Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0105-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заедно с теб - предоставяне на услугата Домашен помощник
Бенефициент: Община Дряново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи за лица с трайни увреждания и самотноживеещи възрастни хора от Гостилица и Царева ливада чрез осигуряване на постоянна грижа в семейна среда и задоволяване на основните жизнени потребности.
Дейности: Провеждане на информационна кампания Използване на всички рекламни канали за запознаване на населението с проекта. Провеждане на информационни срещи в селата – общоселски събрания. Публикации в местния печат – 12 бр.; Направа на интернет страница; Провеждане на пресконференции – 2 бр. 4 радиопредавания. Съставяне на информационна брошура с описание на услугата, описание на задълженията на потребителите и на домашните помощници, размер на потребителската такса. Направа на рекламни тениски с надпис „Заедно с теб” Среща в Дружество на инвалида в с. Гостилица. Срещи в пенсионерските клубове.
Закупуване на офис оборудване. Закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и принтери, които ще бъдат разположени съответно по един в двата офиса: 1 бр. в централния офис; 1 бр. в базата на Дружество на инвалида в с. Гостилица; Включване към интернет
Подбор на потребителите Проведени две работни срещи с представители на Дирекция „Социално подпомагане” и представители на Обществените съвети на двете села
Оценка на потребностите на всеки потребител Оторизирани специалисти ще посетят ползвателите в техните домове. Ще се извърши оценка на потребностите, която задължитено включва: Оценка на общото физическо и психическо състояние; Способност за справяне с ежедневните дейности; Социални контакти и активност; Взаимоотношения със семейството; Други потребности, свързани със специфични състояния. Оценката ще се актуализира на всеки шест месеца.
. Сключване на договори с потребителите Подписване на договори: трудови, граждански. Изготвяне на детайлно разписани длъжностни характеристики
Подбор на домашните помощници Провеждане на събеседване с потенциалните домашни помощници. Избор на домашни помощници, които ще защитават здравето, сигурността и благополучието на потребителите.
Сключване на договори с домашните помощници. Провеждане на събеседване и оценяване на кандидатите: безработни/заети. Сключване на договори: 12 бр. граждански договори на 4 часа 6 бр. трудов договор на 8 часа
Организиране дейността на домашните помощници Разработване и приемане на вътрешни правила за работа от проектния екип. Разработване и приемане на етичен кодекс
Обучение на домашните помощници. Провеждане на два обучителни модула: 1 модул – Въвеждащо обучение за 20 лица, кандидати за домашни помощници (три дни). 2 модул – Междинно обучение за 18 –те домашни помощника (1 ден).
Изготвяне на индивидуални графици на Домашните помощници и на потребителите На база на предоставената информация от Дирекция „Социално подпомагане” и дейност 4 ще бъдат разписани индивидуални графици на всеки потребител.
Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник”. Съгласно Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” и приетите вътрешни правила за работа.
Организиране и провеждане на културни събития. Организиране на пролетен празник. Извозване на потребителите до гр. Дряново. Обмяна на положителна практика – гр. Велико Търново. Честване на важни дати и събития от българския календар.
Партньори
Партньори:
СДРУЖЕНИЕ “ДРУЖЕСТВО ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 044 BGN
Общ бюджет: 49 963 BGN
БФП: 45 681 BGN
Общо изплатени средства: 45 476 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 809 BGN
2009 29 260 BGN
2010 6 408 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 476 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 337 BGN
2009 24 871 BGN
2010 5 446 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 655 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 471 BGN
2009 4 389 BGN
2010 961 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 821 BGN
Финансиране от бенефициента 4 596 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз