета на потребителя, социалните асистенти и домашни помощници, регистър на трудови злополуки и необичайни ситуации, жалби и оплаквания, месечни формуляри за отчитане на посещенията в дома на бенефициента, дневници на потребителите; - Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” по график: всеки бенефициент ползва услугите „социален асистент” и/или „домашен помощник” според предварително договорен график и установени потребности. В рамките на предоставяните услуги са интегрирани елементи за усвояване на умения за самопомощ и самостоятелно справяне с ежедневните потребности, съобразени с възможностите на всеки конкретен бенефициент; - Предоставяне на бенефициентите консултации в домашна среда по здравни, социални и психологични проблеми от членовете на Консултативния екип. - Подготовка и предоставяне на необходимото работно облекло, санитарни материали, консумативи и отличителни знаци; - Преразглеждане и актуализиране на Индивидуалните планове за предоставяне на услуги след четвърти месец от началото на предоставяне на услугите,
9. Текущ ремонт местен офис на БЧК и закупуване на компютър, оборудване и обзавеждане за офиса. ОС на БЧК предоставя собствен офис – около 35 кв.м. Необходима е ремонт на подовата настилка и закупуване на необходимото оборудване за администриране на проекта: -Закупуване на ламиниран паркет и первази за покриване на 35 кв.м. площ – текущ ремонт. -Закупуване на компютър и хардуер -Закупуване на оборудване – многофункционално устройство, заседателна маса, столове и бюро за компютър.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 602 BGN
Общ бюджет: 79 236 BGN
БФП: 75 274 BGN
Общо изплатени средства: 74 415 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 320 BGN
2009 40 201 BGN
2010 17 893 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 415 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 872 BGN
2009 34 171 BGN
2010 15 209 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 252 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 448 BGN
2009 6 030 BGN
2010 2 684 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 162 BGN
Финансиране от бенефициента 4 289 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз