Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0043-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социални услуги в общността за хора с увреждания и самотноживеещи стари хора от община Благоевград
Бенефициент: Сдружение "Реална помощ за хората в неравностойно положение - РПХНП"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Целта е да се развият нови форми на социални услуги за хора с увреждания, възрастни самотни хора, да им се осигурят равни възможности за социално включване чрез услугата "Социален асистент".
Дейности: Дейност 1: Осигуряване управлението на проекта – административно и техническо Свикване на първоначална среща на екипа на проекта, състоящ се от ръководитер на проекта, координатор, социален консултант, технически секретар, счетоводител, непосредствено след подписването на договора.
Дейност 2: Информиране и популяризиране Провеждане на информационна кампания сред целевите групи за услугите по проекта.. Изработване на рекламна стратегия по отношение на представяне на проекта в печатните и електронни медии на местно ниво. Отпечатване и разпространение на рекламни брошури. Публикации в пресата, репортажи и участия в електронни местни медии, според изработената стратегия. Разработване и поддържане на специална рубрика в интернет страницата на Сдружение РПХНП.
Дейност 3:Подбор на потребители и социални асистенти Стартира с разработване на критерии и процедури за подбор Дейностите по подбора на социални асистенти включват : - събиране на заявленията за кандидатстване на желаещите да работят като социални асистенти - оценка по документи - провеждане на интервю с кандидатите Дейностите по подбора на потребителите включват : - прием на заявления на желаещи да получават услугата Социален асистент по предварително оповестена процедура - извършва оценка на потребностите от социални услуги на всеки кандидат - създава и поддържа база данни за целевите групи потребители В изпълнението на дейността участват координаторът на проекта, техническият сътрудник на проекта, счетоводителят на проекта. - изготвени списъци за сключване на трудови / граждански договори на избраните социални асистенти - събрана и обработена документация, съобразно трудовото законодателство - създадена база данни
Дейност 4: Договаряне на услугата Социален асистент с потребителите Договаряне на конкретни услуги и тяхното времетраене с потребителите. Изчисляване на дължимата месечна такса, според одобрената методика. Сключване на договори с потребителите. Изготвяне и актуализиране планово или по необходимост индивидуалните планове за социални услуги. В изпълнението на дейността участват координаторът на проекта, социалният консултант, счетоводителят на проекта
Дейност 5: Договаряне на работата със социалните асистенти -Сключване на трудови договори със социалните асистенти - Определяне на работните места на социалните асистенти, съобразно техните възможности и нагласи - Изготвяне на индивидуален план за работа на социалните асистенти - Начисляване и изплащане на работните заплати В изпълнението на дейността участват координаторът на проекта, счетоводителят на проекта.
Дейност 6: Обучителни дейности за повишаване компетенциите на социалните асистенти Проучване на актуалните потребности от обучение на социалните асистенти Избор на обучители, съобразно установените нужди Провеждане на въвеждащо обучение не социалните асистенти Провеждане на редовни индивидуални и групови консултации на социалните асистенти Провеждане на поддържащо обучение на социалните асистенти В изпълнението на дейността участват екип от специалисти Координаторът на проекта, социалният консултант, техническият секретар
Дейност 7: Предоставяне на услугата Социален асистент Дейността включва: - предоставяне на качествни социални услуги в общността, съобразно идентифицирани индивидуални нужди на потребителите - осигуряване на възможност за консултиране при нужда на потребителите и техните семейства - екипна работа по казуси от проекта (домашно насилие, траурна реакция, депресивни състояния, зависимости) В изпълнението на дейността участват координаторът , социалният консултант
Дейност 8: Вътрешен мониторинг и оценка на проекта. Отчетност Вътрешният мониторинг включва: -разработване на въпросници за обратна връзка -оценка на удовлетвореността на участниците в проекта от целевата група, включително чрез провеждане на интервюта - изготвяне на индивидуални отчети от членовете на екипа за изпълнение за конкретно поставените задачи и съобразно отговорностите им Ще бъдат изготвяни исканията за плащане, техническите и финансовите отчети, съгласно изискванията на МТСП и Програма ОП”РЧР” В изпълнението на дейността участват ръководителят на проекта, координаторът на проекта и счетоводителят
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 586 BGN
Общ бюджет: 67 870 BGN
БФП: 62 742 BGN
Общо изплатени средства: 62 742 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 117 BGN
2009 24 704 BGN
2010 22 921 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 742 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 850 BGN
2009 20 998 BGN
2010 19 483 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 331 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 268 BGN
2009 3 706 BGN
2010 3 438 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 411 BGN
Финансиране от бенефициента 11 420 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз