Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0104-C0001
Номер на проект: Д01-4148/26.06.2013 г.
Наименование: Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 02.11.2011
Дата на приключване: 02.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване качеството на живот и социалната интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности чрез подобряване достъпа до образование и обучение.
Дейности: Дейност 1.1 Сформиране на Надзорна комисия при Община Габрово
Дейност 1.2 Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 1.3 Технически доклади и финансови отчети
Дейност 1.4 Мониторинг
Подготовка на Дейност 2.1 Подготовка на Дейност 2.1 - Изработка и разпространение на визуализиращи материали
Дейност 2.1 Изработка и разпространение на визуализиращи материали
Дейност 2.2* Официален старт на проекта и заключителна среща
Подготовка на Дейност 3.1 Подготовка на Дейност 3.1 - Специализирана медийна кампания за промяна на обществените нагласи
Дейност 3.1 Специализирана медийна кампания за промяна на обществените нагласи
Подготовка на Дейност 3.2 Подготовка на Дейност 3.2 - Провеждане на Форум „Да приобщим децата, да съборим бариерите пред постиженията”
Дейност 3.2 Провеждане на Форум „Да приобщим децата, да съборим бариерите пред постиженията”
Дейност 4 Обучения
Подготовка на Дейност 5.1 Подготовка на Дейност 5.1 - Създаване на 15 ресурсни кабинета
Дейност 5.1 Създаване на 15 ресурсни кабинета
Подготовка на Дейност 5.2 Подготовка на Дейност 5.2 - Закупуване и предоставяне на комплект методически и дидактически материали за работа с деца със СОП
Дейност 5.2 Закупуване и предоставяне на комплект методически и дидактически материали за работа с деца със СОП
Подготовка на Дейност 5.3 Подготовка на Дейност 5.3 - Специализирана Библиотека
Дейност 5.3 Специализирана Библиотека
Подготовка на Дейност 5.4 Сензорна стая
Дейност 5.4 Сензорна стая
Подготовка на Дейност 5.5 Подготовка на Дейност 5.5 - Зала за психомоторика
Дейност 5.5 Зала за психомоторика
Подготовка на Дейност 6.1 Подготовка на Дейност 6.1 - Създаване на Лаборатория за родители
Дейност 6.1 Създаване на лаборатория за родители
Дейност 6.2 ЗаЕдно в детските градини
Дейност 6.3 Заедно в училищата
Дейност 6.4 Заедно сред природата
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 370 526 BGN
Общ бюджет: 278 874 BGN
БФП: 278 874 BGN
Общо изплатени средства: 278 841 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 278 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 74 105 BGN
2012 0 BGN
2013 127 150 BGN
2014 77 587 BGN
2015 0 BGN
278 841 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 237 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 62 989 BGN
2012 0 BGN
2013 108 077 BGN
2014 65 949 BGN
2015 0 BGN
237 015 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 116 BGN
2012 0 BGN
2013 19 072 BGN
2014 11 638 BGN
2015 0 BGN
41 826 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз