Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.1.04-0006-C0001
Номер на проект: 10-21-12
Наименование: Модерната администрация – гарант на модерното образование
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 05.04.2011
Начална дата: 07.07.2011
Дата на приключване: 07.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението на човешките ресурси с компетенции в областта на образованието в администрацията на Столична община и 24-те районни администрации на територията на столицата и в администрацията на Областна администрация София-град, с цел изграждане на модерна и ефективна администрация с качествени служители, която реализира ефективно политиките в предучилищното и училищното образование.
Дейности: Дейност 1 Управление и одит
Дейност 2 Подобряване на планирането на човешките ресурси
Дейност 3 Подобряване на процедурите по набиране и подбор
Дейност 4 Подобряване на методите за ориентация на нови служители
Дейност 5 Повишаване на ефективността на индивидуалното и институционалното трудово изпълнение
Дейност 6 Развитие на методите за мотивация на служителите
Дейност 7 Учебно посещение
Дейност 8 Развитие на методите за насърчаване на професионалното развитие
Дейност 9 Усъвършенстване на процеса и методите за атестация на служителите
Дейност 10 Разработване на стратегически насоки за развитие на човешките ресурси и брошура с добри практики
Дейност 11 Дейности за мултиплициране на резултатите
Дейност 12 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 379 443 BGN
Общ бюджет: 253 667 BGN
БФП: 253 667 BGN
Общо изплатени средства: 240 691 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 72 094 BGN
2012 0 BGN
2013 177 370 BGN
2014 0 BGN
2015 - 8 773 BGN
240 691 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 61 280 BGN
2012 0 BGN
2013 158 699 BGN
2014 0 BGN
2015 - 7 457 BGN
212 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 814 BGN
2012 0 BGN
2013 18 671 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 316 BGN
28 169 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Наличие на сформиран екип
Индикатор 2 По Дейност 1 - Предадени междинни отчети
Индикатор 3 По Дейност 1 - Законосъобразно проведени тръжни процедури
Индикатор 4 По Дейност 1 - Доклад на одитора
Индикатор 5 По Дейност 2 - проведени интервюта
Индикатор 6 По Дейност 2 - проведени фокус групи
Индикатор 7 По Дейност 2 - Анализ на нуждите за оптимизиране на процеса на планиране на човешките ресурси
Индикатор 8 По Дейност 2 - Анализ с добри европейски практики
Индикатор 9 По Дейност 3 - Осъвременени длъжностни характеристики
Индикатор 10 По Дейност 3 - Препоръки за повишаване ефективността на методиките за провеждане на процедурите
Индикатор 11 По дейност 3 - Осъвременени методики; брой разработени казуси, тестове
Индикатор 12 По Дейност 4 - Изработени процедури и правила за въвеждане на нови служители
Индикатор 13 По Дейност 4 - Учебни материали и наръчници
Индикатор 14 По Дейност 5 - Идентифицирани добри практики за обвързване на институционалните резултати с тези от индивидуалното изпълнение
Индикатор 15 По Дейност 5 - Разработени вътрешни правила и процедури за координация
Индикатор 16 По Дейност 5 - Наръчници за управление на човешки ресурси при бедствия и извънредни ситуации
Индикатор 17 По Дейност 5 - Методики за одит на наличния капацитет на перосонала
Индикатор 18 По Дейност 5 - Проведени обучения
Индикатор 19 По Дейност 5 - Обучени служители
Индикатор 20 По Дейност 6 - Анализираните документи и държави в ЕС
Индикатор 21 По Дейност 7 - Участници в учебното пътуване
Индикатор 22 По Дейност 7 - Идентифицирани добри практики
Индикатор 23 По Дейност 8 - препоръки за усъвършенстване на методите за насърчаване на професионалното развитие
Индикатор 24 По Дейност 8 - методика с инструкции
Индикатор 25 По Дейност 9 - разработени инструкции
Индикатор 26 По Дейност 9 - разгледани документи
Индикатор 27 По Дейност 10 - описани добри практики
Индикатор 28 По Дейност 10 - изготвени препоръки за мултиплициране
Индикатор 29 По Дейност 10 - актуализирани стратегически документи
Индикатор 30 По Дейност 10 - участници в работните заседания за изготвяне на стратегическите насоки
Индикатор 31 По Дейност 10 - работни заседания
Индикатор 32 По Дейност 11 - участници в заключителна конференция за промотиране на резултатите и добрите практики по проекта
Индикатор 33 По Дейност 11 - служители, участвали в обмен на кадри
Индикатор 34 По Дейност 11 - разпространени брошури с добри практики
Индикатор 35 По Дейност 12 - пресконференции
Индикатор 36 По дейност 12 - публикации в медиите
Индикатор 37 По Дейност 12 - проведени срещи с журналисти
Индикатор 38 По Дейност 12 - публикации на интернет страницата на проекта
Индикатор 39 По Дейност 12 - публикации в бюлетина на НСОРБ и ФРМС
Индикатор 40 По Дейност 12 - разпространени брошури с информация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз