Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0001-C0001
Номер на проект: BG051P001/07/5.2-01/D01/0052
Наименование: "Домашен помощник" - нова социална услуга в помощ на уязвимите групи от община Златоград
Бенефициент: Сдружение за социална интеграция
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: Целта е да се разшири кръга на социалните услуги, насочени към възрастните, самотноживеещите и хората с увреждания, което да осигури от една страна по-висока заетост и доходи, и от друга социална интеграция; да се подобри качеството на живот на целевата група чрез предоставяне на услугата "Домашен помощник
Дейности: Сформиране на екип по проекта, в две основни направления Осъществяване цялостното управление по изпълнение на дейностите, по планиране на разходите и реализацията на набелязаните цели. Подготовка на всички тръжни и конкурсни процедури, предвидени по проекта от екипа на проекта в следния състав:  Ръководител  Финансист - счетоводител  Координатор „Социални дейности”  Социален работник  Технически сътрудник
Информиране на обществеността и представителите на целевата група чрез медиите за целите, очакваните и получени резултати от проекта Заявено желание от страна на уязвимите групи за подробно обяснение за предвидените дейностите по проекта и информираност на обществеността за работата по социалната интеграция на уязвимите групи от Община Златоград чрез:  излъчване на информацията по регионална кабелна телевизия "САТ-ТМ" – 3 броя;  публикуване на информацията в регионалните вестници – 3 броя;  отпечатване и разпространение на брошури, които съдържат информация за организацията – доставчик, описание на правата и задълженията на Домашния помощник, размер на потребителската такса, дейностите и възможностите предлагани при реализацията на услугата „Домашен помощник” – 500 бр.;  изготвяне и поставяне на възпоменателна табела съгласно изискванията на Оперативната програма – 1 бр.
Подбор на желаещи за работа като „Домашен помощник” и подписване на трудови договори и организация на текущите дейности Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги и подбор на подходящи лица, които ще съсредоточават своите усилия в по – голяма степен върху организирането на бита и хигиената в дома на нуждаещите се лица чрез следните дейности:  Подбор на желаещи за работа като „Домашен помощник” съгласно вътрешна процедура одобрена УС на „Сдружение за социална интеграция  Подписване на трудови договори – 35 бр.;  Изготвяне на ежемесечни отчети на хората предоставящи услугата „Домашен помощник” по стандартна форма, използвана по Национална Програма „Асистенти на хора с увреждания”, в която са отразени часовете на дейностите, броя на обслужените лица, заплащането, описание на дейността и оценка от социалният работник.  Текущи дейности: o Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); o Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); o Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); o Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и от сервиране); o Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.).
Сключване на потребителски договор между доставчика на социални услуги / Сдружение за социална интеграция / и потребителя на услугата. Регламентиране процеса на предоставяне на услугата в общността “Домашен помощник” в съответствие с изискванията на минималните стандарти за качеството на тази услуга, разписани в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане чрез следната дейност:  Сключване на писмен договор в 7 дневен срок от началото на предоставянето на услугата и се издава в два еднообразни екземпляра – един за потребителя и един за доставчика;  Договорът съдържа: o Име и адрес на доставчика на социалната услуга и телефон за връзка с него; o Име на човека изпълняващ услугата „Домашен помощник” и телефонен номер за връзка с него; o Видове дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, допустима степен на гъвкавост при тяхното изпълнение; o Обстоятелства, при които предоставянето на услугата се прекратява или преустановява, включително временното и преустановяване от страна на потребителя; o Процедури за преоценка и актуализация на специфичните потребности на потребителя и на неговия индивидуален план за предоставяне на социалната услуга; o Задължения за осигуряване качеството на услугата; o Оборудване и / или консумативи, които ще бъдат осигурени от потребителя и / или доставчика за извършване на дейностите; o Отговорности но потребителя и на Домашния помощник по опазване здравето и взаимната им безопасност; o Начини на предоставяне на услугата при ползване на отпуск от страна на човека изпълняващ функцията на „Домашен помощник”; o Договорености за достъп и напускане на дома на потребителя /притежаване на ключ и пр. /; o Размер на потребителската такса и начин за нейното заплащане; o Отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора; o Срок на договора и условия / начини за неговото прекратяване.
Организиране и провеждане на обучителен курс „Домашен помощник Предоставянето на алтернативен избор за професионално развитие на членове от семейства, в които има хора с увреждания, възрастни хора или желаещи да подпомогнат ежедневните дейности на самотно живеещите хора чрез следните дейности:  Участие в обучение от експерти – едноседмично за дейностите, които ще се реализират;  Организиране и провеждане на обучение от експерти – едноседмично 20 учебни часа за дейностите, които ще се реализират при предоставянето на услугата „Домашен помощник”  Изготвяне на седмичен отчет за участие на обучаемите по стандартна форма, в която са отразени присъствия и постигната успеваемост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 957 BGN
Общ бюджет: 95 316 BGN
БФП: 84 745 BGN
Общо изплатени средства: 84 735 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 991 BGN
2009 53 974 BGN
2010 12 769 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 735 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 293 BGN
2009 45 878 BGN
2010 10 854 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 699 BGN
2009 8 096 BGN
2010 1 915 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 710 BGN
Финансиране от бенефициента 14 353 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой сключени договори с преките потребители на услугата “Домашен помощник”:
Индикатор 2 Брой сключени договори с одобрените кандидати за извършване на услугата “Домашен помощник” (трудови и граждански договори).
Индикатор 3 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата “Домашен помощник”
Индикатор 4 Брой проведени информационни кампании за популяризиране на услугата “Домашен помощник”-„Сдружение за социална интеграция” – гр. Златоград
Индикатор 5 Брой обслужвани лица – потребители на услугата “Домашен помощник”- „Сдружение за социална интеграция” – гр. Златоград
Индикатор 6 Брой лица, потребители на услугата “Домашен помощник”, отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта - „Сдружение за социална интеграция” – гр. Златоград
Индикатор 7 Брой лица, сключили договор за изпълнение на услугата “Домашен помощник”, отпаднали по време на изпълнение на проекта. - „Сдружение за социална интеграция” – гр. Златоград
Индикатор 8 Брой работни места за извършване на услугата “Домашен помощник” (трудови договори). - „Сдружение за социална интеграция” – гр. Златоград
Индикатор 9 Брой лица, завършили програма за обучение за извършване на услугата ‘’Домашен помощник’’. - „Сдружение за социална интеграция” – гр. Златоград
Индикатор 10 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки. - „Сдружение за социална интеграция” – гр. Златоград
Индикатор 11 Брой лица, желаещи да ползват услугата “Домашен помощник” и след приключване на проекта. - „Сдружение за социална интеграция” – гр. Златоград


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз