Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0003-C0001
Номер на проект: Д01-247/02.11.2011 г.
Наименование: Детски терапевтичен център „Къщата на децата“
Бенефициент: Помощно училище интернат "Стефан Василев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 02.11.2011
Дата на приключване: 02.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаване на Детски терапевтичен център „Къщата на децата”, спомагащ социалната адаптация и интеграция на деца със специални образователни потребности /деца с умерена и тежка умствена изостаналост и множество увреждания/, чрез прилагане на определени педагогически, психологически, терапевтични и рехабилитационни системи, развиващи комплекс от умения у децата за най-добър старт и по-нататъшно развитие за вграждане в социалната структура.
Дейности: Дейност 1 Сформиране и работа на екип за ръководство, контрол и координиране на проекта
Подготовка на Дейност 2* Подготовка на Дейност 2* - Провеждане на процедури за оборудване и доставка на дидактически материали, консумативи и други материални запаси
Дейност 2* Провеждане на процедури за оборудване и доставка на дидактически материали, консумативи и други материални запаси
Подготовка на Дейност 3 Подготовка на Дейност 3 - Сформиране на мултидисциплинарен екип за работа по проекта и целевата група
Дейност 3 Сформиране на мултидисциплинарен екип за работа по проекта и целевата група
Дейност 4* Терапевтично-педагогически и психо-социални терапии с децата от целевата група
Дейност 5* Създаване на социални контакти на децата, извън тяхната общност
Подготовка на Дейност 6 Подготовка на Дейност 6 - Обучение на учители
Дейност 6 Обучение на учители
Подготовка на Дейност 7* Подготовка на Дейност 7* - Осигуряване на информираност и публичност
Дейност 7* Осигуряване на информираност и публичност
Дейност 6 Обучение на учители
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 146 BGN
Общ бюджет: 166 761 BGN
БФП: 166 761 BGN
Общо изплатени средства: 166 761 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 37 820 BGN
2012 104 522 BGN
2013 26 395 BGN
2014 - 1 977 BGN
2015 0 BGN
166 761 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 32 147 BGN
2012 88 844 BGN
2013 22 436 BGN
2014 - 1 680 BGN
2015 0 BGN
141 746 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 673 BGN
2012 15 678 BGN
2013 3 959 BGN
2014 - 297 BGN
2015 0 BGN
25 014 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз